Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Mapu
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη CGI μερίδα Διακηρυ%wyAnuonpaoluv
Βαλτε τοιου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
δι: : : : . |
Σύνταξη στα 72!
δικαιούστε
Απόρρητη μελέτη αποκαλύπτει «μνημόνιο» ous ouvraes μέχρι το 2060!
Τα μέτρα δεν θα στα.
ματήσουν ποτέ. Μέχρι
βόμβα για τις συν
επίδομα
τάξεις
Ο Ελεύθερος Τύπο
της Κυριακής την δημοδημα στα 200 ΕΥΡΩ. Τι
λιτικοί μας είναι λίγοι,
μυθιάζουν τον λαό για
μερα. Σύμφωνα με το
Μνημόνιο διαρκείας
με μειώσεις στις συντά.
ξεις και αυξήσεις στα
όρια ηλικίας για μια πεοδη45 ετώναπου ξε.
μέτρα που ψηφίστηκαν
θα εφαρμοστούν «μέχ
κεραίας» και εΠΛρό.
σθετα θα υπάρχουν
νέες αλλαγές και στα
όρια ηλικίας που αυξά
νονταιπροοδευτικά ano
ο ευτικά μετά το 2035
η αύξηση σε σχέση με
τα σημερινά όρια ηλκίας φτάνει στα 5 έτη. Η
αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης δεν θα
αλλά θα
ίναι προοδευτική. Ανά
τρία χρόνια, με. Πρώτη
1/1/2021, οι ηλικίες συνπροσδόκιμο ωής! Στο
αυθεντικό αγγλικό κεί.
μενο της μελέτης η αυ
τόματη-αύξηση των
ορίων ηλικίας (σ.σ: nou
έχει νομοθετηθεί ήδη
από το 2010 με τον
3863 και επικαιροποι
ήθηκε το 2015 με το
Για τον τρόπο χορή
να με τα στοι.
αποκαλύπτει η απόρχεία και τους πίνακες
ρητη μελέτη για την πορεία του ασφαλιστικο
απόρρητης μελέ.
τους μισθωτούς του
σης Εργαζομένων &
(4336, 4387 και 4472 τευτη η μείωση 18%
που ψήφισε και εφαρμοαπό τον Δεκέμβριο του
2018 σε κύριες και επι.
κουρικές
όπως επίσης λαμβάνε,
Ανέργων της ΓΣΕΕ.
εφαρμογή
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
Μνημόνιο) αναφέρεται:
aretirement age increase
| Η νέα μελέτη 47 σελί.
συντάξεις,
ταξιοδότησης
πλήρη είτε για μει.
Σταθάκns:
Στα 90 εκατ οι
ναλογιστική
Αρχή και φυλάσσεται
Αναλογιστική γιαδοθεί μία αύξηση προσαρμόζονται όχιμε 2021 onward that will
για μια 10ετία τουλάχι
στον σε όσους παλαι
ούς συνταξιούχους
νόμο, αλλά με βάση το
πόσο ανεβαίνει η ηλικία
adjust the retirement age
inline with life expectancy
στο γραφείο της υπουρ
επιβιωσης για τους άνω
every three
γού Εργασίας Ε. Ατσου
μενει διαφοράς με οστη
ear0θεση
Και οργανισμών Υλου και του τικής διαφοράς μετά τη των65ετ
άρδευσns στη
Σύνταξη με βάση το
υφυπουργού Εργασίας
IT. Πετρόπουλου, ενω
έχει ήδη παραδοθεί σε
αρμόδιους παράγοντες
προβλέπει ότι η ηλικία
συνταξιοδότησης ουν
δέεται από το 2021 και
μείωση κατά 18%.
Η ηλικία που θα βγαίαύξηση ορίων συνταξιο
δότησης κατά 2 έτη a
το 2021 και μετά. Προ-λαδή συνδέεται με το
λισης της ομαλής άρ
στι αντικειμενικες
Σε δύο δόσεις η εφαρμογή
των νέων αντικειμενικών
γειων, με την ευρεση
μιας δίκαιης λύσης
στο πρόβλημα των
os ιλών Τοτικών Op-1
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ,1
ΔΕΗ σημείωσε ο