Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27059
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΗΠΑ: Αναβάθμιση
των ε4nnvo
αμερικανικων
σχέσεων και
ισχυροτερη
παρουσια στα
Βαλκάνια
EnnnV1K0 Δημοσιονομικο
στ!ατηγικό τους σχεδιασμό την Ελλάδα
ως έναν πυλώνα σταθερότητας για την
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο
σιονομικής Στρατηγικής, κάνει το
Ελληνικό Δημοσιονομι
εσογείου χαι των Βαλκ
τησε στην ιστοσελιδα του στο
διαδίκτυο, υπογεγραμμένη
πρόεδρο του Παναγιώτη Κορλίου.
μόδιος για θέματα Ευρώπης και Ευρασί
λίας που παρέθεσε στην
υπό προϋποθέσεις τις προβλέψεις
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
itage Foundation στη Ουάσιν
7% τον
Αναλύοντας το πως οι Η
τον στο ο για
Στην τελική ευθεία οι
συζητησεις να τους
υδρογονάνθρακες σε
Ιόνιο και Κρητη
ΑΕΠ, σημ
ειώνει ότι είναι απαιτη
κές επιδόσεις που καταγράφη
και το 2017 καθιστούν
σιονομικής Στρατηγικής (ΜΙΑΣ) 2019
2022. IlaQάλληλα, προβλέπει σημαντική
μείωση της ανεQγίας από το 19,9% το
2018 στο 143% το 2022 χαθώς χαι πεοθωρία για στοχευμένες μειώσεις φορών
που θα αναχατανείμουν το βάρος
νω από
το3,5% του ΑΕΠ που θα φθάνουν έως Χαι
5,19% το 2022, καθώς χαι Quθμούς ανά.
πτυξης 2% το 2018, 2,4% το 2019, 2,3% το
2020. 2,1% το 2021 χαι 1,8% το 2022, προβλεπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαισιο Δημο
00τογενη πλεονασματα πανω απο
δόσεις των τελευταίων ετών θα μπορού
κληQωθεί οι διαπραγματεύσεις της Ελλη
νικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράχων με τις κοινοπραξίες TOTALExxonMobil -Ελληνικά Πετρέλαια για
την πεQ1οχη δυτικά χαι νοτιοδυτικά της
KQήτης Χαι REPSOL-ΕΛΠΕ για το Ιό
σαν να διατηρηθούν υπό προϋποθέσεις τα
πισημαίνει ό
«σ αυτο το πλαισιο παρέχεται η ουνα
σιονομι
κων και δημοσιονομικων προβλέψεων του
αρχές να προβούν μετά τ
Γ. Σταθάκης: «Στο 15% η συμμετοχη του
Δημοσίου στη ΔΕΠΑ»
Γιάννης Μπασιάς
βάσεων θα ακολουθήσει ει
Με δασμούς στις
αμερικανικες
ει σαν ωνέ απαντά
ον διαχω!ισμό της ΔΕΠΑ σε δύο
χομμάτια, τη ΔΕΠΑ Υποδομές, που θα
σχέδιο της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ
καλύτερο από τη «μικρή ΔΕΗ», διότι δεν
ράγματων, με την καταδικαστική αποφα
Αναφερόμενος στα θέματα της οικονο
«Ευτυχώς που κυβερνάμε εμείς και
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
ο πιο πολύτιμο κομμάτι που έχει
μπορικό κομμάτι στο οποίο το Δημόσιο
η ΔΕΗ από άποψη κερδοφορίας, που ε
φωνία με τους εταίρους για την ΔΕΠΑ,
ανέφε!ε ο υπου!γός lleQ1βάλλοντος χαι
Eve!γειας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνε
ναι τα υδροηλεκτρικά και αποτελούν το ε
πίμαχο θέμα και
λιγνιτικών μονάδων προέκυψε, εκ των
δεν έχουμε καμία διάθε
ζητήσουμε για πιστοΕυρωπαϊκή Ενωση αναμένεται να
επιβάλει επιπλέον δασμούς σε επιλεγμέ
νες εισαγωγές από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο,
κλιμαχώνοντας μια διατατλαντική εμπορική διαμάχη μετά την επιβολή δασμών
από την Ουάσινγκτον στον ευρωπαϊκό
υξη στην ΕΡΤ
Στο κομμάτι των υποδομών θα υπάγο
νται, όπως διευκρίνισε, όλα τα δίκτυα της
InvestEU Υια επενδυσεις 15,2 δισ
ευρω στην ΕΕ
χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπολο
πη Ελλάδα), καθώς και τα διεθνή projects,
δηλαδή οι μεγάλες επενδύσεις στους αγω
γους, ενώ οι διαδικασίες αποκρατικοποίη
σης θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο
και θα ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο
19. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑ α
νήκει κατά 65% στο Δημόσιο και 35% στα
η δημιουργία ενός νέου επενδυτιχού Ταμείου, του InvestEU, με χονδύλια ύψους
χάλυβα χαι το αλουμίνιο
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προσφέρει τη στήριξή τους στο σχέδιο της Ευρω15,2 δισ. ευοώ, προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πQ0ϋπολογισμό της ΕΕ, της περιόδου 2021-2027
Το Ταμείο Invest EU θα στηρίξει τέσσερις τομείς πολιτικής. τις βιώσιμες υποδομές, την
έρευνα, την καινοτομία και τη Ψηφιοποίηση , τις μικρομεσαίες ε πιχειρήσεις και τις κοινω
νικές επενδύσεις και δεξιότητες. Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί για το
Ταμείο InvestEU, κονδύλι ύψους 15,2 δισ. ευρώ ώστε να καταστεί δυνατή ΖΑΔΑ
σε αμερικανικές έξαγωγες α
παντηση σε αυτο που θεωΓια τη ΔΕΗ ο κ. Σταθάκης είπε ότι το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα