Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ιουνίου
Αριθ. Φύλ. : 6471
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
enosov! Πρεμιέρα αιτήσεων
ng umsl για το Επίδομα Τέκνων
το τέλοs
των μετρητών
για συναλλαΑνοιξε η ηλεκτρονική ηλατφόρμα unoBorins του Α21. Ολα όσα πρεπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
Το εναρκτήριο λάκτι. της δήλωσης φορολοσμα για να πάρουν οι γίας εισοδήματος και
φετινοί δικαιούχοι τη στην ηλεκτρονική δή
δεύτερη δόση του "ανα,
θεωρημένου" επίδομα.
τος τέκνων δόθηκετη
λωση Α21
Όσοι δεν θα τα κατα
φέρουν θα πρέπει αφε
νός να υποβάλλουν
εμπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και αφε--mrm
κευή 1 Ιουνίου
καθώς άνοιξε, μετά από
αρκετή καθυστέρηση, η
Α21 μέχρι τις 20 Ιουλίου
προκειμένου να επι
Ιουνίου τα μετρητά
που θα μπορούν να
«σηκώσουν» οι πολίτες θα φθάνουν τις
5.000 ευρώ το μήνα | αίτηση, θα είναι προανατράπεζα στην Ελ-| σελίδμητου τηνΠΕΚΑ
φόρμα υποβολής αιτή.
σεων Α21. Ηπλατφόρμα
στην οποία ο δικαιού.
χοι θα υποβάλλουν την
σπραξης
eru0 ματος τέκνων στις
καιούχου στο TAXISnet.
Αντίστοιχος σύνδε
που έδωσε το έκτακτο
2017). Οι οδηγίες έχουν
-Η νέα ηλεκτρονική
λωση (A21) για τη χορη.
μα στο τέλος του
27 Ιουλίου
είναι και ο αρμόδιος
υπάρχει
διαδικτυακό τόπο του
ελίδα του ΟΠΕΚΑ Ήδη ο ΟΠΕΚΑ που ως εξής:
(www.opeka.gr)και απο
λάδα ή το εξωτερικό
Η αύξηση του ορίου
ανάληψης των μετρη
ΟΠΕΑ.
την ιστοσελίδα της φορέας για την κατα. αίτηση-υπεύθυνη δ
HAIKA (wwidikagr
ή--Η νέα ηλεκτρονική
υποβολής
συνέχεια στην 11
βολήτου επιδόματος.
πλατφορμα
γηση του Επιδόματος του εντ
θα έχουν τες οδηγίες για την Παιδιού υποβάλλεται, τρέπει, μέσω εκτεταμ
Πρ0s εφαρμογή
τοπε α ον κ
οικιακό τιμολό.
γιο ρεύματ0s
ένα 20ήμερο στη διά. υποβολή των ηλεκτρο- από τον
θεσή τους προκειμένου νικών δηλώσεων ενώ την οριστική υποβολή διασταυρώσεωνμε δια
να ολοκληρώσου α τις να ακολουθήσουν και δήλωσης φορολογικής θέσιμες βάσεις δεδομέ'
σπράξουν τη2η δόση
του επιδόματος μέχρι ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ
ξει η πλατφόρμα στην
χοντος έτους.
-Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα
των προσωΠκών κωδιτης ακρίβειας και της
ορθότητας των δηλ
πληροφορώ κατά τ
τις 27 ouviou καθώς,
(οσείναιο φορέας που
θα πρέπει μέχρι τις 20
Ιουνίου να προχωρή
σουν και στην υποβολή
γίνονται
τοκοινωνικό τιμολόγιο
της ΔΕΗ αλλά και αυτός
τησεις για της ΗΔΙΚΑ μετηχρήση μενων στοιχείων
κών πρόσβασης του δι.
Δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυ
υπουργική απόφαση
μογή του Περιβαλλον
Τιμολογίου ηλεκτρι.
τους οικιακούς κατα
αλωτές της Περιο
1 για την Χρήση
Σκέψε! s για νέα μέτρα με στόχο να μπει
ρειας
Σελίδα 9