Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÅÔÁÑÔÇ 9 ÌÁÚÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.536 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôñï÷áßï ìå
ôñáõìáôßá
íåáñü
äéêõêëéóôÞ

Åðéíïïýí íÝåò ìåèüäïõò
ïé óðåßñåò äéáêéíçôþí…
Ãéá íá óôÝëíïõí ðñüóöõãåò ðáñÜíïìá óôç Ãåñìáíßá, ìå… ãíÞóéá
äéáâáôÞñéá! - ÓÞìåñá óôçí ÐÜôñá êëéìÜêéá áðü ôá õðïõñãåßá
ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç, ìå
áöïñìÞ ôï èÜíáôï ôïõ 20÷ñïíïõ Áöãáíïý, ðïõ Þôáí ç óôáãüíá
ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé… Äçì. Âßôóáò: «Ôï ðñüâëçìá õðÜñ÷åé
ôþñá êáé ìéá êáé õðÜñ÷åé ôþñá, èá ôï ëýóïõìå ôþñá»
ÓÅË. 6-7

ÓõíåëÞöèç 33÷ñïíïò ðïõ ðáñÝóõñå
êáé óêüôùóå ìå ôñáêôÝñ åñãÜôç ãçò...
Από τους αστυνοµικούς του
Αστυνοµικού Τµήµατος Δυτικής
Αχαΐας, σχηµατίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο δυστύχηµα, το οποίο συνέβη προχθές το
πρωί, στα Σαγέικα Δυτικής Αχαΐας, µέσα σε αγρόκτηµα, όπου
33χρονος οδηγώντας γεωργικό

ελκυστήρα (τρακτέρ) µε φρέζα,
παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα έναν 32χρονο, αλλοδαπό
άνδρα, υπήκοο Αλβανίας, που
εργάζονταν ως εργάτης γης.
Επισηµαίνεται ότι, ο 33χρονος
συνελήφθη από αστυνοµικούς
του Αστυνοµικού Τµήµατος Δυ-

τικής Αχαΐας για ανθρωποκτονία από αµέλεια και παράβαση
της νοµοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας εργαζοµένων, ενώ
διενεργείται προανάκριση για
την πλήρη εξακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης
του ατυχήµατος.

Τροχαίο σηµειώθηκε χθες
το µεσηµέρι στην Ακτή Δυµαίων, ανάµεσα στη Veso
Mare και τη ΔΕΗ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε
έναν τραυµατία. Πρόκειται
για σύγκρουση ΙΧ µε δίκυκλο. Τραυµατίας είναι ένας
νέος άνδρας, οδηγός της
µηχανής.

«Åöõãå»
óôá 48 ôïõ
ï ÌÜêçò
ÔóïõôóÜíçò

Στο πένθος βυθίστηκε η
πατρινή υδατοσφαίριση.
Ο 48χρονος Μάκης Τσουτσάνης έχασε τη µάχη µε τη
ζωή. Η κηδεία του θα τελεστεί σήµερα στις 4 το µεσηµέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.

ÇëéêéùìÝíïò
áóÝëãçóå
óå óêýëï!
Ακραίο µεν, αληθινό δε!
Ηλικιωµένος ερωτοτροπούσε, δηµόσια, µε σκύλο, στην
Αµαλιάδα! Όπως αναφέρει
η αστυνοµία, συνελήφθη,
προχθές, ένας 77χρονος Έλληνας, διότι, ευρισκόµενος
σε πάρκο, επιχειρούσε ακόλαστη πράξη και παραβίαζε
τους κανόνες ευζωίας ενός
ζώου συντροφιάς.