Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Από τα Γιάννενα στην κορυφή
της Ευρώπης με την ΑΕΚ
Πέμπτη 10
Μαϊου 2018
Αρ. Φύλλου 6094
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΑΝΑΨΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ
για την Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Προσεκακά αναθετος με την ενοοιΗπειρου εναι ο δε τερος Πανεπιστηγια τη 8lan του Προανη σεις εκλοΚλεισθενιάδα
κής tng latpKng Σχολής του Πανεπσυμιου luovvtvuv και εδώ και λ γο
Kapo Kontup tng Σχολης Enom
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης
άνοιξε την καρδιά του στα
παιδιά της «Αποστολής
κατέκτησε το EURO 2004 και ευρυΒουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης
Οργανισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ' και της Ιεράς MntpoΕΦΟΡΙΑ
P ασ κ για 436. 53
ανασφάλιστα οχήματα
νότητα tng autodoknang, npanou και δεύτερου Baapoo ατές εις μερες στην Ηπειρο. Μετά το Δηματκό ΣμΒουλιο
zaYoplou ng e n aupa autoot w I αννι
κάνει η κυ4vnan. Στο επικενοο φυσικά η απλη αναλογικη αλλά κι αλλες διαταςεις του vqoaxedlou nou exouv
nup0δοησει μια σε ρα αντιδράσεων στους apetoug.
ν και Αυ ώ ης αλλά και της ΠΕΔ Hrelpou και to U repi pepe a oo Συμ
ΕΛ-3,7,8
100 έως 250 ευρώ ειδαν στον Προσωπικό τους λογαριασμό στο
Taxhsnet o. ιοκτητες 436.653
Σο Κέντρο Ενημέρωσης
Μαντάς
Απριλιου n AveSaptntn Αρχη Δημοσιων Εσόδων
EEA.4
To Revpo Ενημέρωσης και Υποστηριδήγματα
φτιάχνω «φάκελο
νων. Που στε ζετα npooupla στον
ισόγειο χώρο του Δημαρχειου Ιωανν!vu v, enaKEqtnKE Ο Βουλευτής και κοιΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς
Αρχισα να φοηνω φάκελο,
napanovuv και καταγγελιών και
αναμένεται να ειναι ιδιαιτερα
Ο κ. Μαντάς ενημερώ&ηκε για tn λειτουργια και εις αρμοδιότητες του
KEVtpou και συνομίλησε μι τους υηλ
ληλους για τα 8epata nou καλούντα να
διεκπεραιώσουν. Το ΚΕΥ.Δ luavvtvuv
Μήνας Προσλήμέωνο Απρίλιος
και για την Ήπειρο
στελεχος tns neplans μας nou
δανειοληπτών και οφειλετών σε tpaneΖΙκά ιδραματα. ασφαλιστικά ταμια και
ζητηματα ρύθμισης oqu_
λιών και τg &a8e0ιμες εναλλακτικές
EA. 8
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ
εμένα μεχρι ημερα