Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη Μαατ.
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η Ατσιόγλου
ΕΠΊκαιροποιημένο μνημόνιο
υπόσχεται
κατώτατου
μισθού
Αυστηρή εποπτεία, «Ψαλιδι» σε συντάξει και αφορολόγητο
Την αυστηρή επιτή.
ρηση της Αθήνας αλλά
και τη χαριστική βολή
ρότητας, η διατήρηση
της οικονομικής στα
θερότητας, η ανά
ξεις και αφορολόγητο
αποκαλύπτει το κεί.
μενο του επικαιροποημένου μνημονίου που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κομισιόν
ανταγωνιστικότητα και
επενδύσεις, και ένα
σύγχρονοκράτος
Στο πλαίσιο αυτό η
Ελλάδα καλείται να πε.
τύχει πρωτογενή πλεο
Στο θέμα της αύξημισθού και της επαναδιαπραγματεύσεων
μετά τα μεσάνυχτα
Ι%όκειται για ένα κεί.
τατου της Τετάρτης
σμεύεται για διαρκή
λογίας εισοδήματος το πτυξη μέτρα και εάν
2019 εάν το Διεθνές χρειαστεί, θα εγκρί
ημερομηνία
δημοσίευσεων για πολλά χρόνια
αναφέρεταιη υπουρ.
σης την 23η Μαϊου και με τη συνδρομή τη
ς Νομισματικό Ταμείο, νουν νο
στο οποίοπεριγράφοντεχνικής βοήθειας απ
σε συνεργασία με τα συμφωνία με τα θε
ευρωπαϊκά θεσμικά σμικά όργανα, ώστε να
όργανα και τις ελληνι- εξασφαλίζου
κές αρχές και στο ακριβή επίτευξη του
πλαίσιο της τελικής δημοσιονομικού στό
τευξή της στην Εφηται μεταξύ άλλων οι τους θεσμούς. Επίσης
υποχρεώσεις της Ελ. διατηρείται η ρήτρα
η δημοσιονομική πολι- δικαίωμα να φέρει
συνέχεια στην 11
ηλαδή το 2019,τη αναθεώρησης του χο
μείωση του αφορολό. προγράμματος, θεω- τικό
Σε αναδίπλωση δημοσίων
ρήσει ότι είναι αηραίτητη η εφαρμογή του
για να επιτευχθεί ο
συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για
ανάπτυξη
κονομι- γητου ως ένα μέτρο
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, η περικοτή της
προσωπικής διαφοράς
στις καταβαλλόμενες
ν Εγνατία
Ειδικότερα, οι πολιτιές που προβλέπονται
πτυξη
ζονται σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι είναι η
αποκατάσταση της δημοσιονομικής σταθε.
«οι αρχές, ως προαπα
τούμενο, θα προυθή
σουν την εφαρμογή
του μέτρου της φοροσμα ύψους 3596 το από την 1.1.2019, «Η
καθαρή εξοικονόμηση
να επτευχθεί χωρίς
επζήμιαΥια την ανα.
Περιορίζεται
η δυνατοτητα
από μλιτικής άποψης, Ι
υποδομ Ono Χρήστο
ροσφυγήs
Εγνατηγιοδοθέμα της! στη διαιτησία
ενισχυεται
σμό για τα ηλεκτρονικά
διόδια, να τερματίσει
η μεσολάβηση
«ελευθέρας» για μόνι.