Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943
e-mail:iliasgarios@gmail.com

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 16 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.541 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Áðïìáêñýíèçêáí
áðü ôçí «ÁÂÅλ
êáé ôï
«Ëáäüðïõëï»

611 ìåôáíÜóôåò
Åðé÷åßñçóç åõñåßáò êëßìáêáò ôçò ÅË.ÁÓ., ÷èåò, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôùí ðñþçí åñãïóôáóßùí, åðß ôçò ÁêôÞò Äõìáßùí,
óôçí ÐÜôñá - Ê. Ðåëåôßäçò: «Åßìáóôå áíôßèåóç óôéò “åðé÷åéñÞóåéò óêïýðá”, åíÜíôéá óôïõò ðñüóöõãåò êáé ôïõò
ìåôáíÜóôåò» - Áð. ÊáôóéöÜñáò: «Íá áêïëïõèÞóåé Üìåóá ç öýëáîç êáé áîéïðïßçóç ôùí äõï ðñþçí åñãïóôáóßùí» ÓÅË.5-7

Ï Ðñüåäñïò êáé ôá ÌÝëç
ôïõ Óùìáôåßïõ Áõôïêéíçôéóôþí
ôçò ÐÜôñáò "Ï ÖÁÑÏÓ"

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÏÕÍ ÄÇÌÏÓÉÁ ÔÏÕÓ ÁÍÄÑÅÓ
ÔÏÕ ËÉÌÅÍÉÊÏÕ ÓÙÌÁÔÏÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅËÁÓ
καθώς και το Πολιτικό και Διοικητικό Προσωπικό
της περιοχής µας για την κυριολεκτικά "βελούδινη"
διαχείριση του µεταναστευτικού στο λιµάνι της Πάτρας.
Οι συντονισµένες ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων απέδειξαν ότι υπάρχουν λύσεις µέσα στα όρια
της νοµιµότητας και της ανθρωπιάς, δεδοµένου ότι
η εν λόγω επιχείρηση έπληξε µόνον τους παράνοµους διακινητές που πρωταγωνιστούν στην αυθαιρεσία και το εµπόριο ελπίδας και µάλιστα συχνά µε
νέους ανθρώπους που πολλές φορές εκβιάζονται
και απειλούνται και εθίζονται στη βία φτάνοντας
και σε νεκρούς.
Η υπεράσπιση της νοµιµότητας αλλά και των δικαιωµάτων των προσφύγων - µεταναστών προστατεύτηκαν από την επιχείρηση των Αρχών απέναντι στην
ασυδοσία των διακινητών. Ελπίζουµε οι ενέργειες αυτές να έχουν συνέχεια.
Ο Πρόεδρος Σωµατείου "Ο Φάρος"
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΠΛΕΣΣΑΣ