Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 30.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6044
Telecoms:
Ε σηξη 60% στις καταγγελίες προς τον Συνήγορο Κατα.
ΠαQάλληλα, σύμφωνα με τις Εαουνές Προβλέψεις της Κομισιόν
Γιατί κατέρρένσαν οι επενδύσεις στην Ελλάδα
Η παραγωγική δυναμικότητα της χώρας έχει
υποχωρήσει σωρευτικά κατά 14.9% στη δεκαετία
2009-2017, τονίζει η Alpha. Παράλληλα, σύμφωνα με
τις Εαρινές Προβλέψεις της Κομισιόν, θα συνεχίσει να
παρουσιάζει αρνητικό ουθμό μεταβολής στη διετία
2018-2019, προσθέτει.
Αναστολή
! διαπραγμάτευσης
για τη μετοχή της
Folli Follie-T
ανακοινωσε η
Επιτροπή
ALPHABANK
ALPHA
Η συ0ίχνοση της επενδυτικής δαπάνης στη δυοκεια της
οικονομικής υφέσεως από 21,8% του ΑΕΠ χατά μέσο όρο
στην περίοδο 2001-2007 σε 12,4% στην περίοδο 2011-2017
εξασθένησε σημαντικά το απόθεμα του παραγωγικού κεφα
αθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα το
ποσοστό αποσβέσεων υπερβαίνει τον σχηματισμό παγίου
κεφαλαίου, τονίζει η Alpha Bank ΑΛΦΑ-4,76% στο ΕβδοΑνεστάλη η διαπραγμάτευση
της μετοχής της Folli Follie
Εθνική Στρατη ική για την
Κυκλική Οι ονομία
Σε ανακοίν()σή της προς το
επενδυτικό κοινό η
i Fol
χολουθούμενη και συντονι
π00ά παράπλανTEA
κλίμα
ετικο
Στα 280 μειώθη αν
τα θεράπευτήρα
στην Ελλάδα
έγγραφο αίτημά της, ζήτησε
σήμε?α από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγο!άς να λάβει όλα τα
αναγκαια μετQα για την ανα
στολή της διαπQαγμάτευσης
των κινητών αξιών της εται )
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
(ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής
για την Κυκλική Οικονομία ως κομβικό στοιχείο της Ανα
πτυξιακής Στρατηγικής της χαρας θέτοντας σε δημόσιο
διάλογο το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, το
οποίο συντονίζει και υλοποιεί ειδική διυπονογική ομάδα,
σύμ4ωνα με ανακοίνωση του Υπουογείου Ενέργειας.
Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρια και ανάγκη για
που διαπράγματεύον
ται στο ΧοηματιστήQLO Αθη
νών, προκειμένου να ολοκλη
(ηθεί ο έλεγχος τον
Χαταστασεων της εται)ειας μας
από την ανε ά!τητη ελεγκτική
εταιρεία Ernst & Young, στην
διάθεση της οποίας η εται!εία
μας ή0η θέτει όλα τα ζητούμενα
στοιχεια».
οικονομιχών
Η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της ετήσιας
απο Qa4ικής ερευνας Θεραπευτηρίων étouc 2016
ΣύμΤωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, ο αριθμός των θερπευτηρίων κατά το 2016 ήταν
ιδιωτικάΌσον αφορά στην
κατανομή τους στις 13 11EQ.
ιφέρειες της Χώρας χατά το
να αποτε Εσει
τερισσότερά
παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερεια
κή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των
θεραπευτήρια, 35% του
συνόλου τον θεραπευτηρίω
της χώρας, βρίσκονταν στην
Περιφέρεια της Αττικής, μ
ιδέα της ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης.
Πάντως, διαφο!ετική εξήγηση
2016 σε 280 μονάδες από 283
υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο
παραγωγικό μοντέλο.
Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο
ποσοστό (54,3%) των θεραΠερί4EQεια ΚεντΟΖής
Μακεδονίας (16,1%) και
τρίτη τη Θεσσαλία (11,4%)
σχεση με την αναστολ
αγματευσης της μετοχης της
ή ιαπQ