Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 31.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6045
Το πολλαπλό στοίχημα για τα ακίνητα του Δημοσίου αι η πρόκα του ΕΟΤ
Τι δηλώνει ο αναπληQωτής υπουογός Οι ονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης
Εοχεται 80 «χύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις
Με γνωστοποίηση θα αδειοδοτούνται άλλες 206 μετα- | Επι ονο ές. Με
ποιητικές δραστηριότητες. Έως τα μέσα Ιουνίου η
ενσωμάτωση στη νομοθεσία των απλοποιημένων διαδικασιών.
Quθμό χελώνας
εκδίδονται οι
νέες συντάξεις
Με ονθμό χελώνας εχδίδον.
Στο οτάδιο ολοχλήρωσης βρίσχεται η πρυτοβουλία | ται-οι νέες επικουρικές
του υπουργείου Ουχονομίας χαι Ανάπτυξης για την συντάξεις, οι οποίες, εκτός
απλοποίηση των διαδιχασιών αδειοδότησης, εγχατα- από τη μεγάλη αναμονή,
στασης και λειτουο ίας των επιχειοήσεων. Στόχος του «τιμωρούν» και με μ XQoteρα ποσά τους δικαιούχους.
Πόσο συμφέρει
η επενούση σε αλυμμένες
υπουργείου, είναι η βελτίωση του οικονομιχού περιτης παραγω ιχης δραστηριότητας με όρους δίκαιης |
Το απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης
βάλλοντος, η ποοσέλχνση επενδύσεων χαι η αύξηση | Ενδειχτικό της χαθυστέρη
σης είναι το γεγονός ότι δεν
έχει αχόμα εγκατασταθεί το
λογισμικό για τον υπολογις ανάπτυξης.
πρώην ΙΚΑ, που είναι
OUUTAre(t)νεται απο το νεο πΛαισιο ελεγχων και εποείας
πολυπληθέστερη κατηγορία
συνταξιούχων. Οι εκχεμείς
αιτησεις για επικονοιχες
ανέρχονται σε πε!!που
100.000 με ηόστος 285 εχατ.
Στόχος του Ταμείου είναι ο
ουθμός έκδοσης να κυμανθεί στις 8.000-8.500 συντάξεις τον μήνα, ώστε να
Η έΕοδος στις διεθνείς χοματαγορές αποτέλεσε ένα
μεγάλο πείουια για την αποτίμηση των αξιών του ελληνι
κου χοηματοπιστοτικου συστηματος. Εντοχα γράμματα,
κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και καλυμμένες
ομολογίες, δοκιμάστηκαν όλα κάτω από τον προβολέα
νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ
Μάρτητουε2019 χετε τον
εξερΗ Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ- Ταμείου χρηματοπιστωτι
αιτησε(tw.
Σταθερότητας.
τόσο σύμφωνα με πληροαναχοινωνει οτι
βάσει της από 23/5/2018 επιστολής του Ταμεί
τοπιστοτικής Σταθερότητας,
ανα κοινώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο ορισμός
του χου, Χριστό4ορου Κουσημειώνεται ότι, σύμ4ωνα
τα οουόμενα στο νομοθε
τικό και κανονιστικό
πλαίσιο, ο ορισμός νέων
ελών Διοιχητιχού Συμβου
λίου πιστωτικού ιδρύματος
τη δυνατότητα , τη δομή κα
το ανθοώπινο δυναμικό για
από αυτές που εξέδωσαν οι συστημικές τ&άπεζες της
(σ.σ. αναλυτικά οι εκδόσεις παρατίθενται
κάτω) χαι να αποκομίσει αποδόσεις, ιδιαίτε ρα σημαντι
κες για τα σημεονα δεδομένα, που μποοεί να 4τάσουν
και το 3%. Αρκεί βέβαια να διέθετε την απαιτούμενη
ον μηνα.Διαννουμε μια
περιο00 κατα την οποια οι
αιτήσεις για συνταξιοδότ
του Ταμείου χρηματοπιστω- τον διαρχή έλεγχο του
τιχής Σταθερότητας στο Δ.Σ. Ενιαίου Μηχανισμού Εποτης Τράπεζας, σύμ4ωνα με πτείας (Single Supervisory
ευστότητα.
Mechanism-SSM
ωπαϊκής ΚεντρΙΧή
3864/2010 όπως ισχύει χαι τη