Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Τρίτη
Μαϊου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6457
Kaon lepi n οικονομικη CIOIKnCGnucpica Διακιου ew-Δημοπρασια
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟιΠαγαΕ. | ΕΠίδομα Παιδιού 2018:
για τουs
άνεργ0us
στ1s φορολον1KES
δηλώσε!s
του 2018
Το νέο Α21 και τα ασφυκτικά Πλαίσια για την β' δόση
Σε ένα ασφυκτικό Προϋπόθεση οι
χρονικό πλαίσιο θα καιούχοι να έχουν
πρέπειεκατοντάδες χι- υποβάλλει την αίτηση
λιάδες οικογένειες να του νέου Α21 και να
ΤΑΝΙΣΜΟΣ
| υποβάλλουν τα φετινά
πληρούν τα εισοδημα
A21, προκειμένου να τικά κριτήρια βάσει
τους καταβληθεί το της φορολογικής δή
Επίδομα Παιδιού για το λωσης για το οικονο2018 και συγκεκριμένα μικό έτος 2017. Βέβαια
για να προλάβουν να η αίτηση Α21 είναι
πληρωθούν την β.δόση ακόμη ερμητικά «κλει
στο τέλος Ιουνίου, αν στή» και οι διαβεβαι
και το νομοθετικό ώσεις από τον ΟΠΕΚΑ
πλαίσιο, που έθεσε το που δημοσιεύσαν
ΟΠΕΚΑ
πρώτα τα dikaiologitika.gr, θέλουν την
πλατφόρμα να ανοίγει
χρονικό διάστημα, που
θα έχουν στην.δ1aγιατη νέα αίτηση Α21
υπουργείο Εργασίας,
ήθελε τηνπληρωμή
της δόσης, αυτό το
Από τις 25 έως τις 27
αναμένεται να ανοίξει
το τρίτο δεκαήμερο
θεση τους, να υποβά
λουν τα παραπάνω οι
δικαιούχες οικογέ
νειες, αν κρίνουμε οτι
ιδιαίτερα προσεκτι.
κοί κατά τη συμπλήδιπρος το τέλος του καιούχοι θα έχουν πε
Μαίου. Γεγονός που
φορολογικής τους! Ιουνίου και όχι στα σημαίνει ότι εκατοντά. ριθωριο
δήλωσης το 2018 θα τέλη Μαΐου θα κατα- δες χιλιάδες οικογ
συνέχεια στην 111 βληθεί η, δεύτερη νειες θα πρέπει να οεις τους μεχρι και τις οεις ο ηλεκτρονικός
μηχανισμός
20 Ιουνίου, έως και μία
εβδομάδα δηλαδή πριν
κρατικός
δόση του νέου επιδό,
ματος παιδιού
κάνουν αγώνα δρόμου
για την υποβολή των
κατέρρευσε,είναι δε:
Προληπτική του πλέον καταβάλλε δηλώσεων του αλλά επιδόματος βέβαια
Υραμμη με κάθε δίμηνο και όχι καιούχοι θα έχουν
αυστη OS
από την καταβολή του
ΟΠΕΚΑ και το υπουρδιδαχτεί από τα γεγοTAXISnet
φόρμα, ότι θα φτάβαια νέες καθυστερή
ολάνο οτι TAXIS e
ται, από τον ΟΠΕΚΑ, και του Α21. Οι
κάθε τρίμηνο, όπως στην ''διάθεση-τους γείο Εργασίας δεν φαί. σουν στα όρια τους,!
συνέβα νε. στο Πο el- uoie λίνο rooand νω νεται , να έχουν δημιουργώντας βέσυνέβαινε στοπαρελ. μόλις λίγο παραπάνω διδο να εχουν δημιουργώντας βέ
νότα του παρελθόν,
σεις, με αποτέλεσμα
"Οπως έχει διαμηνύ.
σει ο ΟΠΕΚΑ, ηλεκτρονική πλατφόρμα
nerne éva οτης
πολλές οικογένειες ν
σματικ us
opous Ζητεί
αναβολής της έναρξης
υποβολής των Α21.
Ο φόρτος που θα μην προλάβουν να
φέρει το ασφυκτικό
συνέχεια στην 10
Μειώσεις
200 ευρώ
το μήνα για
Προληπτικό πρόγραμμα «υ αυστη
ως0E | 500.000 συντάξε!s
επικεφαλη:e3swer
αποτελεσματικούς
όρους» ζητεί η Ευρω.
παϊκή Κεντρική Τρά.
πεζα μέσω του
στολής της Ευρωτρά.
Ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός
πεζας στην Ελλάδα.
Φραντσέσκο Ντρούντι.
συνέχεια στην 2