Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:







Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

οργάνωση – διακόσµηση
γάµοι, βαπτίσεις, party, βιτρίνες

Ðáíåðéóôçìßïõ 406 - 2610.426136 êéí. 6977.985171
FB / DreamDay by Andriana Gerogianni

ÓÁÂÂÁÔÏ 2 - ÊÕÑÉÁÊÇ 3 ÉÏÕÍÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.552 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÔÅÑÌÁ ÏÉ ÁÓÊÏÐÅÓ ÅÐÉÓÊÅØÅÉÓ
ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÙÍ ÓÔÇÍ ÅÖÏÑÉÁ
ÍÝá áðïóõìöüñçóç äñïìïëïãåß ç ÁíåîÜñôçôç Áñ÷Þ Äçìïóßùí Åóüäùí
- Ðëçñïöïñßåò èá ðáñÝ÷ïõí áðü êïíôÜ ïé åöïñéáêïß óôéò íÝåò åðé÷åéñÞóåéò
Ενα νέο κύµα αποσυµφόρησης των εφοριών και συγκεκριµένα των τµηµάτων Μητρώου και οχηµάτων των
φορολογούµενων ετοιµάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Πρόκειται για πολύ συνηθισµένες συναλλαγές που αναγκάζουν τους φορολογούµενους να πραγµατοποιούν άσκοπες επισκέψεις στις εφορίες. Επισκέψεις οι
οποίες κοστίζουν σε χρόνο και ταλαιπωρία στους φορολογούµενους και την ίδια ώρα στερούν πολύτιµους ανθρώπινους πόρους από τη φορολογική διοίκηση. Σύµφω-

να µε τον σχεδιασµό της ΑΑΔΕ µέχρι το τέλος του έτους
δεν θα είναι υποχρεωτική η επίσκεψη των φορολογούµενων στην εφορία για τις εξής συναλλαγές και γνωστοποιήσεις: έγγαµη σχέση, σύναψη συµφώνου συµβίωσης, διαζύγιο, διάσταση συζύγων, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας,
αλλαγή αριθµού αστυνοµικής ταυτότητας, κλοπή οχήµατος, καταστροφή οχήµατος, απόσυρση οχήµατος. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει, αρχικά τουλάχιστον σε πιλοτική
βάση, την αντιστροφή της διαδικασίας ενηµέρωσης των

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÏÎÅÉÅÓ ÁÍÔÉÐÁÑÁÈÅÓÅÉÓ
ÓÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

φορολογούµενων για ζητήµατα που τους αφορούν. Ενώ
µέχρι σήµερα οι φορολογούµενοι πηγαίνουν στις εφορίες
προκειµένου να λύσουν κάποια απορία τους, σχεδιάζεται
πρόγραµµα το οποίο θα προβλέπει την επίσκεψη στελέχους της εφορίας σε φορολογούµενο ο οποίος, για παράδειγµα, πραγµατοποιεί έναρξη δραστηριότητας. Κατά την
επίσκεψη θα δίνονται οδηγίες και συµβουλές στον φορολογούµενο για τα δικαιώµατα (π.χ. έκπτωση επαγγελµατικών δαπανών) και τις υποχρεώσεις του.

ÅË.ÁÓ.: ÍÅÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ - «ÓÊÏÕÐÁ»
ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÓÔÇ ËÉÌÅÍÉÊÇ ÆÙÍÇ

ÓÅË.6

ÐÁÔÑÁ: ÂÑÅÈÇÊÅ Ï 84×ÑÏÍÏÓ ÐÏÕ ÅÉ×Å
ÅÎÁÖÁÍÉÓÔÅÉ - ÔÏÍ ÅÍÔÏÐÉÓÅ Ç ÊÏÑÇ ÔÏÕ
ÓÅË.5

ÁÃÑÉÍÉÏ: ÁÍÇËÉÊÏÓ ÊÑÅÌÁÓÅ ÓÔÏ ÊÅÍÏ
ÁÐÏ ÌÐÁËÊÏÍÉ ÐÏËÕÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ÂÑÅÖÏÓ
ÓÅË.3

ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ ÏÉ ÊËÇÓÅÉÓ ÓÅ ÐÁÔÑÉÍÏÕÓ
ÃÉÁ ÕÐÏÔÉÈÅÌÅÍÁ ÔÑÏ×ÁÉÁ ÁÔÕ×ÇÌÁÔÁ
ÓÅË.3

Ìåôáîý Üëëùí, óõíåëÞöèç êáé ìéá
20ìåëÞò ïìÜäá, ðïõ êáôåõèõíüôáí
ðñïò ôï íÝï ëéìÜíé ôçò ÐÜôñáò
ÓÅË.5