Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 26 - ÊÕÑÉÁÊÇ 27 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.549 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÊÁÉÍÅ» ÏÉ ÔÉÌÅÓ ÔÙÍ ÊÁÕÓÉÌÙÍ
ÓÔÇÍ Á×ÁÚÁ ÊÁÉ ÔÁ ÉÏÍÉÁ ÍÇÓÉÁ
Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στο
κόστος των υγρών καυσίµων -και- στην ευρύτερη περιοχή, το γεγονός, πως µέσα σε µία εβδοµάδα η βενζίνη ανά
λίτρο στην Πάτρα «τσίµπησε» από 2,00 έως 2,50 λεπτά.
Έτσι η τιµή ανά λίτρο από 1.450 µε 1.488 που ίσχυε πριν
επτά ηµέρες, σήµερα έφτασε στα 1.690 µε 1.700.
ÓÅË.3

24ÙÑÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÁÍ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÅÔÁÑÔÇ ÃÓÅÅ-ÁÄÅÄÕ
Η ΓΣΕΕ εξέδωσε κάλεσµα προς εργαζοµένους, συνταξιούχους και ανέργους
να λάβουν µέρος στην 24ωρη γενική
απεργία που αναµένεται να γίνει την
Τετάρτη 30 Μαΐου, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα γίνει την ίδια µέρα
στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθµώνος.
Σε ανακοίνωσή της η Συνοµοσπονδία
αναφέρει ότι η απεργία και το συλλαλητήριο θα γίνουν σε συνεργασία µε την
ΑΔΕΔΥ και τους αντιπροσωπευτικούς
κοινωνικούς και επιστηµονικούς φο-

ρείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι «έχουν πληγεί από τις συνεχιζόµενες
καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας,
της ανεργίας, της υπερφορολόγησης».
Οι δράσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο
της «Κοινωνικής Συµµαχίας» µε τους
φορείς αυτούς. Τα αιτήµατα της ΓΣΕΕ
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το αίτηµα ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την απαγόρευση ανταπεργίας
των εργοδοτών.

ÐÁÔÑÁ: ÐÑÏÓÁÃÙÃÅÓ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ
ËÉÃÏ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅËÅÕÓÇ ÄÇÌ. ÂÉÔÓÁ

Óôçí á÷áúêÞ ðñùôåýïõóá ÷èåò ï õðïõñãüò
ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò, ãéá íá áîéïëïãÞóåé
ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß, óôç ëéìåíéêÞ æþíç,
ìåôÜ ôçí Þðéá åðé÷åßñçóç - «óêïýðá» ôùí Áñ÷þí.

ÓÅË.5