Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Μ
00ημερινη οικονομικη CIOiKN CGI μερι
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σύνταξη
«Φρένο» στη φοροδιαφυγή με
την ηλεκτρονική τιμολόγηση
μεανοικτα
επιχειρήσε!s
για τουs
ελεύθερ°
epous
επαγγελματίεs
II. Τομέτρο τηςυηΧρεομάδα εργασίας, με
ωτικής εφαρμογής της συμμετοχή και εκπροηλεκτρονικής τιμολό. σώπων των οικονομι
γησης θα αρχίσει να κών και κλαδικών
εφαρμόζεται σταδιακά φορέων,,η οποία θα
σε μεγάλο αριθμό επ- προσδιορίσει τις απαι
χειρήσεων το 2019, τούμενες δράσεις και
ενώ από την 1η Ια. ενέργειες και τις ανα
νουαρίου 2020 θα είναι γκαίες υποδομές για
για την εφαρμογή των
υποχρεωτικο
«Φρένο»στη φορο- μαντικό ποσοστό των
Τη δυνατότητα να διαφυγή μέσω πλα. επιχειρήσεων από
01/01/2019
διατηρούν τις επιχει- στών και εικονικών
ρήσει, τους ανοικτές. |τιμολογίων επιχειρούν
να βάλουν το υπουρ.
γείο Οικονομικών και η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
Εσόδων
(ΑΑΔΕ) με την υποχρεσημαντική συμβολή
στην καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής και
στον περιορισμό των
φαινομένων έκδοσης
πλαστών ή εικονικών
θα διευκολύνει τις επχειρήσεις στην καθη.
μερινότητά τους και
στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους με
την εξοικονόμηση
πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών
και τη μείωση του γραΑπριλίου 2018, στην
οποία συμμετείχαν η
υφυπουργός Οικονομι.
κών Κατερίνα Παπανά
τσιου, ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσι
λής, ο γενικός γραμμα.
τέας Πληροφοριακών
Συστημάτων Πέτρος
Τριάρχης, ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ενωσης
Επιμελητηρίων Ελλά
δος Κωνσταντίνος Miχαλος, ο πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελη
τηρίου Ελλάδος Κων
σταντίνος Κόλλιας
μφωνα με στέλε.
χος του υπουργείου
Οικονομικών, το επόμενο διάστημα θα ξεκι.
νήσει η έκδοση
κανονιστικών αποφά
παράλληλα με την κα.
τάθεση των απαραίτ η τ ω ν
δικαιολογητικών για μοσίων
σύνταξη, δίνει στους
αυτοαπασχολουμέ- ωτική εφαρμογή της σεων
νους, μη μισθωτούς, ηλεκτρονικής τιμ
τόσο από το τιμολογίων αλλά
ολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης
βιβλίων. Το μέτρο θα
ι να εφαρμόζε.
υπουργείο Οικονομι
κών όσο και από την
Ανεξ ρτητη Αρχή Δη
μοσίων Εσόδων, ώστε
να ξεκινήσει ηηλοτική
συνέχεια στην 11
Ανασφά.
τα σταδιακα σε
εφαρμογ ημειώνετουΟ
ΠΟυση την αυτοματο
Οικονομικου ορ μελη
αριθμό
επχειρήσεων το 2019,
ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα είναι
ΟΠως σημειώνει το
ίδιο στέλεχος, πρόκει
ται για ένα σημαντικό
έργο το οποίο θα συμταπρουμα
καθώς και εκπροσ n
του Συνδέσμου Εαχει.
ρήσεων και Βιομηχα
φειοκρατικου
υποχρεωτικο
για βάλει στην καλύτερη orou
όλους. Για τον σκοπό στόχευση των φοροαυτό, θα συσταθεί λογικών ελέγχων με
Το θέμα είχε συζητηθεί σε σύσκεψη στις 23
συνέχεια στην 10
Επίδομα Παιδιού 2018:
Τέλ0s Ιουνίου
Τελευταία ευκαιρία
για λίγα 24ωρα ακόμη
Προκειμένου να ασφαλίσουν τα οχήματ
τους έχουν όσοι ιδιοκτήτες είναι ανασφά
η Β' δόση στουs
Σύμφωνα με τα στοι.
χεία της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος το
πρώτο τετράμηνο του
2018 τα ασφαλισμένα
δικαιούχ0US
Η επισημη ανακοινωση
του ΟΠΕΚΑ
συνέχεια στην 2