Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Πέμπτη
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη GO ημεριδα Διακηρυ ευνΑημοπρασιων
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Capital controls:
σει ο λογα-Έρχεται νέα «ανάσα» στ1s επιχειρήσε!s,
στο Taxisnet | το χρονοδιαγραμμα Πρ0s την αρση
Τις παρατηρήσεις.
προτάσεις της για το
επόμενο βήμα χαλάρωσης των capital controls αναμένεται να
στείλει τηΔευτέρα η
Ελληνική Ένωση Τρα.
πεζών (ΕΕΤ) στην Τρά.
πεζα της Ελλάδος και
στο υπουργείο Οικονοθυμεί μια σταδιακή
ρση των περιορισμών
ενώ ενδοιασμούς δια
τυπώνει η Τράπεζα της
Ελλάδος, στα αιτήματα
των τραπεζών, θεω
ρώντας πως δεν είναι
ακόμη ώριμες οι συν
TAXISnet
θήκες
Στις επόμενες μέρες
Μια μικρή ταλαιπωρία περιμενει τους
νέους που συμπλήρω- ληφθεί η τελική από. Τραπεζών θα υποβάλει
σαν πέρυσι το 18ο φαση και οι αλλαγές στην Τράπεζα της Ελ
έτος ηλικίας τους, να ισχύσουν το επό- λάδος το αίτημα για
άρση των περιορισμών
τους φοιτητές που
μενο διάστημα.
διαδικασία,
των αιτημάτων τωνπε
απέκτησαν το 2017! Θεμα Χρονου, είναι η στην κίνηση κεφα. ακόμη και στην περί- λατών τους, καθώς
πραγματικό ή τεκ. περαιτέρω χαλάρωση λαιων σε οτι αφορα πτωση που το αίτημα εξαντλούνται και περιμαρτό εισόδημα αλλά των capital controls, στις επιχειρήσεις με μεταφοράς κεφαλαίων μένουν την επόμενη
στόχο να διευκολυν,
θουν εξαγωγες aya.
θων και οι εισαγωγες.
Παρά τις χαλαρώσεις
και όσους θα υποβάλουν φέτος για πρώτη
εξέλιξη που θα συνδετην
εβδομάδα κ.ο.κ
εγκρίνεται, δεν παύει
να αποτελεί ένα ση.
μαντικό γραφειοκρατικό εμπόδιο.
ρωση ,
ολοκληΕπίσης οπεριορισμός
αυτός, οδηγεί σε
«φαύλο κύκλο». Οι επιχειρήσεις που πραγμασυνέχεια στην 11
ολόγησης και εκτι.
ται ότι θα δώσει που έχουν
Πιστοποιητικό
uvy1νειστην
τελευταία τριετία, εξα.
Ειδικότερα σήμερα,
το συνολικό ύψος των
αιτημάτων για κάθε
λάτη υπόκειται σε περιορισμούς,
τράπεζα έχει συγκεκριμένο Τστωτικό όριο
ισχυρή ώθηση στην
επιχειρηματική
τοποιούν Πωλήσεις
δρακολουθούν να υφίαγαθών και υπηρεσιών
στο εξωτερικό, στο
ΕΝΦΙΑ
στανται ακόμη σοβαρ
01, τράπεζες ζητούν
την πλήρη κατάργηση
εμπόδια. Επίσης, παρά
την ταχυτητα έγκρισης
των αιτημάτων από τις
κάθε μέτρο που μπορούν
δικαστ!ns
εκκαθάρισηS
διατηρούν
ριορισμών σε ότι αρμόδιες-επιτροπές συναλλαγώ
αφορά στις επιχειρή
σεις, η κυβέρνηση επτικά ιδρύματα του εξω.
τερικού μέρος των
εισπράξεών τους αντί
συνέχεια στην 10
νανα εβδοns κληρονομ as
των τραπεζών και την
Τράπεζα της Ελλάδος,
μάδα τα οποία δεν κα
λύπτουν
σύνολο
ΓΣΕΕ:
[email protected] αμείβεται
ΕΝΦΙΑ στις περιπτώ
σεις δικαστικής εκκατου Αγίου
Πνεύματ0s
κληρονομίας εξέδωσε
καστική εκκαθάριση
της κληρονομίας διέ