Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική . 310
Ιουνίου
Αριθ. Φύλ. : 6473
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη conn cgnpepica ΔιακηρυΈυν-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Χαμ6s με
τιs φορολογικέs
δηλώσεις νε Ολη κατηγο όροι και θάντέρησηέναδηλαδή
Nées ρυθμίσε!s "κόκκινων" και
προβληματιών στεγαστικά ν δανείων
δηλώσει
του 2018
νειοληπτών, σεις ρκαι πάνω απόκονταχρόνο
οι προϋποθέσεις ρύθ.
μισης αν κατηγορία
και βρίσκονται σε
δεινή οικονομική κατά.
Σε γενναίες ρυθμί- σταση.
σεις «κοκκινων» και
Από τα 22 δισ.
προβληματικών ως ευρώ μη εξυπηρε
προς το χρόνο καθυ- τούμενα στεγαστικά
στέρησης δανείων δάνεια, περίπου 9 δισ
100.000 δανειολήπτες
Τα μισά από αυτά τα
δάνεια δεν εξυτηρετούνται πάνω από έναν
χρόνο και τα υπόλοιπα
ανήκουν
προχωρούν, πλέον, η
μία μετ την άλλη οι
ράπεζες, με αυστηρά
όμως εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια,
αλλά και έλεγχο τυχόν
τα εισοδήματά του
μπορεί να διαγραφεί
Στην τροποποίηση παράτυπων πράξεων, είτε παρουσιάζουν δανειολήπτης. καλεί. όλο το <<παγωμένο»
90.000 ευρώ, τότε
σπάει σε δύο μέρη. Ο
του περιεχομένου όπως η «δόλια" μετα. σημαντική επιδείνω ται να συνεχίσει να μέρος του δανείου.
των βεβαιώσεων συν βίβαση περιουσιακών ση στην καθυστέ αποπληρώνειτα 90.000 διαγραφή του παγ
τάξεων για χιλιάδες στοιχείων σε συγγε. ρηση (πάνω από 6 ευρώ με καλύτερους μένου» ποσού θεωρεί
συνταξιούχους του νείς λίγο πριν σταμα μήνες), είτε έχουν όρους (ύψος δόσης, ται βέβαιη στα δάνεια
την ρυθμιστεί καιαπορ- επμήκυνση) και τα που έχουν καταγγελ
Δημοσίου προχώρη- τήσουν
σαν τις τελευταίες αποπληρωμή δανείου, ρυθμίζονται εκ νέου. υπόλοιπα 60.000 ευρώ θεί
ημέρες οιυπηρεσίες
, H , νέα εΓυθετική
ρύθμιση, που φέρει
τον διακριτικό τίτλο
«Split and Freeze», Που
«παγώνουν" .Χωρίς
εκτοκισμό. έως και15
έτη. Εάν ο δανειολήπτης είναι συνετής,
. Στη repirtoon nouo
δανειολήπτης δεν δια.
Σύμφωνα με τη RealNews οι δανειολήπτες
που έχουν μπει στο
ραντάρ των τραπεζών
συνέχεια στην 11
θέτει εισόδημα και
νένα άλλο-ακίνητο
προκειμένου να ρυθμέ δίνουν οι τράπεζες σε κάθε τέλος του χρό υπάρχουν οριστικές
σουν το στεγαστικό αυτή την κατηγορία νουπαίρνει-ανάλογα λύσεις διευθέτησης
Επιμενει στην
προτασηγια
πάντα με την οικο«κούρεμα» ενός ποσοόπως ή εθελοντική πα
δανειοληπτών, "βασίτης οφειλής. Συγκε
τους δάνειο ανέρχον
τησεις στο αμεε000
τητα στον διαχωρισμό
νομική του κατάσταση
στη τράπεζα και η του
προηηπτικη
πιστωτική
στη τράπεζα και η
μήσεις στους 360.000
και χωρίζονται σε κριμένα:
τρεις κατηγορίες
στού από 496 έως λησή του
και 896 στο «παγω.
μένο» ποσόΣτοτέλος
της περιόδου, αν δεν
στικό σε οριστική κα αξία του ακινήτου έχουν αποκατασταθεί
2η κατηγορία:
150.000 ευρώ
σημερινή
Εάν το δάνειο είναι
,εμπορική
200.000 αδυνατούν-3
μήνες και άνω, να αν
100.000 έχουν στεγαΣτουρνάραS
συνέχεια στην 101
εχουν αγορασει
το 50% των ακινητων
Που έβγαλαν
σε Πλειστηριασμό
προληπτική π σου
Υραμμή από τον ESM
μετά τη λήξη του προγράμματος επαναφέ
ρει ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλά.
δος Γιάννης Στουρν
ρας σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην
εφημερίδα NIKKEI.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9