Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
οργάνωση – διακόσµηση
γάµοι, βαπτίσεις, party, βιτρίνες

Ðáíåðéóôçìßïõ 406 - 2610.426136 êéí. 6977.985171
FB / DreamDay by Andriana Gerogianni

ÁËËÁÃÇ

Ôçë. 2610.452202 Áãßáò Óïößáò & ÄïúñÜíçò 10 ÐÜôñá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 25 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.548 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÍÁ ÌÇ ×ÁÈÅÉ Ç ÅÕÊÁÉÑÉÁ
Εγκρίθηκε χθες, από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δ.
Ελλάδας, το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης και Δήµου
Πατρέων για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του πρώην
εργοστασίου χαρτοβιοµηχανίας Λαδόπουλου. «Ο Δήµος και η Περιφέρεια ενώνουν τις δυνάµεις τους για να παραδώσουν στους Πατρινούς

αξιοποιηµένο ένα εµβληµατικό ακίνητο για την πόλη. Πρόκειται για ένα
οραµατικό έργο, που θα αλλάξει τα δεδοµένα στο νότιο τµήµα…», τόνισε ο Απ. Κατσιφάρας. Στους σχεδιασµούς συµπεριλαµβάνονται η κατασκευή Διοικητηρίου της Περιφέρειας, σχολικές υποδοµές (παιδικός
σταθµός, µουσικό σχολείο κ.ά.), βιοµηχανικό µουσείο, µόνιµος εκθεσιακός χώρος για το Patras IQ, έργα αστικών αναπλάσεων κ.τ.λ..

ÓÕÍÅËÇÖÈÇ ÄÉÁÊÉÍÇÔÇÓ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ
ÐÏÕ ÊÁÔÅÉ×Å ÊÁÉ… «ÃÅÌÁÔÏ» ÏÐËÏ

ÓÅË.2

ÁÑÓÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÉÊÇÓ ÁÓÕËÉÁÓ
ÔÏÕ Á×ÁÉÏÕ ÍÉÊÏÕ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ

ÓÅË.4

ÐÁÔÑÁ: ÍÅÁ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ×ÈÅÓ ÊÁÔÁ
ÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÙÍ
ÓÅË.16

ÁÍÄÑÁÓ ÅÐÅÓÅ ÁÐÏ ÊÏËÏÍÁ ÔÇÓ ÄÅÇ
ÊÁÉ ÅÐÅÓÔÑÅØÅ ÓÐÉÔÉ ÌÅ ÔÏ ÄÉÊÕÊËÏ!
ÓÅË.4

ÊÅÖÁËÏÍÉÁ: ÍÅÊÑÏÓ Ï 63×ÑÏÍÏÓ
ØÁÑÏÍÔÏÕÖÅÊÁÓ ÐÏÕ ÁÍÁÆÇÔÏÕÍÔÁÍ
ÓÅË.5

Ç ìÞíõóç êáôÜ ôïõ ÂïõëåõôÞ
Ýãéíå áðü ôï Åëëçíéêü
ÐáñáôçñçôÞñéï ôùí Óõìöùíéþí
ôïõ Åëóßíêé, ãéá ôçí ðïëéôéêÞ
óôÜóç ôïõ ãýñù áðü ôçí
êáôï÷ýñùóç ôùí äéêáéùìÜôùí
ôùí ïìïöõëüöéëùí.
ÓÅË.3