Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Κα ημερινη οικονομικη ειδικη 10 ημερι α Διακηρυ ων Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Διορθώνουν
Ιουνίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6474
Τιμή: 1.00€
«Παγίδα» φόρου
για χιλιάδεs φορολογούμενουs
η εισφορά αλληλεγγύns
λάθη σε
βεβαιώσει s
συνταξιούχων
Σε παγίδα φόρου για δομα που δίνεται
χιλιάδες φορολογού. στους νεφροπαθείς
μενους μπορεί να με. καθώς επίσης και σε
όσους έχουν κάνει με
ταμόσχευση καρδιάς
αφου μια σειρά από ήπατος, πνευμόνων
καιμυελού των οστών
γ) τα επιδόματα λου
τατραπεί..η, ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.
επδόματα«φουσκανουν» τον λογαριασμό
Δεν μπορούν να Εισοδήματα που φο- τροθεραπείας.
σπνευσοθεραπείας
μως αεροθεραπείας και
ενεσοθεραπείας που
καταβάλλουν οι ασφα
ουν προς το
ροαπαλλάσσονται ταυπαρόν οι φορολογι τόχρονα
κές δηλώσεις για τα
νομικά πρόσωπα και
τις οντότητες (δη. γύης, αλλά καλύπτουν λιστικοί οργανισμοί και για την κάλυψη, εν δεν λαμβάνονται υ
λαδή τις επιχειρή. και, διαφορές εισοδή. στους δικαιούχους γένει, των ειδικών όψιν, ως ακαθάριστα
σεις), καθώς μέχρικαι
Χθες στο ηλεκτρονικό
σύστημα Taxisnet
επιβαρύνονται με εδική εισφορά αλληλεγματος λόγω τεκμη,
ασφαλισμένου
αναγκών που προκύ- έσοδα κάθε φορολογούμενου αΥρότ
τον προσδιορισμό του
φορολογητέου καθα
ρού κέρδους του
Ωστόσο, υπόκεινται κι
αυτές σε ειδική ειρίων
avar ραςτους
avampiasrous
2) Το Επίδομα Κοινονικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΑΣ), το οποίο κατα.
βάλλεται στους χαμηλοσυνταξιούχους
3) Οι πράσινες και
συνδεδεμένες αγροτι.
κές ενισχύσεις . Του
μική ενίσχυση που κα.
Τέτοια ποσά είναι τα
υπήρχε το παλαιό έν-Ιπρονοιακάεπδόματα
ταβάλλεοχο που κα
ταβάλλεται σε άτομα
με βαριά νοητική υστέ
ρηση, με εγκεφαλική
Παράλυση, με συγγενή
αιμολυτική αναιμία ή
αιμορραγική διάθεση,
με βαριά ανατηρία σε
ποσοστό 67% και άνω,
τυη ρχ 3 τ φορολογικό
προνοιακα επιδόματα
που χορηγούνται τα.
τυπο E3 (Φορολογικό
συνέχεια στην 111 κτικα σε άτομα με ανα.
τηρία κάτω από 80%,
καθώς επίσης και σε
άτομα με ανατηρία
80% και άνω που δεν
είναι τυφλά ή δεν είναι
ορά αλληλεγγύης
4) Λοιπές αγροτικές
εισοδηματικές ενισχύ
σεις. Οι υπόλοίες κα
Ενίσχυση
επιχειρηματικοτηταs και κινητικά avampa , και σε κωφάλαλα δεν υπερβαίνουν τα τηγορίες
αναβάθμιση
Επίσης τέτοια ποσά
είναι για παράδειγμαα) το προνοιακό επί.
τομα, αντίστοιχα, για
την αντιμετώπιση των
πρόσθετων δαπανών
συντήρησης και περί.
12.000 ευρώ.Οι πράσινες και συνδεδεμένες
ενισχύσεις που δεν
υπερβαίνουν αθροιεισοδηματικών αγροτι
κών επιδοτήσεων
πλην της βασικής ενί
σχυσης και των πραο
πλην την
συντήρησης και περν
υπερβαινουν ou e0εν
Ίοομα τυφλότητας εη
θαλψής τους, καθώς στικά τα 12.000 ευρώ
μεσω Π ντε
μέσω Πέντε
β) το δ ατροφικό εΤί
συνέχεια στην 10
δράσεων
του ΕΣΠΑ
«Τα θετικά
οικονομικά στοιχείατηs Ελλάδαs
έναρξη πέντε
νέων δράσεων συνολι.
κού προϋπολογισμού
365 εκατ. ευρώ, για την
επιχειρη
, την ενερ.
γειακή αναβάθμιση των
Την ατνευρώ γιατηΕΙ κρύβουν Παγίδες»
Είναι άραγε βι
ωσιμη η avantu nnou καταγραφεται
αναρωτιούνται γερμανοί αναλυτες
ματικότητας
νοσοκομείων και τη
συνέχεια στην 2