Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÓÁÂÂÁÔÏ 19 - ÊÕÑÉÁÊÇ 20 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.544 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÅðéóôñÝöïõí ìå ôá ðüäéá
óôçí ÐÜôñá ïé ìåôáíÜóôåò
Ëßãåò çìÝñåò ìåôÜ ôçí åêêÝíùóç ôùí äõï Üôõðùí êáôáõëéóìþí óå ÁÂÅÎ êáé Ëáäüðïõëï
Λίγα 24ωρα µετά την εκκένωση των δυο άτυπων
καταυλισµών στα πρώην εργοστάσια της ΑΒΕΞ και
του Λαδόπουλου, κάποιοι πρόσφυγες και µετανάστες άρχισαν να επιστρέφουν µε τα… πόδια στην
περιοχή, καθώς θεωρείται η πύλη προς τη Δύση, δηλαδή η κύρια έξοδος προς την κεντρική Ευρώπη, για
µια καλύτερη ζωή.
Συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν µε ένα σακίδιο στον
ώµο, να περπατούν στην εθνική Πατρών - Κορίνθου,
στο ύψος των Αραχωβιτίκων, µε κατεύθυνση προς

την αχαϊκή πρωτεύουσα. Μ’ άλλα λόγια, δεν αποθαρρύνονται εκ του γεγονότος πως, πλέον, δεν έχουν τη
δυνατότητα να µείνουν στα δυο προαναφερθέντα
κτίρια, δεδοµένου ότι φρουρούνται από τις Αρχές…
Υπενθυµίζεται, ότι, η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας, είχε
προβλέψει την παραπάνω εξέλιξη, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Κυβέρνηση, για την επιχείρηση - «σκούπα» της αστυνοµίας: «Χειροκρότησαν
αυτοί, των οποίων οι πολιτικές καριέρες ή τα στενά

ÄÅÕÁÐ: ×ÁÑÉÆÏÕÍ ÔÁ ÉËÉÃÃÉÙÄÇ ×ÑÅÇ
ÌÅÃÁËÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

οικονοµικά συµφέροντα, εξυπηρετήθηκαν.
Όπως είχαν εξυπηρετηθεί και το 2009, µετά τη βίαιη εκκένωση του καταυλισµού στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Αλλά, όπως τότε, έτσι και σήµερα θα αποδειχθεί
ότι οι προσφυγικές ροές είναι µια αδήριτη πραγµατικότητα που απαιτεί πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι
κατασταλτικές επιχειρήσεις.
Η µατωµένη Γάζα, η φλεγόµενη Συρία, οι βόµβες
στο Αφγανιστάν θα µας το θυµίζουν».

ÏÉ ÁÍÔÉÅÎÏÕÓÉÁÓÔÅÓ ÅÓÔÅÉËÁÍ ÌÇÍÕÌÁ
ÓÔÏÕÓ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÕÓ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.5

ÁÅÉ: ÊÁÔÁÃÃÅËËÏÕÍ ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ
ÏÔÉ ÊÁÍÅÉ ÊÁØÏÍÉÁ ÓÔÏÕÓ ÖÏÉÔÇÔÅÓ…
ÓÅË.3

ÁÃÑÉÍÉÏ: ÊÉÍÄÕÍÅÕÓÅ Ç ÆÙÇ ÁÍÇËÉÊÏÕ
ÁÐÏ ÖÏËÁ ÁÃÍÙÓÔÏÕ ÃÉÁ ÁÄÅÓÐÏÔÁ
ÓÅË.4

ÁÍÏÉÃÅÉ ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ Ç ÐËÁÔÖÏÑÌÁ ÔÏÕ
«ÅÎÏÉÊÏÍÏÌÙ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ» ÃÉÁ ÄÁÍÅÉÁ

Ôé ãñÜöåé ç åðéóôïëÞ ôçò áíáñ÷éêÞò
ïìÜäáò «ÄõóÞíéïò ºððïò», ç
ïðïßá äçìïóéåýèçêå óôï Athens.
inymedia, ãéá ôéò êéíçôïðïéÞóåéò
êáôÜ ôùí ðëåéóôçñéáóìþí.

ÓÅË.7

ÓÅË.6

ÍÅÊÑÏÓ
38×ÑÏÍÏÓ
ÅÑÃÁÔÇÓ
ÓÔÇ ÂÉÐÅ
Εργατικό δυστύχηµα σηµειώθηκε το απόγευµα της
Παρασκευής σε εργοστάσιο
της ΒΙ.ΠΕ. 38χρονος εργάτης,
έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε
από µεγάλο ύψος.
Διεκοµίσθη στο κέντρο
Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.