Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 18 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.543 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÙÍ ÄÁÍÅÉÙÍ
ÌÅ ÔÇÍ ÔÑÅ×ÏÕÓÁ ÁÎÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Åðéèåôéêüôåñåò ñõèìßóåéò åôïéìÜæïõí ïé ôñÜðåæåò, ìåôÜ ôéò áëëáãÝò óôï Íüìï ÊáôóÝëç
Επιθετικότερες ρυθµίσεις στα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια µε την ψήφιση των αλλαγών στο νόµο Κατσέλη, ετοιµάζουν οι τράπεζες. Θα πρόκειται για ρυθµίσεις
που θα βασίζονται στην τρέχουσα αξία των ακινήτων και
θα καταστούν δυνατές µε την άρση του τραπεζικού και περιουσιακού απορρήτου που θα προβλέπει πλέον ο νόµος
για την πτώχευση φυσικών προσώπων.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων όπου η αξία του δανείου είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία του ακινήτου, οι τράπεζες
θα δίνουν άφεση χρέους για το κοµµάτι της οφειλής που

υπερβαίνει την αξία του ακινήτου. Το “κούρεµα” θα έχει ως
προϋπόθεση την οµαλή αποπληρωµή του υπολοίπου της
οφειλής βάσει της ρύθµισης που θα έχει συµφωνηθεί µε
τον οφειλέτη και “προαπαιτούµενο” την απουσία άλλης
ακίνητης περιουσίας του τελευταίου.
Το νέο προϊόν βρίσκεται στα πρώτα πιλοτικά του βήµατα,
καθώς η ευρύτερη εφαρµογή του προϋποθέτει την αναθεώρηση του νόµου Κατσέλη και συγκεκριµένα της άρσης
του περιουσιακού απορρήτου του οφειλέτη, η οποία θα
δώσει στις τράπεζες τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν µεταξύ τους στοιχεία οφειλετών, αποµονώνοντας τους στρα-

ËÁÚÊÏ ÃËÅÍÔÉ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÁÍÅÑÃÉÁ
ÌÅ Ã. ÌÁÑÃÁÑÉÔÇ ÅÔÏÉÌÁÆÅÉ Ï ÄÇÌÏÓ

τηγικούς κακοπληρωτές. Μάλιστα, η άρση του περιουσιακού απορρήτου θα έχει αναδροµική ισχύ, συµπεριλαµβάνοντας και όσους είναι ήδη ενταγµένοι στο νόµο Κατσέλη.
Σηµειώνεται ότι οι αλλαγές στο νόµο Κατσέλη, αλλά και
οι βελτιώσεις στο νόµο για τον εξωδικαστικό µηχανισµό
συζητήθηκαν προχθές µεταξύ τεχνικών κλιµακίων κυβέρνησης και “θεσµών” χωρίς να υπάρξουν παρατηρήσεις ή
ενστάσεις (σ.σ. το µόνο θέµα που δεν µπήκε τελικώς στην
ατζέντα ήταν η δυνατότητα να κληρονοµείται η ευνοϊκή
ρύθµιση του ν. Κατσέλη στους κληρονόµους αποθανόντα
οφειλέτη) και σήµερα συζητούνται σε πολιτικό επίπεδο.

ÅÐÅÉÓÏÄÉÁ -ÊÁÉ ×ÈÅÓ- ÓÔÇ ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ
ÊÁÔÁ ÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÙÍ

ÓÅË.7

ÓÔÏ ÁÕÔÏÖÙÑÏ ÊÁËÁÂÑÕÔÙÍ 4 ÁÔÏÌÁ
ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÐÏÊËÅÉÓÌÏ ÔÏÕ ×ÕÔÁ ÁÉÃÅÉÁÓ

ÓÅË.6

ÓÅ ÐÑÏ×ÙÑÇÌÅÍÇ ÓÇØÇ ÔÏ ÓÙÌÁ
ÔÏÕ 35×ÑÏÍÏÕ ÓÅ ÐËÁÔÅÉÁ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË.5

ÅÖÕÃÅ ÐÑÏÙÑÁ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ
ÕÐÁËËÇËÏÓ ÅÕÔÕ×ÉÁ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ

ÓÅË.4

Åêôïîåýôçêáí ìðïãéÝò áðü ôéò
óõëëïãéêüôçôåò -åíþ ôá ÌÁÔ
«áðÜíôçóáí» ìå êñüôïõ ëÜìøçò÷èåò, óôçí ÐÜôñá, Ýîù áðü
óõìâïëáéïãñáöåßï åðß ôçò ïäïý Âüôóç.
ÓÅË.4