Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη loITS
Ιουνίου
Ka0ημερινη οικονομικη ιδι n co nucpi a Διακηρυ cuvan lon ασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6479
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΥΠΟΙΚ: Δεν
μπαίνει ενέχυρο
Περιουσία για
την εξόφληση
του δανείου
προ τον ESM
Αλλαγές στη φορολογία
Σημαντικές αλλαγές
στη φορολογία προβλέ:τει, μεταξύ άλλων, το
φορολογικό σκέλος του
νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε την Παρασκευή
στη Βουλή και το οποίο
θα πρέπει να ψηφιστεί
άμεσα, με δεδομένη την
επιδίωξη της κυβέρνη.
σης για μια συνολική
Κώδικα Φορολογίας Ει
σοδήματοςπροέβλεπε
nws ο φόρος υπεραξίας
θα επιβάλλεται με συν
τελεστή 15% στο κέρ.
δος που προκύπτει
ανάμεσα στην τιμή κτή.
σης και την τιμή Πώλη
σης κάθε ακινήτου
Σύμφωνα με τη σχετική
Πρόβλεψη ο φόρος θα
επιβαρύνει τον πωλητή
Οι περιστασιακά απα.
σχολούμενοι
υπερβαίνει το nooo των
9.500 ευρώ. Η διάταξη
ακινήτου,
ενώ ο
«Ανυπόστατο και πα.! συμφωνία για την αξιοραπλανητικό» χαρακτηρίζει το υπουργείο
Οικονομικών κάθε
ισχυρισμό ότι για την
εξόφληση του δα.
λόγηση, τη μεταμνημο. αγοραστής θα οφείλει Με το νομοσχέδιο αυτή ισχύει και για τους
νιακή εποπτεία και το φόρο μεταβίβασης 3% διορθώνεται μια παρα- φορολογούμενους που
Χρέος στη σύνοδο του επί της αντικειμενικής φωνία των τελευταίων διέκοψαν την επιχειρηEurogroup της 21ης Ιου- αξίας του ακινήτου. ετών στο Κώδικα Φορο- ματική τους δραστηριό.
Εφόσον δε ο φορολολογίας Εισοδήματος και
πλέον αποκτά μόνιμο χα.
ρακτήρα, η διάταξη με
τητα, για το εισόδημα
Μεταξύ των αλλαγών γούμενος έχει διακρα
που απέκτησαν μετά τη
δακοτήτης
νείου προς τον ESM | είναι η κατάργηση του
φόρου υπεραξίας κατά
τις μεταβιβάσεις ακινήτων, η έκπτωση φόρου
για τους ευκαιριακά
απασχολούμενους, η
απαλλαγή από το ΦΠΑ
επιχειρήσεων με τζίρο
έως 10.000 ευρώ. Ανα,
τήσει το ακίνητο. Που
πωλεί για πέντε τουλάχ(-την οποία δικαιούνται
στον έτη από τη στιγμή
της απόκτησής του, η
υπεραξία κατά το νομό
θα έπρεπε να είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό
των 25.000 ευρώ. Όσοι
δε θα μεταβίβαζαν ακίνητα τα οποία έχουν
στην κατοχή τους πριν
από το 1995 θα αηαλλάοσονταν από τον φόρο
υπεραξίας. Οι σχετικές
διατάξεις από το 2014
Που ψηφιστήκαν έως και
σήμερα δεν εφαρμοστη.
μπαίνει ενεχυρο η onμόσια περιουσία
Επαγγελματίες εκτός
την έκπτωση φόρου που
οδηγεί σε αφορολόγητο
όριο εισοδήματος oneριστασιακά ή ευκαιριακά
απασχολούμενοι (άνερ.
Υ01, νοικοκυρές, φοιτη.
τές, συμμετέχοντες σε
προγράμματα εργασια.
κής εμπειρίας κ.λπ.)
εφόσον αυτοί δεν είναι
επιτηδευματίες και εφό.
σον το πραγματικό τους
εισόδημα δεν υπερβαί.
νει το ποσό των 6.000
ευρώ και το τεκμαρτό
Επισημαίνει δε ότι,
με το πολυνομοσχέ.
διο δεν συστήνεται
Βάσει των νέων διατά.
ξεων μικρές επιχειρή.
σεις και επαγγελματίες
οι οποίοι κάνουν έναρξη
εργασιών μπορούν να
υπαχθούν απευθείας
στο καθεστώς απαλλα
γής από ΦΠΑ, όταν σήμερα η απαλλαγή από το
ΦΠΑ αφορά σεεπχειρή
σεις και επαγγελματίες
με τζίρο έως 10.000
ευρώ.
Συγκεκριμένα θαυπά
λυτικότερα
τέλος στο φόρο υπερα.
τ1s κατα- Ιξίααταργείται από το σον τον
Καταργείται από το
2019 ο Φόρος υπεραξίας
κατά τις μεταβιβάσεις
ακινήτων, ο on0ίος στην
πράξη δεν εφαρμόστηκε
nore. Το άρθρο 41 του
εσε s
Με μηλοκαρσμέ ous
ipaneziKOUSRoyopoopous
1 . 100.000 οφεί έιεs
συνέχεια στην 101
Μερική
| | απασχόληση
Τραγική παραμένει η
κατάσταση σχετικά με
τις αυτόματες δε
λύση avayKns για επτά
στουs οεκα εργαζομεν0US
σμεύσεις τραπεζικών
λογαριασμών, αν και
νησης καιρα η κυβερ.
τητη Αρχή Δημοσίων
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9