Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27046
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Προβληματισμός
Β. Κονστάντσιο: «Πολύ σκληρό
το προγραμμα προσαρμογης Υια
την Ελλάδα»
στους επενοντες
απο την
οικονομικη
οιαχειριση
Ερντογάν
υσπιστια»
δ!αση των παγκόσμιων διαχει!ιστών χε
φαλαίων στην προσπάθεια του Τούρκου
να χαθησυ
πιτροπή, ούτε η ΕΚΤ, ούτε το ΔΝΤ θε
με την οικονομική διαχείρι
ρά που η του0%ικη ^ιου σημειο)νει κατα
ROQUφη πτωση
ΑΕΠ της Ελλάδας. Το πρώτο και τα
δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας σχε
διάσθηκαν με μία πολύ πιο αισιόδοξη
Eurobank:
σκληρό
ΕΚΤ τόνισε ότι ο κίνδυνος στην ΕυρωενερΥεια και
ogistics ol
Πνηωνες της
αναπτυζης
καλούνται η Γερμα
πάρα πολύ. Όλες οι χώρες της Ευρωζο.
Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και
σαρμογή και μπορούν να λειτουργούν
πλεον αποτε^εσματικα στο πηαισιο της
Finan- Νομι
επιβλήθηκε σ
για την ελληνιχή οικονομία και έχουν με.
γάλη δυναμική ανάπτυξης Χαι μαζί με
άλλους εξωστρεφείς τομείς θα συμβάλ
λουν στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυ
ξης. Αυτό επισημαίνει μελέτη της Διευ
θυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και EgevΕλλάδα με τα μνημόνια ήταν υπέρβολική
και τα δυο π!ώτα προγράμματα υποεχτί
μησαν το κόστος της προσα!μογης, δη.
λωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θε
τα αποτελεσματα της πολυ οραστικα, α
ίναι φυσικά η περίπτωση της Ελλάδας
ρα προυποηογισμους μ
χρότερα από το 3% του ΑΕΠ, καθώς και
πρωτογενή πλεονάσματα στα ισοζύγια
πάντη
τρεχουσων συναλλαγων τους.
Ελλάδα: Υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση
Τουρισμός. Προοπτικές των Κλάδων, Ε
πενδυτικά Σχέδια σε Εξέλιξη χαι Συνεικονδυλίων της ΕΕ
ωταθλήτρια στην απορρόφηση
ξασφάλισαν άλλες μεταφορές κονδυλίων
1 δισ. ευρώ για το 2015 και 2016, Μέσω
αυτών των ενέσεων ρευστότητας, η Ελλά
δα έφτασε σε απορρόφηση 100% των δια
στην Ελλάδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι
ται η Ελλάδα, όπως διαπιστώθηκε στη
Οσον αφορά στη διαδικασία του κλει
θεσιμων, κονδυλίων
για την περίοδο 2007
κής Ανάπτυξης (REGI) και στη συζήτη
ση με θέμα «Ειδικά μέτρα για την Ελλά.
δα βάσει του κανονισμού 2015/ 1839». ΧάQη δε, στα Χονδύλια αυτά, το ελληνικό AΕΠ αυξηθηκε κατά 2%, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς Κοινοτικών αξιωματού
χων, όπως και
της χώρας αυξήθηκε σε σχέση με την
κόνα πέντε χρόνια πQlv. Στη συζήτηση
παρενέβησαν δυο Ελληνες ευρωβουλε
τές, η Μαρία Σπν!άκη, εκ μέρους του Ευ
ωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και ο Δημή
τ!ης Παπαδημούλης, εκ μέρους της ευ
2013, σε σχέση με το μέσο όρο απορρόφη
σης της Ενοωπαϊκής Ενωσης που ήταν γύρω στο 96%. Η Ελλάδα, με 100%, ήταν η
πρώτη χώρα ως προς την απορρόφηση Ε
που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής μπορούμε
με καμία απώλεια κονδυλίων για τη
λάδα»,
n1μανιων με τα
λιμάνια
διαβεβαίωσε
οτι η ανταγωνιστικοτητα
Ρουμανιας
Στόχος η μετατροπή της Ελλάδας σε
διεθνές κέντρο μεταφορών
Οι Ελληνες νονείς δαπανούν πάνω από
3 δισ. ευρώ Υια εκπαίδευση
Παρόλο που η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και δω!εάν, οι δαπάνες των
ο κογενειών στη χώ!α που αφορούν σε αυτή ξεπε!νούν τα 3 δισ. ευρά Σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής ΙΙολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ
ΓΣΕΕ) για την εκπαίδευση, οι Ελληνες γονείς επενδύουν στη γνώση των παιδιών τους
διαθέτοντας χοήματα για φροντιστήQ1α, ξένες γλώσσες, μαθήματα που αφορούν τέχνες
ή υπολογιστές, αλλά και τα έξοδα που αφορούν τις σπουδές μακ Q1ά από την οικογένεια
Στην ανάπτυξη μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών που θα φιλοξενούν ε
μπορικά κέντ04, και στη δημιου!γία ε
μπορευματιχων κέντρων συνουασμένων
Συγκεκρι
προσώπου της χαι διευθυντής της
REGIO DDG.G, Ρούντολφ Νιέσλερ, πήρε
ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τον διευθ υνοντα
«Για τα προγράμματα του 2007-2013
στέγη.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (2015), τα έξοδα για την ιδιωτική
το 2015 και οι επιπλέον προκαταβολές
παίδευση κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, με 792.331.939 εκατ. ευρώ και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα