Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Τετάρτη
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δημιουργείτ;" Πώs va κερδίσετε έκπτωση φόρου
θα στηρίζει
τιs μικρομεσαίεs επιχειρήσε1s και τα
καταστήματα
τns νετον1as
1.900-2.100 ευρώ
Ανατροπές έχουν που έγιναν απευθείας
έρθει τόσο στις απο.
σε κάποιους λογαρια
δείξεις όσο και στον σμούς μπορεί να μην
τρόπο που δηλώνονται
στην εφορία κατά την
υποβολή της φορολοπεριλαμβάνονται στα
στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες.
φέτος, το αφορολά.
ητο όριο καθώς κι η
κπτωση φόρου χτίζε,
ται μόνο με συναλλα.
γές οι οποίες έγιναν με
πλαστικό χρήμα, πέραν
των εξαιρέσεων για
μπορεί να επικαλεστεί
τα ενημερωτικά που
αποστέλλουν κάθε
μήνα οι τράπεζες
Για εισόδημα ως
10.000 ο φορολογού.
οι απαιτούμενες δαπάΠοια στοιχεία στέλ
δημιουργία
ρέα που θα συντο
άτομα με αναπηρία
.. συμπληρώσει το 10%, χρήμα, στη διαφορά Απαντήσεις σε μια
Στην φορολογική δή
λωση και συγκεκρι.
δηλαδή ως 1.000 ευρώ
οε δαπάνες που έχουν
πληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
Για εισόδημα από
10.001 ως 30.000 ευρώ
ο, φορολογούμενος
πρεπει να συμπληρώανάμεσα σε αυτές που
δηλώνονται και σε
αυτές που απαιτούνται
θα επιβληθεί φόρος με
συντελεστή 22%. Για
παράδειγμα φορολοΥούμενος με εισόδημα
10.000 ευρώ, πραγμα,
σειρά από ερωτήματα
nou αφορούν τις δαηα
νες των φορολογουμε
νων μέσω της χρήσης
πλαστικού χρήματος
για το χτίσιμο του
αφορολογήτου ορίου
δίνει
μένα στους κωδικούς
Ο49 και 050 του πίνακα
που πα
φοαποτυπώνονται οι δα.
ς, ώστε να στα
συνεχεια στην 11
πάνες με πλαστικό
|χρήμα για , το χτίσιμο
του αφορολογήτου.
δεν θα είναι κλειδωμέ.
δεν κωδικο 049 050
νοι. Δηλαδή θα δοθεί η
τοπο ελαστικό λημα
Ενωση Τρ re
ποσ δείξε
Στα 300 εκατ
ευρώ το όφελ0s
στα ΕΛΠΕ από
την Πωη ηση του
35% του ΔΕΣΦΑ
κών αποδείξεων που
αντιστοιχεί στο 15%
του εισοδήματός
μές με πλαστικό χρήμα
500 ευρώ, αντί. Τον
απαιτούμενων ύψους
1.000 ευρώ. Στη δια.
φορά των 500 ευρώ
επιβάλλεται συντελε.
στής 22% και προχώ
πτει επιπλέον φόρος
Ειδικότερα
Απέστειλε η τράπεζα
μου στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εξό
δων (ΑΑΔΕ) τις δαπά
νες.. που
εξοφλήσει από 1.1 έως
δυνατότητα στους φορολογούμενους να
τροποποιήσουν
προ συμπληρωμένα
Για εισοδήματα άνω
των 30.001 ευρώ τοποσοστο που απαιτείται
ποσά. Και αυτό καθώς
ορισμένες συναλλαγές
(μεταφορά χρηματο
είναι 20%.
Επιπλέον φόρος
Αν δεν καλύπτονται 110 ευρώ
1.12 2017 με ηλεκτρο
Ποιοι μπορούν
να Παρουν
δεύτερη φορά
επιδομα ανεργιas
πραξία των εταιρειών
SNAM-Enagas-Fluxys
μετόχουνέλευση τα) ν
δωσε στλερο ηκαν
ανεργίας
ευρώ διαμορφώνονται
την πώληση του: mil
από τον ΟΑΕΔ
Πετρελαίων από