Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη louvou
Παρασκευή
Ιουνίου
Κα ημερινη οικονομικη ειδικη 10 ημερι α Διακηρυ ων Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τελευταία
ευκαιρία
Αριθ. Φύλ. : 6476
ΑΑΔΕ: Σε ισχύ η προστασία από
τα τεκμήρια για τα χαμηλά εισοδήματα
για συμψη,
λυτη προστασία
από τα τεκμήρια θα
έχουν και για ταεισοδήματα του 2017 που
θα δηλωθούν φέτος οι
φορολογούμενοι με
ηλά εισοδήματα
από περιστασιακή απασχόληση. Πρόκειται
για ανέργους, φοιτηποσό των 6.000 ευρώ
και παραλληλα το τεκ
μαρτό τους εισόδημα
δεν υπερβαίνει το
ποσό των 9.500 ευρώ
φορολογούνται ως μι.
σθωτοί με την κλίμακα
του 22%.
του ΕΦΚΑ
Επίσης απαλλάσσο
υρές οι δήματος οι αμοιβές
οποίοι με την διάταξη που καταβάλλονται σε
υτή θα εξακολουθή- συνάλλαγμα από την
Τελευταία ευκαιρία |σουν να είναι αφορο- Παγκόσμια Ένωση
λόγητο
μέχρι σήμερα, Παραυνίου,
ν.4172/2013, κατά περί.
Επίσης
εισάγεται
χνών (V.D.MF.Κ.) στα
μέλη της-ζογράφους
|| Ta Παραπάνω μεταξύ
μια , σειρά
,παρατάαπαλλαγή από την ει
εύθεροι επαγγελ- κυκλος της ΑΑΔΕ που μετο πόδι και το Οι διατάξεις αυτές δική εισφορά αλληλεγ
στόμα οι οποίοι είναι ισχύουν, σύμφωνα με γύης στα κεφαλαιακά
Ελλάδας. Ωστόσο, τα νοποιούμενου νόμου, από την ανταλλαγή
περιληφθούν στη δή. αποκτώνται από τη δη- κού Δημοσίου (SWAP)
ματίες,
αυτοαπασχοεκδόθηκε σήμερα και
το άρθρο 147 του ογια εισοδήματα που
ροβλέπει
φορολογικοί κάτοικοι
κέρδη nou rooKumou
υπόλοιπο από τις ασφαλιαπό φορολογικές διαταξεις
ομολόγων του Ελλη
Ειδικότερα
συνέχεια στην 11 θηκε για ακόμα ένα λωση φόρου εισοδή. μοσίευση του νόμου στοπλαίσιο του προ
ην Εφημερίδα της γράμματος διαχείρι
σης των υποχρεώσεων
(Εντυπο
Κυβερνήσεως
(2017)η ως μεταβατική
διάταξητι που προβλέ
ara χολούμενοιριακά
προσώπων
aol 15 ala o 2018 τές
θεο ο του τηνειου
του. Ελλην ού Δημο
659-66 ou 619 620,
ανάλογα ηλεκτρονική
ατο τατ0S
19-620, οι διατάξεις αυτές σίου
λάσ κέρδη αυτά anou
μισ s: s
και πότε θα γίνει
εν ασκούν επιχειρηματική. ή ατομική
αγροτική δραστηριό.
τητα και το πραγμα.
τικό τους εισόδημα
πληροφόρηση (επι.
λογή Λοιπές περιπτώ.
σεις), για,την επιβολή
της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρ.
θρου 43Α του
νόμου στη Βουλή, ήτοι
από 11.4.2018 και επομένως στην εκκαθά,
ριση τών δηλώσεων
φορολογικού έτους
2017.
εισοδήματος και με τη
ρύθμιση αυτή απαλ
λάσσονται επΠλέον
καιτης ειδικής εισφο
ράς αλληλεγγύης. Επί
η αυξηση του
Επίδομα
βολισμα αλλά ο Οθε1 Παιδιού 2018
κοινωνία,αναμένεται
του καλοκαιριού η κυ
η Πορτογα
εφάρμοσε έρνηστομ -1 Enax!στες οι anopplUEIS