Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
βίτης: «120 εκατ.
ΑΙ Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
, Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις 29/5 ο
| Ευστάθιος>σελ.7
Σ Σπάρτης η ΑΕ Πελλάνας| ευρώ για τις συνδεδεμένες
ενισχύσεις 201 7» σελ 8
1 στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Καινοτομία και συνεργασίες Προυσ nou ou
σε γεωργία και Περιβάλλον
τα «Παλαιολόγεια»
Προκήρυξη νέων προγραμμάτων με δράσεις προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ
Υπό την αιγίδα του Προέδρου
ηοιηθεί και ο φετινός εορτααΠοτίοντας φόρος τιμής στον
Την Τρίτη 29 Μαΐου και ώρα
Ναό Αγίου Δημητρίου στον
onou θα τελεσθεί
| Σηάρτης κ. Ευστάθιου. Στη
την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠροΥράμματος
Ανάπτυξης ΠΑΑ) 2014-2020.
Το χρον κό διάστημα υΠΟ Ολής
at σεων για τη Δράση e ναι
από 6 Ιουνιου 2018 έως 3 Σε
πτεμαρίου 2018.
Και τα δύο ΥΠΟμέτρα απευ
νονται σε επιχειρησιακές ομάδες δηλαδή σχήματα
συνεργασίας φορέων, τα onoa
γασίας μεταξύ των μελών
ρέων nou μετέχουν σε αυτά και
an°τελου ται από τουλάχιστον
δυο μέλη Ο Οτο ono a τουλάχι
στον το ένα μέλος δραστηριο
ποιείται στους τομείς της
Υεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας
εκατ.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύο unonpoγράμματα που αφορούν στην
καινοτομία για την napa u νικ
τητα και Βιωσιμότητα της ελλη
νικής γεωργίας αλλά και σε
συνεργασίες για Περιβαλλοντικά
έργαπεριβαλλοντικές ηρακτι
κές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή, συνολικού
ευρώ. Πρόκειται για τα ΥΠΟμέτρα 16.1-16.2-16ρυση και λει.
τουργία
Ομάδων της Ευρωπαικης Σύμ
προ ης Κο οτομιαςγια την noραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας» και
16.116.5 Συνεργασιαγιαπερ
Βαλλοντικά έργα ηερδαλλοντικές Πρακτικές και δράσεις για
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα μεταθεί στον ανδριάντα του
πεσόντος αυτοκράτορα στο
κέντρο του Μυστρ onouba
τελεστεί τρισάγιο ενώθαγ ει
ΑΥΡοτικής
/φοκάν
κατάθεση στεφάνων.
Ο Πρόεδρος tns Δημοκρα
τίας, ο οποίος την περασμένη
| Τρίτη (22/5) υπεβλήθη σε επι.
συνέχεια σελ.9
Συνέντευξη του δικηγόρου Χρ. Πλειώτα
Σπάρτη από τη Δευτέρα 285
«Επιτακτική ανάγκη για μέτρα En n nom cut aan.
ασφαλείας στα δικαστηρια» landon napopr nonee
Με αφορμή την Προσφατη δολοφονική αποπειρα στα δικαστήρια θείου τη Δευτέρα 6 δ
καίνια του ξενοδοχείου"Mystras Grand Palace Resort &
«ηορών» θα δώσουν ο
Ο γνωστός δικηγόρος της
Σπάρτης και επί σειρά ετων ηρό.
εδρος του Δημοτικού ΣυμΒουλίου Σπάρτης, κ. Χρήστος Αντ
Πλειώτα μίλησε στην κάμερα
τη δολοφονική απόπειρα nou
διαδραματίστηκε στην αίθουσα
του Πρωτοδικείου Γυθείου, την
Περασμένη Πέμπτη 17 Μαΐου.
ΟκΠλειωτος ano άλυψε τις
τισμούς του αναφορικά με τον
τομέα της ασφάλειας στους χώρ
την Προσωηκή του εμπειρία
οπό ανάλογο συμβάν
Πρόεδρος της ΚυΠριακής Δη
αλλά και 1 μοκρατίας κ. Νίκος Αναστασυνέχεια σελ 9 | Δημήτριος καθώς και Πλήθος
άλλων επισήμων.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα