Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.560 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Óå Ýîáñóç ç ìéêñïåãêëçìáôéêüôçôá…
Ìüíï ôï ìÞíá ÌÜéï, óõíåëÞöèçóáí
óôçí ÐÜôñá êáé ôçí åõñýôåñç
ðåñéï÷Þ 688 Üôïìá, ãéá Ýêíïìåò
ðñÜîåéò: áíèñùðïêôïíßåò, ëçóôåßåò,
äéáññÞîåéò, íáñêùôéêÜ, ðáñÜíïìç
äéáêßíçóç ìåôáíáóôþí ê.ô.ë.

ÓÔÏ «ÊÏÊÊÉÍÏ» Ç ÁÍÁÓÖÁËÅÉÁ
ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ ÓÔÇ ÄÕÔ. ÅËËÁÄÁ

ÓÅË.7

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÂÉÔÓÁ ÓÔÇ ÌÁÍÙËÁÄÁ ÃÉÁ
ÁÕÔÏØÉÁ ÓÔÏÍ ÊÁÌÌÅÍÏ ÊÁÔÁÕËÉÓÌÏ
ÓÅË.11

ÐÏËÕÅÐÉÐÅÄÏÓ ÐÏËÅÌÏÓ ÌÅ ÖÏÍÔÏ
ÔÉÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ
ÓÅË.8,9

ÏÉ ÍÅÅÓ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÅÓ ÁÎÉÅÓ ÃÉÁ
ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏ ÔÏÕ ÅÍÖÉÁ ÓÔÇÍ Á×ÁÚÁ
ÓÅË.3

ÁÃÑÉÍÉÏ: ÌÅ×ÑÉ ÊÁÉ… ÑÏÆ ÔÇËÅÖÙÍÁ
ÅÐÁÉÑÍÁÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏÉ ÕÐÁËËÇËÏÉ…

ÓÅË.5

ÐÁÔÑÁ: ÅÂÃÁËÅ ÓÔÏ ÓÖÕÑÉ ÁÊÉÍÇÔÏ
ÃÉÁ ÌÏËÉÓ 6.000 ÅÕÑÙ Ç ÅÖÏÑÉÁ...
Μια ακόµη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, που είχαν προγραµµατιστεί να διεξαχθούν σε συµβολαιογραφεία της Πάτρας, πραγµατοποιήθηκε χθες το µεσηµέρι. τα µέλη της
Κίνησης κατά των Κατασχέσεων, στην
οποία συµµετέχουν συλλογικότητες, η
ΚΥΚΑ, η δηµοτική σύµβουλος Βίβιαν
Σαµούρη συνοδευόµενη από µέλη της
παράταξής της «Όλοι µαζί, για την Πάτρα» και η αναρχική οµάδα Δυσήνιος
Ίππος, συγκεντρώθηκε έξω από συµβολαιογραφείο της πόλης, επί της οδού

Βότση, το οποίο φρουρούσαν και πάλι
δυνάµεις των ΜΑΤ. Δεν υπήρξαν αυτή
τη φορά επεισόδια.
Όπως δήλωσε η κυρία Σαµούρη,
«εκτός από τις τράπεζες, ενεργοποιήθηκαν η Εφορία και τα Ασφαλιστικά
ταµεία, µε στόχο τον εκπλειστηριασµό
της λαϊκής περιουσίας, µε το πάτηµα
ενός κουµπιού.
Σήµερα, η εφορία έβγαζε στο σφυρί
ακίνητο για 6.000 ευρώ! Αυτό συνιστά
µέγιστη αναλγησία από την πλευρά του
Κράτους και κράτος είναι η εκάστοτε
κυβέρνηση».