Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
1950)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τους έσωσε
| Apeu φύλ
Παρασκευή 1
1 Μαίου 2018
Aiou 6 19-Δύος 8 25
Συμμαχία Τσίπου. Παπανδρέου
poo ora a c a 19 Ο λικά ουλ
άρθρου μετά αυτό φαίφ λαού έπ μα λε
σαν ή απείχαν άπό τήν ψηφοφορία
έπίμαχου
γιά Τ ά άτοοπ Γ τα
Όταν το Καστελλόριζο 1 συναντα το Καστελλόριζο 2...-Η άντίδρασις της Φώφης
μέλη τού .Υπουργικού Συμβουλίου που προύςΑΝΕΛ Στήν πραγματικότητα
Ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ για τήν αναδοχή μέχρι να φθά
φίας, Ψήφοι λιγώτερες από τις 141 που είχε συγκεντρωσει ως βάση εκκίνησης στη νηφοφο
αθεώρηση του Συγματος. Ώστόσο ή Πρόε
δρος τού ΚΙ.ΝΑΛ Φώφη Γεννηματα στέκεται έμπόδιομεχρι
πουργός Αλέξης Τσίπρας
σκεφθη τό άκριτικό Καστελ
πρωτο ουλια το Γιωργου Πα
πανδρέου και την γνωση (άλλά
σις αυτη εξεδύθη από την άνε
ξάρτητη έλληνική δικαιοσύ
μα την συνεργασια στην Κε
ντροαριστερά. Οι συνθήκες
υαφησε ύπαιπόσο αυστηρα απευθύνθηκε στην Κοινοβουλευτική του ομάδα Αλέξης Τσίπρας. Δυστυχώς γιά
Εκείνον, τόν άγνόησαν. Τώρα πώς τό ναυάγιο μέ
τήν δεδηλωμένη, ενους:
ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου
ωρίμασαν:'Ο Παπανδρέου έπιδιώκει το μεγάλο «comeback
βέρνηση (Χάρης Παμπούκης) μετέχουν σήμερα στο έπιστημονσει πλήρως τον χώρο τού ΠΑΣΟΚ. Αποδεχόμενος λοιπόν
πορίας άξιον πώς δέν
την ακριτική αυτή γωνιά τής
Πρόεδρος τής
αποκαλύπτουν οι συνεργάτες
Μητσοτάκης, ό όποιος υποδερεου στο γραφειο του στην
ντησεις, στηνπραγματικότη
ΤΕωτερικών. Παλαιός συνερ
ου γιά τό Σκοπιανό
άμεσο
δέν ήθελε να το αναγάγει σέ ζήτημα
ίπρα, έκανε
σεις. Άπλάς δένθέλει να το παου, νύν τον κ
tooFeu
ό ίδιος ό Πρόεδρος της ΝΔ ο οποίος κατά βάθος
θά ήθελε να ψηφίσει την ρύθμιση, αλλά οι δημοσκοπήσεις, οι απόψεις της συντηρητικής βάσης
ντησε
ελληνικής τα εξυπηρετ
τού προ ην πρ υπουργού Kστα Καραμανλή γιά τό σχεδιο
και αυτός, δικαιο ση» (!) για
την καοριστικη συμμοηη του
στην έ ωτερικη πολιτικη στην
ούσία τον παρωθεί γωρίς να τού
τον δέσμευσαν
οτι ήταν ένας από τους συνη.
δρέου. Άθελά του γι
τήν υπαγοογη της στον διεθνή
διοάμφισβητήσεαςτήςΦίφης
αυτή, χώρίς άμφιβολία.
εννηματά. Ή άλή
ν, πραγματικότητα, εοω
και καιρό, έχει άρχισε να προται οτι ένημερώνει Ολεςτιςπονα Μάρκου ήταν τόσο κραυγαλέα-πρώτη Φ
αι μετά την αίφνίδια άποφαουν την ένότητα, σελ. 3) μέ τήν
ριστερας σοσιαλδημοκρατίας,
στές. Επιθυμεί έπισης συμμα
μοτικές έκλογές, γιάτήν άλλαΒ
να ένημερώσει
θόταν νάσσχοληθεί μέ τούς βουλευτές τοϋ ΣΥ
έδώ και τώ
δρεου γιά έπιστροφη στην ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ
σία μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Τ
νεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ
δρέου άρχισε με γεγονότα φαι
ώρων έκλογών
για τις δηίπεδο και στο τέλος είον
νατόν να οδηγήσει στην άνατροπή τής Φώφης Γεννηματα
Ήάθώοσις τού στενού συνεpγάτου του κ. Παπανδρέου"Αλεξ
Ρόντος για τήν ΜΚΟ άποναρΓιώργου Παπανδρέου Γιάννης
Ραγκούσης διοργάνωσε
λωση με την συμμετοχή κορνδυστυχώς έμεινε χωρίς κυρώσεις
μετάσχει σέ μιά έπιτροτή του . Υπουργείου Αμυε στους κόλπους
Απείθεια ύπονογών
στον Ποωθυπονογό
δώ αν αύριο κάποιος εισηγητής της ΝΔ ψηφίσει
ξε στην κ. Μάρκου ή μέ τήν αυστηρότητα που
χουν υΛΟποιηθει μονο 3 απο τα 88 JTQ°απαιτουμενα
ο διάδοχος Κάρολος και ή Καμίλλα, οι φιγούρες
πτικούς δέκτες. Ποιά Βουλή, ποιές διαφοροποιη του προΠρωθυπουργό, οπως αποδεικνύρα πιθανές έκκρεμότητεςδένμπορούν να μετατεθούν στό μέλλον.
Σας ένημερώνο λοιπόν οτι δέν θά
δεχτω καθυστερησεις κωλυσιερες και τεχνητά έμπόδια,'Εδώ κρίνεται τόσυλλογικό μας στοίχημα και
οχι το άτομικό έργο κάθε υπουργού.Όποιος, λοιπόν, έχει άντιρρήσεις να τις εκφρασει τωρα. Εχουν
μείνει περίπου ογδόντα ημέρες γιά
κος ό όποίος έντέλλεται την παρακολούθηση τού μνημονίου. Μέ τήν
τελευταία έπιστολή που έστάλη
προσφατος ζητείται να έχει όλο.
κληρωθεί ή τεχνική άξιολόγησις
(staff level agreement) πριν από τό
Eurogroup τής 24ης Μαϊου.
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
TON ATTIK»
στό ΘΕΑ ΟΤΙΑΑΑΑΣ
Η ψήφος των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ στο
λύτερη ζημιά στα δεξιά της Δεξιάς άπό τήν ζητρεις
ντας στό"Υπουργικό Συμβούλιο
δήλωσε: «Δεν θα δεχτώ καθυστερήσεις, κωλυσιεργίες και τεχνητά
θρο μπορεί να προκαλέσουν μεγα
εμπόδια». Ή άν αφορά του Πρωθυπου
η αξιο1
λόγηση και τά 88 προαπαιτούμενα
πούθα πρέπει να έχουν κλείσει μέαγνωστο πώς θα έκλάτο
χαρακτήρας αυτής της ψήφου ομως είναι
τις 20 Μαΐου. Βάσει των στοιχρι
είον, απο τον καταλογο των προαπαιτουμένων έχουνόλοκληρωθεί
μεχρι στιγμης μονο τ
ουσια επιταχυνσις του διαδικασιών
αύτες τις
γδόντα μέρες να δώσετε
τών ναρκωτικών, τό όνομα της
νίας συνιστούν αμαρτία για τόν σκληρό πυρήνα
τής συντηρητικής ψήφου. Όσα χρόνια καί άντε,Ιουνίου, πού θα κλείσει και την 4
σημειώσει χαρακτηριστικά: «Αναμένω δλοι και όλες σας νά έργαό ψηφοφορος δέν συγχώρεί και δεν έπιστρέφει στην μητέρα παράταξη. Αύτά!
Σήμερα |
Παρά θίν' άλός
Τα «Ποσειδώνια» γίνονται πενήντα ετών!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΤΕ έγώ, πάντα Ερριχνα κλεφτές μαtis στά βιβλία το Ηλία Π omo es,
έ ισώσεις έσωτερική κ ση.1owS
άπό τότε μέ «Επιστ» τό μικρό ιο
καΙΕφτασα νά άσχολούμαι κοντά
πενήντα χρόνια τώρα μέτή θάλασ
σα καί τή Ναυτιλία!
Νίκο Σίμο στήν «καυτή"αρολα το
Πέρασαν κόλας ΤΕνήντα χρόνια!
Πο τα χρόνια πό Τό E. T
θητές άκόμη πήγαμε στό
γιά τά οΠοσειδώνι ο! Εχε ένοικιάσε
ή μητέρα μου τό σχολε ο της, στόν
Πειραιά, σέ μιά ΝυΧΤερινή Σχολή
Μηχανικών Έμπορικού Ναυτικο «Ο
όλτα τους στήν Αθήνα
ό δώρο άπό τον Ιερ ο
ΣΕΛ 3
eu ou T του». Αλλά καλά τά
κατα ραμ, σέ έποχές πού ή Ede
νη στο μπροστινο καν
σοκολάτας πλημμυ ισαν
μέ 1 a ρετους τουργούς Ναυτιλί
as ε χα νά κά ο μέ τόν t o pero φ.
λοθ μη Βώκο καί τήν Νανά Μιχαήλ
άλλά καί μέ τά ύπ
-pπειο
τό αυτοκινητόδρομο μΕκαιΣλου καστ νά Τ -yotm 75 μ τόκου αλά
γώντας το πλέον
ταγραφει στήν Εύρωπη,
χε άρχίσει
δη νάγγα
ώνετα,
καο s χρόνο μέ τόν χρόνο 01 bet es
αύ ά ο παν καί πληθύνο τον!
οχα bo να κορ
τόώρισκαν τόσο χαμόγελο άλήθεια;),
γλυΙδιο τό χωνάκι! Καί ή μέν
Μέ τόν'Ηλία, λοιπόν, πού bcTOS
φαρρά ή καλογευκή» καί πραγμαΤΙκά €καυτή» ή καρόλα, άλλά συνάμα ήταν ύπέροχο νά βλέπεις όλη
τοϋ ΙδιοΤήτη ήταν Δουζίνας
ήδιαδοχή άπό τόν quστην βόλτα μετά παγαάπό ποδόσφα ρο ( ταν παίκτης Τού
Παντλιο ού) μό Ο ινα καί τά τού
κρό» τότε θοδωρο Βώκο, π
μερ α κρατά τά ήνία καί CTptm την
του, καί ατυχώς δέν έγινε
δο, ένώ ποιός
αντοκινητάδα, οί ύπάλ
Αίτία ή άνατροπή του
Βυτιοφόρου με το
Exti λοπόν, άπό τί56 έχρι
άλλά καί τήν hTapχία, γιά νά γίνουν μηχανικοί καί νά
πραγματοποιήσουν Τό ύπό Τού «Ma.
«Μάνα, θά
λώνιου»
έξ αιτίας τής
προκλήσεις γιά τήν προρίζεται δ1edros..
λευταίας βδομάδας,ότα ή άδρο
μο σαν όταν κοβόταν ή κορδέλα.
συνεχεια, eBaios, ou 8e
Β βαια, εhcuE νά κάνουμε καί μέ
ΤΕάστιες. Τότε προσωπικότητες
έ προσλήψεις σέ καφέ,
ραμπού» Καββαδία ρηΟν:
δώια, πήγα μαξί μέτόν Ηλία (Τ
ήμουν 16 έτών) καί μπορώ πλεον
Γιώργος Π. Λιβανός, Γιάννης Χατζή.
πατέρας. Αντώνης Χανδρή. Μένης
y s Στάθης Γου δομιχά
έπειτα άπό dpord χρόνια θά μο τ -λης, Βασ λης Κωνσταντακόπουλος,
έπειδή δεν είδοποίησαν
τις άρχες για την οδο
Έχοντας ήδη στό σπ'm μας έναν
νά και χώμα on «ήμουνκι
Κουν. Καραμανλής Άνδρ. Παπανδρ.
dpov ή σοκολάτα σπροοποήθηκε σέ μηκο5 Χιλιο
οο μας πού τα
ου, κ ο Μητσοτάκης Κ ο 2m α
μόπουλο, Κώστας Καραμανλής ήταν
ώς ήλεκτρολόγο" φιλοξε ούσαμε στό
ΣΕΛ 2
Πού νά φανταζόμουν τό Ε & 1
Ka aye
τών «Ποσειδώνίων) γιά νά μού mit
γαν άπό κοντά μας, άλλά πούάρησαν
στίγμα τας στόν λληνικό voum. Σημίτης. Εαίνος μόνο Sipa yort
Μαθητής τοϋ Γυμνασίου τόTUxn άγοθ , eenTE νά διοδΕΧδώ τόν
λιακό χάρτη.