Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

2

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Βήµατα πίσω
στο Σκοπιανό
ΣΕΛ. 3

ΕΝΩ Ο 75ΧΡΟΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στη φυλακή
οι ληστές
µε το σκεπάρνι
ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ
ΣΕ 15ΧΡΟΝΟ

Εµπλοκή για τρεις
ΣΕΛ. 7

ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4851/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150.000 €
ΣΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

∆ικαστική απόφαση
µε µήνυµα αφύπνισης!

ΣΕΛ. 4

ΚΑΝΑΚΑΡΗ: ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ

«∆εν είµαστε
πειραµατόζωα»
n Η Συντονιστική Επιτροπή καταγγέλλει την έλλειψη

επικαιροποιηµένης κυκλοφοριακής µελέτης

ΣΕΛ. 10

Η ∆’ ΚΑΙ Ε’ ΤΑΞΗ
ΤΟΥ 7ου
∆.Σ. ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΗ «Γ»

Πάνω από 60.000
µετανάστες
στην Ελλάδα
ΣΕΛ. 2

Μάθηµα
στην
αίθουσα
σύνταξης

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

Στο «τραπέζι»
του 6ου Forum

ΣΕΛ. 3

ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (18.00) ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΣΤΗΝ 1η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 11

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΝ

«Μην καείτε
από άσχετους»
ΣΕΛ. 5

Προµηθέας:
Να πάρει
προβάδισµα

n Παναχαϊκή: Τα µεγάλα

«διπλά» της χρονιάς
ΣΕΛ. 17-23



Τελευταία νέα από την εφημερίδα