Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική MZ:
Ka0ημερινη οικονομικι ιδικη cnucofa Διακηρυ: 'cuv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πανάκριβη
Αριθ. Φύλι 6459
Τιμή: 1.00€
Εξελίξε1s με τον ΕΝΦΙΑ του 2018
η δημόσιαδωρεάν
εκπαίδευση
Τι αποφάσισαν κυβέρνηση και δανειστέs
Τέλος χρόνου για τις
νέες αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων,
Κυβέρνηση και δανειστές συμφώνησαν ότι
μέχρι τις 14 Ιουνίου θα
πρέπει να έχει υπογρακών σκέφτεται να τρέ
ξει μια δοκιμαστική εκ
καθαριση του ΕΝΦΙΑ
για το 2018, με τις νέες
τιμές, η οποία θα δεί
ξει εάν χρειάζονται αλλαγές στο φόρο
n."-1:
Μπορεί σύμφωνα με
το Σύνταγμα της
χώρας μας η Παιδεία
φεί η υπουργική από. Με το χρόνο των
φαση που θα αλλάζει εκλογών να είναι ανοι
τις τιμές, σε 10.000
στην Ελλάδα να είναι ζώνες σε όλη την επιδημόσια και δωρεάν, |κράτεια. Μέχρι την
αλλά μόνο αυτό δεν ίδια ημερομηνία θα
ισχύει στην πραγματι- πρέπει να έχει κριθεί
καθώς και η τύχη του ΕΝΦΙΑ
πουθα. κληθούν να
φέτος
πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι
κτός, η κυβέρνηση
καμία περίπτωση δεν
θέλει να φουσκώσει το
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ
που θα λάβουν τον Αύγουστο και θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος τα νοικοκυριά
Το κλειδί για να μην
υπάρξουν ανατροπές
κοτητα
έρευνα του Κέντρου
Ανάπτυξης Εκπαιδευ- πληρώσουν
τικής Πολιτικής της
ΓΣΕΕ για τα έτη
2002-2015, αποδει
θούν αλλά στόχος θα
είναι να μην ξεπεράσουν τα 750 ευρώ (au.
ξηση 20%-30%)για να
στα 2,9 ευρώ το τετρα
γώνικό μέτρο
Δηλαδή, η τιμή ζώνη
του ακινήτου μπορεί
αυξομειώσεις που θα στον ΕΝΦΙΑ είναι-οι παραμείνει, ο ΕΝΦΙΑ να αυξάνεται,αλλά δεν
γίνουν
συνέχεια στην 11
τιμές
ζώνης θα καθορίσουν
εάν χρειαστεί να γίνουνχμεπαρεμβάσεις
«χειρουργικές» αυξομειώσεις στις αντικειμενικές τιμές ώστε να
μην αλλάζει το κλίμα
στα 2,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
Σε περιοχές με σημερινή τιμη ζώνης 750 -Το ίδιο μπορεί να συ
αλλάζει ο φόρος που
θα κληθεί να πληρώσει
ο ιδιοκτήτης ακινήτου
Οι Προσφορέs
δεν αύξησαν
τον τζίρο
850 ευρω οι αξίες μπο
ρούν να αυξηθούν στα
στους^ συντελεστές κιο υπολογισμού του
του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να διασφαλιστεί ο
βεί και στις λεγόμενες
ακριβές περιοχ
ΕΝΦΙΑ.
ετήσιος εισπρακτικός
Για παραδειγμα σε επίπεδα των 1.000 Για παράδειγμα αν
περιοχές με σημερινή
ευρώ το τετραγωνικό
αυξηθεί η τιμή ζών
των αλυσίδων
σουπερ μαρκετ
χος των 2,65 τιμή ζώνης της τάξεις μέτρο (αύξηση της σε ένα πολύ ακριβό
τάξης του 20%). Και
στην περίπτωση αυτή ο
υπουργείο Οικονομι- νέες αξίες θα αυξη- ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει
των 550-600 ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο οι
Τευρω
προάστιο που η σημε
ρινή τιμή ζώνης υπέρ
Στις αρχές Ιουνίου το
συνέχεια στην 10
καταβολή εφάπαξ
σε 5.000
δικαιούχουssus
πάτο μοιάζουν για λια
θευτέρου και η ομηπροωθητικές ενέρ
γειες, καθώς, παρά το
γεγονός ότι πλέον
πάνω από το 50% (σε
ογκο) των επωνυμων
προιοντων και του
35% (σε αξία) διατί
θενται σεπροσφορά,
μόλις το 5% των προ
Εκκρεμούν ΠερίΠου 37.000 εφάπαξ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9