Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εβροφάρμα: Στα €536 χιλ. αυξήθηκαν τα καθαρά χέρδη το 2017
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5217 Παρασκευή 04.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
AAOYMYA:
Αδύνατη η
δημοσίευση των
αποτελεσμάτων
Ελλάκτωρ :
Σημαντική σ
υρρίκνωση ζημιών
βλήθηκε η Γενική Συνέλευ
προθεσμίας
| Προχώρά από το 2019
η ηλεκτρονικη τιμΟΛΟγήση
«ΑΛΟΥΜΙΥΛ»
ανακοινοοσε
προσθέ
η00400ιών που ζητήθηχαν
εκτάκτως από τον οργωτό
τουτου, καθισταται
νομικής έκθεσης σήμε
ε νεότερη αναχοίνωση θα
γνωστοποιηθεί η ημερομηνία
δημοσίευσης της ετήσιας
οικονομικής έκθεσης χοσεως 2017
Αναστολή διαπραγΖημιές 1,1 εκατ. ευρώ
ματευσης των
μετοχών της ΓιουρουΠραγματοποιήθηκε η Τακτική οικονομικές καταστάσεις της
εταιρικής χρήσης 2017 χώρίς να
επιφερθεί σ' αυτές οποιαδήποτε
Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ΒΙΣ η οποία συνήλθε στην
εδρά της στις 30/04/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρά 15:00, έλαβε
τις κατωτέρω σε περίληψη αποτροποποίηση
Η διάθεση του αποτελέσματος
γίνεται ως στον Πίνακα «Κατά
άσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
σμάτων» και «
συνοματος» τον οικονοΕπί του 1ου θέματοζ (YTIO
λή και έγκριση των Ετήσιων
Χρηματοοικονομ κών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρμικών καταστάσεων ανα4
Ομάδα εργασίας στην οποία θα μετέχουν χαι εκπρόσωποι
κλαδιχών φορέων θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες ωστε το νεο συστημα να εφ040μοστει σε μεγαΛΟ ποσοστο εταιρευον από 1.1.2019. Υποχρεωτικη η εφαρμογη από
τα, το οποίο καταλήγει σε
ζημίες μετά από φωρους €
ορκωτός
ελεγκτής
1.106.764,15
οιατι π σε αουναυ ια npQu- 1χή χρηση 2017 01.01.2017σης γνομης επί των ετήσιων | 31.12.2017), οι οποίες περιλαμοικονομικων καταστασεων βάνουν την κατασταση χρηματοτης χρήσης 2017
Βασ κά μεγέθη της άνω κατά
στασης είναι :
(α) κύκλος εργασιων
οικονομικής θεσης, την κατά.
σταση αποτελεσμάτων (όπου
20.060.449,42, (β) μικτά χέρδη €
2.789.487,14, (γ) ζημίες προ
φόρων €1.105.136,56, (δ) ζημι
Μετά από σχετικό αίτημα της
| δεν προβλέπεται η διανομή
Η υποχρεωτική εφαρμογή τοχή και εκπροσωπουν ταν
μερίσματος), την κατάσταση ές μετά από φό2ους € από 01.01.2020 της ηλεκτρο- οικονομικων και χλαδικον
κατάσταση ταμειαχων οοον τις τικά συνολ χά οοδα μετά από ηλεκτονιχης τηρησης βιβ )ώρισει τις απαιτούμενες
ται από σήμερα 30
αναστε
3.580,51 και (ε) συγκεντ ουνικής τιμολόγησης και της φορέων, η οποία θα προσΑπριλίου 2018, η διαπραγμά
γών της εταισημειο
ώσεις επ
λίων είναι στόχος του υπουογείου Οικονομικών και της
AAE (Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων). Προς το
σκοπο αυτο, θα συσταθει
Ομαδα Εργασιας, με συμμεδράσεις και ενέργειες και
τις αναγκαίες υποδομές για
την εφαρμογή των ανωτέρω
σε ένα σημαντικό ποσοστό
01.01.2019.
ρίας ,ΤΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ |
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αποφασίστηκε η μη διανομή
χε επίσης η έκθεση ελέγχου της
ελεγκτικής εταιρίας και η έκθε
ση διαχείρισης (πεποαγμένων)
του ΔΣ η οποία περιλαμβάνει
και την Επεξηγηματική Έκθε
ση, για την οιαχειριστιχη χρηση
οικονομικοον καταστασεων
εση ελέγχου του 00100εντος ανεξάρτητου οΟκωτού
ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της
Εκθεσης Διαχείρισης (πεποαγ.
μένων) του Διοικητικού
Συμβουλίου επί της χρήσης
ατ ε4αρμογη της
ουιτου debou,
επιχειρησεων απο
OQno τος ε χτη οιατυπωσε
Ουναμία έχφρασης γνώμης
επι των ετησια)ν οικονομιη0V
καταστάσεων της χρησης
| Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματο-