Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | Σ.Ε.
Μαΐου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ανοίγει η
Πλατφόρμα
τουΕΟ ο Σαφάρι 111.000 ελέγχων
νόμηση 1-1 για φοροδιαφυγή
«Εξοικοκατ'
οίκον 11
γιατη λήψη
δανείων
Με μπαράζ ελέγχων
σφέρει τόνο ηκαεσυ
ρία των μεσων
φόρων όσο και η κατηγορία των
φόρων, τα
οποίων θα ενισχυθούν
κατά 144 εκατ. (au
ξηση κατά 0,70%) και
448 εκατ. ευρώ (au
ξηση κατά 1,66%), αν
τιστοίχως
και συγκεκριμένη στοαποτέλεσμα επιχειρεί
να περιορίσει τη φοροδιαφυγή η ΑΑΔΕ μέσω
του επιχειρησιακού
εδίου 2018. Όπως
διαπιστώνει πέρυσι
βαθμός επτευξης του
αναθεωρημένου ετή.
σιου στόχου (21,53 δισ.
€) για τα προ επιστροΣε επίπεδο φορολογικών ελέγχων σχεδιάσοδα από άμε- ζεταιη διενέργ
ολη:αιτησης χρη σους φόρους ήταν τουλάχιστον 24.750 θααναλάβο
ματοδότησης
χιστον 110 υποθέ
95,80%, χαμηλότερα
σε σχέση με το 2016.
Από την άλλη πλευρα,
€. Εισπραξιμότητα
χους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ
"Βεβαίωση τουλάχιελεγκτικές
Ympεσίες με βεβαίτραπεζα γιατους ποωση τουλάχιστον 3,25
αφορούν απάτη στ
βέβαια, η εικόνα ήταν
Φ.Π.Α., με εντοπισμό
Παραβατικότητας τουδιο. ευρώ και εισπρ
«Εξοικοrρόγ
νόμηση κατ' οίκον
ραμμα
στον 17 ε
της βάσης AMADEUS. |
. Διενέργεια τουλάχι.
το ΚΕΦΟΜΕη. Βε
500 εκ. €. Εισπραξιμό
ξεις τουλάχιστον672,5
σου. Φόρους (26,72
δισ.) όπου επτεύχθηκε
εκ.ευρώ. Θα γίνου
τουλάχιστον
70.000
μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ. με
εντοπισμό na ραβατιαυτών και τουλάχιστον
110 λοιπόν υποθ
ερευνας φοροδια
γής και λαθρεμπορίου.
Για φέτος, το σύνολο
των φορολογικών εσόTenosn δων 'προβλέπεται να κότητας τουλάχιστον Αναλυτικά ανα ο- στον 550 ελΥΧ
συζητηση για Ιδιο. ευρώ, αυξημένα και 4.000 στοχευμένοι πιση
διαμορφωθεί σε 48,16
στο 20% αυτών καθώς
ρικά με την αντιμετώ
της βαίωση τουλάχιστον
φοροδιαφυγής σχεδιά,ete
κατά 600 εκΑΤ. ευρώ
σε σχέση με τις πραγματοποιήσεις του 2017
(47,56 δισ.). Στην αύξηση αυτή θα συνει
έλεγχοι από, τις
Υ.Ε.Δ.Α.Ε.. (ΥΠηρεσία
Ερευνών & ΔιασφάλισηςΔημοσίων Εσόδουν). Οιτελευταίες θα
τητα άνω του 20% ar
ελέγχο
. Διενέργεια τουλάχιν 450 ελέΥχων από
Κόβονται από το 2019,
Κ.Ε.ΦΟ.ME.n
το Κ.Ε.MEEN. Βεβαί
«Φωτιά» οι τιμές
των καυσίμων
Το «μαχαίρι» στις
συντάξεις από την 1η
Ιανουαρίου 2019 είναι
στην Ελλάδα
Σκαρφαλωμένη στο 1,61 ευρώ
ανά λίτρο η τιμή τηs αμόλυβδη
ματεύσεις της Πέμ
θεσμούς κλείδωσαν
Δηλαδή μφυτερικοπές
Σελίδα 9