Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Παρ 18
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή 04/05/2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Εξαίρετοι ομιλητές από την Ελλάδα και Το εξωτερικό
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στις 4 & 5 Μαΐου το 29ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣ
Βορείου Ελλάδος
Τρεις ΑνΤαγωνισΤΙκές Διαδικασίες
Τον Ιούλιο οι διαγωνισμοί
Πτώση 48,5% Της ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά και αιολικά
Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου
ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 A') για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των
μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη
συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυμη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016,
η ΡΑΕ, στο Πλαίσιο των αρμοδιοτή
τών της προβαίνει στις αναγκαίες
Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις στο
καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»
μοιμες γιαογων λοκλήρω δων
μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικα
σιών για έργα ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι με
ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α), καθε.
ρω η ε η στηρι στη Βαση Λειτο
υργικης Ενισχυσης με τη μορφή
Διαφορικής Προσαύξησης (sliding
Feed in Premium), επιπλέον της
τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη
συμμετοχή τους
Παράταση έως Τις 21 Μα ου 2018 στην Προθ
υργός Οικονομιας και Ανάπτυξης, Αλέξης
εσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής Χαρίτσης, για τη διευκόλυνση του μεγάλου
στον 20 κύκλο του καθεστώτος του Ανα- αριθμού υποΨήφιων επενδυτών που έχουν
πτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχει- εκδηλώσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με αναρηματικότητα» ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπο- κοίνωση του Υπουργείου.
συμ ασεων
ntracom
αναοικονοΠωλήσεις € 66 εκατ.
EBITDA
HOLDINGS σημείασημαντικη
αύξηση και ανήλθαν
2016 και ανήλθαν
σε € 397,1 εκατ. Ο
Net σαν
ινωνει
Solutions,
θυγατριστην κε000φορια
μικά αποτελέσματα 'Ομιλος INTRASOFT Η λειτουργική κερ- κήτης INTRASOFT σε €4,2 εκατ. (EBT
τη χρήση του INTERNATIONAL δοφορία (EBITDA) INTERNATIONAL, η 2016: € 1,0 εκατ
2017, σύμφωνα με συνεισέφερε το του Ομίλου ανήλθε οποία είναι σε Τα κέρδη μετά
τα διεθνή λογιστικά
4496 του ενο no!
€ 29,3 εκα
εκκαθάριση
φορων
Eurogroup
Σε μέση αύξηση ΑΕΠ Πάνω
από 2% στοχεύει το ανα
πτυξιακό σχέδιο
ατών μειοψηφιας
(EBITDA An°τέλεσμα Προ ανήλθαν σε 0,9
εκατ. ευρω εναντι
εργασιών με Πωλήσεις € 173 εκατ., o
Πωλήσεις
2016: € 27,8 εκατ.).
φόρων
Οι ενοποιημένες Ομιλος INTRAKAT Σημειώνεται ότι στο
4096 με Πωλή.
TO EBITDA
ευρώ το 2016
σαν μικρή απόκλιση
σεις € 160 εκατ
επιβαφόρων
(EBT)
IDE το 1696 με
€1 Ομίλου INTRACOM