Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.559 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÄÅÍ ÐÔÏÏÕÍÔÁÉ
ÏÉ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ
ÐñïóáãùãÝò 20 áôüìùí ÷èåò, ðïõ åíôïðßóôçêáí óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ «Ëáäüðïõëïõ» - ÓáöÞò ç åíôïëÞ ôçò ðïëéôéêÞò
çãåóßáò óôéò Áñ÷Ýò, íá áðïôñáðåß êÜèå êßíçóç åê íÝïõ äçìéïõñãßáò Üôõðïõ êáôáõëéóìïý óôç ëéìåíéêÞ æþíç ôçò ÐÜôñáò
Το γεγονός ότι οι Αρχές «χτενίζουν» καθηµερινά
την παραλιακή ζώνη της Πάτρας, για τον εντοπισµό
µεταναστών, που είτε έχουν επιστρέψει στην πόλη
-µετά την πρόσφατη, εν εκτάσει αστυνοµική επιχείρηση αποµάκρυνσή τους- είτε έρχονται για πρώτη
φορά, ουδόλως τους αποθαρρύνει, καθώς το λιµάνι
της αχαϊκής πρωτεύουσας αποτελεί την κύρια πύλη
προς τη Δύση.
Μόνο χθες, για παράδειγµα, αποµακρύνθηκαν και

προσήχθησαν από την περιοχή του Λαδόπουλου περίπου 20 άτοµα. Στόχος, δε, των Αρχών, είναι να µην
µετατραπούν εκ νέου τα παλιά εργοστάσια, έναντι του
νέου λιµανιού, σε άτυπους καταυλισµούς. Γι’ αυτό και
οι περιπολίες της αστυνοµίας σε σηµεία κλειδιά είναι
καθηµερινές.
Στον Σταθµό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας , στο
σταθµό του ΟΣΕ, στον επιβατηγό σταθµό Μελίνα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου, στα παλιά εργοστάσια της ΑΒΕΞ,

ÔÓÉÐÑÁÓ ÓÅ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏ: Å×ÏÕÌÅ ÓÕÌÖÙÍÉÁ
ÌÅ ÐÃÄÌ ÐÏÕ ÕÐÇÑÅÔÅÉ ÔÇÍ ÅÈÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÇ

ÓÅË.9

ÐËÇÈÏÓ ÊÏÓÌÏÕ ÓÔÏ «ÕÓÔÁÔÏ ×ÁÉÑÅ»
ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁ ÇËÉÁ ÐÁÕËÉÄÇ
ÓÅË.2

ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ: ÓÕÃÊÑÏÕÓÇ ÍÔÁËÉÊÁÓ
ÌÅ É.×. ÌÅ ÔÑÅÉÓ ÔÑÁÕÌÁÔÉÅÓ…
ÓÅË.2

ÓÕ×ÁÉÍÁ: ÃËÉÔÙÓÅ ÁÐÏ ÈÁÕÌÁ ÁÍÄÑÁÓ
ÏÔÁÍ ÍÔÅÑÁÐÁÑÉÓÅ ÔÏ ÔÑÁÊÔÅÑ ÔÏÕ

ÓÅË.4

του Λαδόπουλου, της Πειραϊκής Πατραϊκής, στην περιοχή πίσω από το Παλαιό Πτωχοκοµείο και αλλού. Δυο
σχετικά ρεπορτάζ για το µεταναστευτικό στην ευρύτερη περιοχή, µε αφορµή το τραγικό τέλος 21χρονου
µετανάστη, που είχε εισέλθει κρυφίως σε φορτηγό και
τη µεγάλη φωτιά στον καταυλισµό αλλοδαπών εργατών γης στη Νέα Μανωλάδα -για την οποία εξέδωσε
ανακοίνωση η Κίνηση Υπεράσπισης Προσφύγων - Μεταναστών Πάτρας.
ÓÅË.6,7

«ÖÙÔÉÁ» ÐÁÉÑÍÅÉ Ï ÅÍÖÉÁ ÓÅ 3.972
ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ ÁÐÏ ÖÅÔÏÓ
Παρά τις αλλαγές 946.671 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν φέτος να
πληρώσουν αυξηµένο ΕΝΦΙΑ έως και
πάνω από 200 ευρώ, καθώς περίπου
στη µισή Ελλάδα αυξάνονται οι τιµές
ζώνης. Ειδικότερα σε σύνολο 10.216
περιοχών: σε 3.792 αυξάνονται, σε
2.122 µειώνονται και σε 4.302 µένουν
σταθερές. Προκειµένου να µετριάσει
τις επιβαρύνσεις το υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε τρεις αλλαγές
στον τρόπο υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ.
Συγκεκριµένα: διευρύνεται το άνω

όριο του πρώτου κλιµακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ,
καθώς και το όριο του τρίτου κλιµακίου από τα 1000 στα 1050 ευρώ, ενώ
αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για
το συµπληρωµατικό φόρο από τα
200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. Στη
διευκρίνιση ότι οι νέες αντικειµενικές
αξίες θα ισχύσουν φέτος µόνο για τον
ΕΝΦΙΑ και όχι για τους υπόλοιπους
φόρους (µεταβίβαση κλπ.), προχώρησε η υφυπουργός Οικονοµικών
Κατερίνα Παπανάτσιου.

ÐÍÉÃÇÊÅ
58×ÑÏÍÇ ÃÕÍÁÉÊÁ
ÓÔÇÍ ÐËÁÆ
Σοκ για τους λουόµενους στην περιοχή της πλαζ στην Πάτρα. Μια 58χρονη
γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες µέσα στη
θάλασσα, ενώ κολυµπούσε. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγα λεπτά µετά τις 7
να επιπλέει ανοικτά της θάλασσας, στο
ύψος του κολυµβητηρίου. Η περισυλλογή
του πτώµατος ήταν δύσκολη και ενώ αρχικά είχε ενηµερωθεί το ΕΚΑΒ ότι θα παραλάβει την άτυχη γυναίκα στο υψος του
κολυµβητηρίου αυτό δεν κατέστη δυνατό
αφού το πλωτό δεν µπορούσε να προσεγγίσει την ακτή, µε συνέπεια η επιχείρηση
να γίνει στην Ιχθυόσκαλα.