Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική M25
Μαίου
Ka0ημερινη οικονομικη C1δικη εςημερίδα ακηρυ ευνΑημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6466
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Tponezi | Φορολογική δήλωση
Τραπεζικοί
υπάλληλοι:
Απόφαση
του ΣτΕ δίνει
Ποιοι πρέπει να κάνουν
δικαίωμα
συνταξιοδότησnsxopis
Οι σύζυγοι έχουν και
σήμερατο δικαίωμα να
διαχωρίσουν τις οφει.
ές τους που αναγράστο
εκκαθαριστικό σημείγίνεται
μόνο μετά από αίτηση
Που θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία
όριο ηλικίαs |
Σε αντίθεση με τους
έγγαμους όσοι έχουν
έτος είναι η τελευ- συνάψει σύμφωνο
ταία χρονιά που οι συ- συμβίωσης έχουν το
ζυγοι θα υποβάλλουν δικαίωμα της επιλουποχρεωτικά κοινή φο- γής. Μπορούν να επι
ρολογική δήλωση. Από λέξουν αν θα
το επόμενο έτος και υποβάλλουν κοινή ή
αφού εξετάσουν εάν χωριστή φορολογική
τους συμφέρει ή όχι δήλωση. Σε περίπτωση Κοινή δήλωση δύναν- συμβίωσης, αντί
θα έχουν τη δυνατό. υποβολής κοινής δή- ται να υποβάλουν και στοιχα. Εάν τα δυο
Δικαίωμα συνταξιο- τητα να επιλέξουν με. λωσης έχουν την ίδια ταπρόσωπα που έχουν μέρη του συμφώνου
δοτησης ,σε τραπε-Ιταξύ κοινής , ή φορολογική μεταχεί. συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υπάγονται
παλληλους χωρις χώριστής δήλωσης αν ριση με τους έγγα. συμβίωσης στην περί- σε διαφορετική εφο
ριο ηλικίας, με μονη και στα σχέδια της μους
πτωση που ενημερώσουν την εφορία τους
με δήλωση μεταβολής.
Στην περίπτωση αυτή
θαέχουν την ίδια φορολογική αντιμετάπιση με τους
έγγαμους. Υπόχρεος
δήλωσης
είναι το μέρος συμφώ.
ρία, η δήλωση υποβά
λεται στη Δ.Ο.Υ. του
μέρους του συμφώνου
συμβίωσης, το οποίο
δηλώνεται ως υπό.
χρεος.
χωριστή δήλωση
προυποθεση τη συμ
πληρωση των προβλε
συνέχεια στην 11
Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων πε.
ριλαμβάνεται η ξεχώ
ριστή βεβαίωσης του
φόρουή της επιστροΠιο συγκεκριμένα:
Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν
κοινή δήλωση για τα
εισοδήματά τους, εφό.
σον υφίσταται έγγαμη
σχέση κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης,
Μέχρι το φής φόρου και γιατις
teoslouvou κοινές δηλώσεις συζύ.
οι αλλayés σε 1.01 σύζυγοι, πάντως
v. Κατσέλη και δικαίωμα να διαχωρί.
εεωδικαστικό
Οι σύζυγοιή τα μέ
συμφώνου συμβίωσης
υποβολής
οποία
υποβάλλουν χωριστή
έχουν και σήμερα το φόρος, τα τέλη και οι νου συμβίωσης, το φορολογική δήλωση
σουν τις οφειλές τους
που αναγράφονται στο
εκκαθαριστικό σημεί.
γούν υπολογίζονται
χωριστά στο εισόδημα
καθενός συζύγου
εισφορές που αναλο οποίο δηλώνεται ως
υπόχρεος, και για τα
εισοδήματα του άλλου
μέρους συμφώνου
καθένας για τα εισοδηματα του στις ακόλου
θες περιπτώσεις:
συνέχεια στην 10
ψαλίδι» έωs
και 438 ευρώ
στ1s νέες
συντάξει s
Μέχρι το τέλος Ιουίου θα πρέπει να
έχουν θεσμοθετηθεί
οι αλλαγές στον νόμο
Κατσέλη και στο
Εξωδικαστικό μηχανιστικ ρύθμισης olt
λών, σύμφωνα με το
επικαιροποιημένο κεί
μενο του μνημονίου
που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Κομι
Μάλιστα, όπως ση
συνέχεια στην 2