Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.556 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

EÃÉÍÁÍ ÓÔÁ×ÔÇ ×ÑÇÌÁÔÁ
ÊÁÉ ÔÁÎÉÄÉÙÔÉÊÁ ÅÃÃÑÁÖÁ
Ç öùôéÜ ðïõ îÝóðáóå ÷èåò ôï ðñùß, óôïí êáôáõëéóìü ôùí ìåôáíáóôþí - åñãáôþí ãçò óôç
ÍÝá ÌáíùëÜäá, åðÝöåñå ìåãÜëç êáôáóôñïöÞ óå ðïëëáðëÜ åðßðåäá, ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò…
- Åðéôõ÷Þò ç åðé÷åßñçóç ôçò ðõñïóâåóôéêÞò, êáèþò óôï ÷þñï õðÞñ÷áí öéÜëåò õãñáåñßïõ
- Óôçí Çëåßá ìåôÝâçóáí ÷èåò, ç õðïõñãüò Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò
Áëëçëåããýçò, ¸öç Á÷ôóéüãëïõ êáé ï õöõðïõñãüò Åñãáóßáò ÍÜóïò Çëéüðïõëïò.
ÓÅË.3

ÐÁÔÑÁ: ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÊÁÉ ×ÈÅÓ
ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÏÕÓ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÏÕÓ

ÐÁÔÑÁ: ÈÁ ÐÁÑÁÌÅÉÍÅÉ… ÁÊÅÖÁËÏ
ÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ;

ÓÅË.4

ÓÕÍÅËÇÖÈÇÓÁÍ ÄÕÏ ÁÔÏÌÁ ÃÉÁ
ÕÐÏÐÔÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ

ÓÅË.4

ÁÍÁÊÁÉÍÉÓÔÇÊÅ ÁÐÏ ÔÏ ÄÇÌÏ
ÔÏ ÁÑ×ÁÉÏ ÙÄÅÉÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
ÓÅË.7

ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ Á×ÁÚÁÓ
ÃÉÁ ÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÐÁÔÑÁÓ
ÓÅË.6

Μολονότι παραιτήθηκαν εδώ και καιρό οι Θ. Πισιµίσης και Ειρήνη Κωνσταντοπούλου, στη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -που
αναρτήθηκε στη Διαύγεια- για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.- δεν υπάρχει σχετική αναφορά για
την πλήρωση της θέσης του διοικητή και του υποδιοικητή του Π.Γ.Ν.Π.

ÓÅË.5