Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Άριστερά
σε απογνωση
Zopparo 26-Krgcom 27
Αριθμ φύλ 410601-Ετος 1420V
Lotxi
ΠΡΕΠΕΙ νά είσαι πολύ άπελπισμένος άν αναγκάΜαταιώνεται ή έπίσκευυς
τού άντιποοεοοον Πένς στη
νεαρό (στόν όποιο θά δώσεις μάλιστα ψήφο προσεχώς) προκειμένου να
μοσίας τύπου Γκοτζαμάνη. Πρέπει να είσαι πολύγικον αρις μεγάλο κεντροαριστερό ο ου
ΑΕΟ
σίστα ένα διαρρήκτη κρεοπωλείων προκειμένου
πο γύρω από τον
ρη. Αυτή είναι ή αλήθεια, κ. Τσίπρα μου. Γράφω
σήμερα καθ' υπερβολή, αγαπητοί
Αλλά το εννοώ. Διότι μέ τό σημερινό σημείωμα
Λόγω στασιμότη
τος στο Σκοπιανό-Στήν Άθήνα ό Πομπέο το θέρος
απεγνωσμένης Αριστεράς. Της Αριστεράς που
βλέπει οτι τελειώνουν τα μνημόνια, σταματά τό
success story και πρέπει τώρα να έπινοήσει έπειΘεσσαλονίκη δίπλα στο νού
γιά την ώρα-υποστηρίζει οτιή
άντικείμενο να κεφαλαιοποιΣκοπιανού σ
αυτή τήν στιγμή
αχωριστική γραμμή, τέτοια πού νά άντέχειακό
μη καί τυχόν κραδασμούς βάσεως από την μεί
νησεος γιά τήν περιφημη έξο
δο άπό τά μνημόνια. Άν και το
πόδια του Πρωθυπουργού, με
Ζάε
όποια συητησε εις βάθος στον
Λευκό Οίκο τά έλληνικά θέμαυργ
τά τό τέλος τών μνημονίων
ιεθνώς ποιος έχει τον έλεγ6x1 σέ ύπουργό, συνδέεται και
του. Οι λόγοι της ματαιώσεως
ή αιφνίδια στασιμότης τον δι
ιστε
λοιπόν, (και μάλιστα κεντροαριστερά), πρώτον
θεσις της τελικής λύσεως (αν
νά θεωρ
πει
ει να την χρεώσει-μέρος αυτής τ
αρασκηνιακως την
επίσκεψη του Αμερικανού
ριάκο Μητσοτάκη) δέν έχουν
ν,ματαίωσαν όριστικώς
ιπροέδρου δέν θά
εθνή-Εκθεση Θεσσαλονίκης
διεθνούς συμφωνίας,Ελλάδος
Ιδού γιατί άλλωστε έπί Αριστερός συνεχίζεται
και δέ
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ό όποίος
τραετία στήν έξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. 'Ιδού γιατί έπιριοχή. Λόσης στοχοποιούνται
λόβαθμο δ
γραμμα άναθεώρείται. Ό
συστημικοί πολιτικοί τής συντηρητικής παράταξης! Βεβαίως ουδόλως μποαναπληρωτή υπουργό Έξωτε
Άθήνα λόγω των γενι κωτέ
ι συν αυτώ να φανταστούν
Ο φθινόπωρο."Η
έπικονονία πού είχαν για την
άκόμη συνδέονται με τις πιθαρωμένοι κύκλοι ύποστηρίζουν
του στήν Κυβέρνηση καιότιοί
δα αυτή ή
μης, ιστορίας, εθνικής ομοιογένειας και ταυτόίδια
Κοτζιάς γιά τους ελληνικούς
σχεδιασμούς στο κ
τημα τ
Κυβερνήσεως, καθώς το 11
φίες σήμερα. Ποιοί είμαστε εμείς ομως πού θ
του ανοίξουμε τά μάτια; Ακροδεξιά θέλει
ν σχέσητου μέ τήν ήγεσία του State
νη χώρα στήν εφετινή έκθεση
σίπρας να έχει, ακροδεξιά ας νομίζει ότι έχει!
'Η ύπαρξη της Χρυσής Αυγής και αλλων διαττόντων αστέρων των ακρων στο προσκήνιο είναι
νο να ψηφίσει τήνοποια
νά έμφανισθεί
Τσίπρας
του ήγεμονία. Το ίδιο καί ή στοχοποίηση ώς
ακροδεξιών» των πλέον διαπλεκόμενων πολιΤο νέο κύμα
ενοωσ επτι ισμου
Ποιοι άχραιοι πολιτικοί άπειλούν την ΕΕ
ερος τρόπος-θεωκ. Τσίπρας-γιά νά ορθώσει διαχωριστικές
ρεί
επαρκή αρτο να μοιράσει, το πρόγραμμα θά έχει
σμού. Θα έχει αναθεώρηση τ
διαχωρισμό κράτο
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρησις γ
ιπολιτεύσεως και παραμονεύει για τυχόν στραβοπάτημα
τηςκυβερνήσεως Ήπρύτη δοκιπο
|χρονος πολιτικός παράτηΠο
ως τήν πρωτοκαθεδρία τής Μέ
εισε τούς ,Ιταλούς νά τού άνατής ΕΕ έναν χρόνο π
νος. Η αντισυστημική διαχωριστική γραμμή που
ότι τό μνημόνιο κόλλησε στην Αριστερά τήν ρεκή ρητορική του Γκρίλλο, κ
τρανή απόδειξη για το νέο έκρηκτικό μείγμα λαϊκισμού και άκρων
τος σ
φθάνει το άστρονομικό ποσό τον
Θα κάνω μία πρόβλεψη: Ο Πρωθυπουργός θά
τήν κεντροαριστερά ώς μειοψηφία. Δέν μπορεί
ομως νά συλλάβει τι είδους δυνάμεις ξυπν και
κινητοποιεί μέ τίς προκλήσεις του κατά της Δεξιας. Αυτό δεν μπορεί
Βορρά το κλίμα δεν είναι και πολύ καλύτερο. Ή ακροδεξιά, EvanΜπορεί ό ήγέτης τού MSS Λουίτζι
ντι Μάιο να μήν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός, ώστόσο ε
αυτός που κινεί τα νήματα στην
σκετ
ήμερα |
Τήςήμέρας
Ένα άκόμη χαμένο είκοσι τετράω0o
περίοδο του αγώνος της
ΣΕΛ. 3
pes, άνούσιες, Οι δίχως φαντασία καί
hme ρήματα όμιλίες τών άρχηγών
bovo ν Τόν Ε κ είδη Τσακαλώτο-έ
δλες του τίς άδυ ou les καί τόν ρ6λο πού παίζει ώς μέλος τών «53)-νά
την άμαρτία μου, πολύ θά ήθελα νά άποφύγω τ ν πα
σεων στήν
Βουλή Πολύ θά ήθελα νά μήν ΕΊμα
-λόγω έπαγγελμαTos-νά κάθίσω στην πολυθρόνα καί
γογράφου»; Δεν παρα λου ea κανε$5
κάποια βίντεο άπό παλαότερες συ
δα pos, καθώς κολ SyoplE
οι δικοί τηS Ψηφοφόροι
πού pepa καί διατηρούν στήν
σία ένα κόμμα τοϋ 34%
Νά σας π
ναι bei οι
λύτερο νά κάνετε αύριο
θη της λίμνης χρησιμορα ολούθηση τών συ η
ύ πολΙΤικών dp my
Προληπτική γραμμή
τησεις μετο
Οδη
ύπάρχει κά ο
πού νά
τό Κιλκίς. Εκεί θά δείτε
ένα μοναδικό θέαμα καί
θά δοκιμάσετε κάτι νόκό
ποιείται πλέον γιά τήν
παρακολούθηση της θααναγκασμένο
ΥΕ τοός σημερινοός («Ολίγου, δυ'Ομολογώ ότι δέν Εγνα σοφότpos, &τι Εχασα πολλés ρες άπό μιά
τσοτάκη από τόν Στουρστ χώς) πολιτικος ήγέτες;
Διαπίστωσα, πού λέτε, ότι ό
πρωθυπουργός δείχνει ότι tXEI KOU
ραστεϊ, ότι έχει πάρει &πόφαση τήν
έπερχόμενη ήττα στίs (δποτε γίνουν) &Αογές καί δέν τόν άπασχολάόλλο άπό τό νά φθείρει δσο μποpe τόν άρχηγό τής Νέας Δημοκρατίας, ή όποία θά τόν κερδίσει. Ε δα ότι
τά πολύ πιο δημιουργική, ότι &ve
βαλα γιά ένα άκόμη ehomm άωρο
Tvmomromση των λουλουδιών μου
καί τώρα πού θά χουμε βροχές τό
Soerro placo, δέν θά μπορέσω νά
πία, στην κεντρική πλαντανός όργανισμό5omoχοςέπιχειρήματα Ευ η τήσεις hmnt
δου καφενείου, μέάντιπαραθέσε5χαpls φαντασία καί μέ ΧΤυπήματα «κάτωάπό τή μεση». Άκογα beives ris
άηδίες περ ί <άκροδεξι is» στοός κόλπους τής ά ιωματικής Αντιπολιτεύσεως, έπιχείρημα τό όποϊο δέν πείθει
νά άναπολώ ris στγμές beives, στά
πρώτα χρόνια τής μεταπολιτασεως,
ακά πιροσκί και μετά θά
άσχοληδώ μαζί τους
Ατά, γιά μιά χορίς συγκινήσΕις
οουήτηση άρχηγίο». Κατά τά άλλα
σμός γευσιγνωσίας ώστε
υά άναδειχθει τό καλύτ|
σουν. Μάλλον δέν θά γί.
χρέρωφ, Γιώργο Maipo,'Ιωάννη Ziγδη, Ηλία Ηλιού, Γιώργιο-Αλέξανρήσει κανονικώς τήνΤρί- |
θ4α τήν triexm κατά Του δημάρχου
πεποίθηση ότι θά elvoa κυβέρνηση,
ήμ4aTi dAyiouTT e μ mootopri
Οσσαλονίκης, έπιχειρώντας νά τήν
λίτευση, τήν ώρα πού τό κόμμα του
τερο βίαιες καί «Ιερόσυλες» πράξεις.
άλλά άνησιχε πλέον πολύ γιά
κάθηκόντων του, καθώς άκόμη καί ό
Χτά. Elba την πρό δρο τής ΔΗΣΥ ά
ΕΊΤΕ μέ τήν λιτότητα άλλά μεστό mιστοοιχα ντοκουιιεντα
Δευτέρα, t0ρτή του Αγίου ΠνΕύμα«Η μάχη του, Σκρα (1918)
Μά, καλά δέν ύπάρχουν «έπκοινωνιολόγοι», δέν ύπάρχουν «λοKal νά σας τό 15ομολογηθώ, ot &ναπροσπαθανά Ισορροπήσει σέόλιοθη.