Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:

Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.542 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐÁÔÑÁ: ÎÕËÏ ÊÁÉ ÑÉØÇ ×ÇÌÉÊÙÍ
ÅÎÙ ÁÐÏ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÅÉÏ…
Νέα συγκέντρωση κατά των πλειστηριασµών, πραγµατοποιήθηκε χθες στην Πάτρα - Συµπλοκή µελών του Κινήµατος κατά
των κατασχέσεων µε τα ΜΑΤ, έξω από συµβολαιογραφείο επί
της οδού Βότση… Οι δυνάµεις καταστολής απώθησαν µέλη

συλλογικοτήτων, φοιτητών και της αναρχικής οµάδας “Δυσήνιος Ίππος”, µε τη χρήση δακρυγόνων… Η επικεφαλής της
δηµοτικής παράταξης «Όλοι µαζί, για την Πάτρα», Βίβιαν Σαµούρη, η οποία ήταν για µια ακόµη φορά παρούσα στη συγκέ-

ÐÁÔÑÁ: ÃËÉÔÙÓÅ ÔÁ ÄÁ×ÔÕËÁ 4×ÑÏÍÏÕ
ÌÅ ÁÌÅÓÇ ÅÐÅÌÂÁÓÇ Ç ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

ÓÅË.3

ÅÊËÅØÁÍ ÎÇÌÅÑÙÌÁÔÁ 10 ÅÎÙËÅÌÂÉÅÓ
ÌÇ×ÁÍÅÓ ÊÁÉ 65 ÌÐÁÔÁÑÉÅÓ ÓÊÁÖÙÍ
ÓÅË.4

ÍÅÁ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÁÍÅÑÃÉÁÓ
ÁÐÏÖÁÓÉÓÅ ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ
ÓÅË.15-16

ÐÁÍÁ×ÁÉÊÇ: 1-1 ÓÔÉÓ ÓÅÑÑÅÓ,
«ÊËÅÉÄÙÓÅ» ÔÇÍ 3Ç ÈÅÓÇ

ÓÅË.13

ντρωση κατά των πλειστηριασµών, δήλωσε, µεταξύ άλλων,
ότι «είδατε τι συνέβη, µε την παρουσία κατασταλτικών δυνάµεων… να χτυπάνε τα παιδιά, τα άοπλα παιδιά… Αυτά παραπέµπουν σε φασιστικές εποχές…».
ÓÅË.6,7

ÐÃ.Í.Ð.: ÁÍÁÓÔÅËËÏÍÔÁÉ ÁÐÏ ÄÅÕÔÅÑÁ
ÔÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÅÉÁ ÓÔÏ Ð.Ã.Í. ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
Την απόφαση να αναστείλει επ’ αόριστον, από τη Δευτέρα 21 Μαΐου, όλα
τα χειρουργεία, πλην των επειγόντων,
έλαβε ο χειρουργικός τοµέας του Πανεπιστηµίου της Πάτρας. Κι αυτό γιατί
όπως αναφέρει υπάρχουν συχνές αναβολές των χειρουργείων λόγω µη επίλυσης, παρά τις υποσχέσεις, του προβλήµατος της έλλειψης κρεβατιών στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ),
την κάλυψη του χώρου της ανάνηψης
των χειρουργικών ασθενών από διασωληνωµένους που κανονικά έπρεπε
να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, της έλλει-

ψης αναισθησιολογικού εξοπλισµού
και της αριθµητικής ανεπάρκειας του
νοσηλευτικού προσωπικού.
«Οι χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων και οι αναισθησιολόγοι του ΠΓΝΠ
δηλώνουν ότι είναι αποφασισµένοι
να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια των
ασθενών τους, το επίπεδο του επιστηµονικού τους έργου και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον ανώτατο βαθµό», αναφέρει η ανακοίνωση προς την
6η ΥΠΕ, την οποία υπογράφει ο Διευθυντής του Χειρουργικού Τοµέα, Καθηγητής Παναγιώτης Μέγας.