Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
έπικοινωνια εδιαχείριση τής κρίσης καγιά νά
στη χ01σι
στις σ εσεις
Η διένεξις γιά τό Σύνταγμα, το βέτο στο Ήλιντεν, τά φορτισμένα sms
είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τό τεράστιο λάΠρόεδρος ήλθε με
δέν αρμοζαν μέ τό άξιο μά του,
ψουν δλα τα ίχνη το
άλυτρο
ήταν ή σύγκρουσις τον ΠροΣύμφωνυα απάτη
για το erga omnes
χωρις κυρώσεις από το ΝΑΤΟ η άθετησις ύποχρεώσεων
ΛΟΙΠΟΝ έχουν καί οί δικτάτορες τάχη τους
κασία όλοκληρώσεως τήςάναθεοποποίηση τοϋΣυντάγματος), χαριΣυντάγματος» (άρθρο 1 παράγραΠόλ Πότ ζούσε υπό τόν φόβο μιας δίκης που δέν
ατά Παυλόπουλου
οίκτρο. Αυτοκτονίες, έκτελέσεις, πολυετείς καπης Παυλόπουλος οποίος έδέχθη πρωτοφανή έπίέξέδωσε μια σκληρή άνακοίνωση στήν οποία έπισημαινει οτι «ή άνιστόρητη σύμπλευση του Προεδρου
και να στηρίξουν όλοι τις δύο χώρες. «Συγχαίρουμε
τους δύο Πρωθυπουργος των δύο κυβερνησεον για
Όταν ομιλει ή n0ά Θανάσα.
φορές διαφόρων τέως στρατιωτικών περί «προδοσία » καί
σμός ή δουσα λύση. Έχουμε Βουλή, e ουμε Σύνταγμα,
ν. Μερικά δέ θά έπρεπε νά
μ8s κά ο άκ μη Τπό έπιφυΚΕδουνικό! μου είχε πεί όταν
αχισαν ol trra és τού μ τι κοσμηματα
πού σημαίνει άλλο πράγμα!
"loos, aucos, νά elvon πιό συ&τι έγινε έα τηλεφώνημα τό
ΤΤΕρεχόμενο τού όποίου άνα
σα, μιάύπερήλικη Υετόνισσά
μου στήν Σλαμίνα, ή όποία
κυρία Αθανασία; Πώς τόΤΚ
μηριώνετε;
στό μυαλό καί τό γουδοχέρι
άλλά καί ό κόπονος στό χέρι!
τίας, δέν σημαίνει τόσα πολλά δσα νομίζουμε. Ούτε τά
ηρω άπό τά πολιτικά, αληνικά καί διεθνή πράγματα.