Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27035 ΕΤΟΣ 89ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
ΔΕΣΦΑ:
Επενδύσεις ύφους
διαΝΕΟσις. Φορολογικός
συντεΑεστης στο 20%
ο εκατ
διάστημα 2017
Ο καλύτερος συμέβασμός μεταξύ οικονομικης αποτελεσματικότητας και οικονομικής
οικαιοσννης
<<ΑΟΙΧΟ Χαι αναποτελεσματιχο» χαρα
κτηρίζει το σύστημα φορολογίας εισοδή
ματος της Ελλάδας νέα έρευνα της δια
ΝΕΟσις χαι του ΙΟΒΕ, ενώ επισημαίνε
ται ότι «αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για
επιχει!ηματιχοτητα και αποτυγχά
περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι
φτιαγμένο με τρόπο που διευχολύνει τη
Q1στή Εθνιχού Συστήματος Φυσιχού Αε
ο διάστημα
2008-2016, το ΑΕΠ της χώρας μειώμφωνα
μεγάλο
για τους επενδυτές που απέκτησαν
66% το
υφιστάμενο busi
φορολογία αυξήθηκε δραματικά.
ness plan του. Οπως αναφέρουν στο Α
11E-ΜΠΕ πηγές προσχείμενες στην όλη
Όπως προκύπτει από τα συμπε
φορολογ
ούνται με εξαιρε
η ενός ιτα
υψηλά
που ο μεσος ορος της ΕΕ το 2016 η
ταν 22,6%. Ο συνολικός φορολο
κός συντελεστής για τις επιχειρη
προβλέπει
ΦΟΡΟΙ
Επέστρεψε 1 δισ
τραπεζες απο
καταθέσει
7% έναντι 49%)
Το 2015 το 88,2% των φορολοωναν εισο
κάτω των 25.000 ευρώ ε
υξηση των καταθέσεων κατά περί
που 1 δισ. ευρώ πα!ατη!ήθη ε τον Μάρ
0 σε συγχριση με τον προηγουμενο μη
να. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΟαπέ
ζης της Ελλάδος, το σύνολο των καταθέ
σεων νοιχοκνοιων χαι επιχειρησεων αυ
A. Γκουρία: «Ωρα Υια ελάφρυνση του χρέους»
Συνάντηση Αλ. Τσίπρα με Γ.Γ. ΟΟΣΑ
Μαρτίου, από 124,9 δισ. ειΟώ που ήταν
καταθέσεις χατέγ!αψαν τον Μάρτιο αυ
ηση κατά 6
«Η Ελλάδα έγινε π!ωταθλήτQ1α χώ!α
νονται» δήλωσε ο
του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, επικαλούμε
γικό μοντέλο που θέλει τον άνθρωπ
εργαζόμενο, να έχει τον βασικό ρόλο και
αξιοπρεπές επίπεδο μισθών και κατ' επέ
λωσε σχετικά ο κ. Τσίπρας
Αντίθετα, συνεχίστηκε και τ
, οχι μονο στη
ν έννοια στηρίζουμε και
τα στοιχεια της
Q ώπη χαι στην Ευρωζώνη, αλλά χαι με
ταξυ των χω!ών του ΟΟΣΑ, τα τρία τ
λευταία χρόνια» τόνισε ο π!ωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπ!ας, στη διά!κεια των κοι
η μείωση των χορηγήσεων κατά 1%, με ατέλεσμα τ
ένα καλύτερο
- 3 A:στηδιάτο
ποία παρέδωσε στον Ελληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. «Τοποθετήθηκαν τα
θεμέλια για μια βιώσιμη και δίκαιη ανά
πτυξη, και μάλιστα μακροπρόθεσμα» είπε
περιοριστεί στα 180,3 δισ. ευ
ν δηλώσεων
«Κάποτε γινόταν συζήτηση για
του ΟΟΣΑ, Ανχελ ΓΧΟυρία, στο Μέγαρο
τώρα γίνεται συζήτηση μόνο για
Exit» της Ελλάδας από το μνημόνιο, τόνιτο 2020 με το
εταρρυθμίσει
λλές από
σε ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ
υουα και συνεχαρ
«Οι προσπάθειες της Ελλάδας δικαιώ
λέγοντας:
μια πολύ σημαντική προοπτική για την α
. Πρωτομαγιά: Πώς Υιορτάζεται η Ημέρα
προοπτική
της ΕρΥασιας σε ono τον κοσμο
Δεν αποτελεί ημέρα αργίας Υια όλες τις χώρες
εισαΥωΥη στην
ια την ελληνική οικονομία τα ε
πόμενα χρόνια», επισήμανε ο πρωθυπουρ10
Το 1886, τα αμερικανικ
καλούν σε απεργία την 1η Μαϊου-ημέρα
της ανανέωσης των συμβολα
εκπαιοευση
ονό δρομος
ου ξεκίνησε το 1886, η Ημέρα της
την ανάκτηση της ανταγωνιστι%ότητας
τε σήμανε ο Αλ. Τσίπρ
Εογασίας γιορτάζεται σε πολλές χώ!ες
στον κόσμο, κυρίως την 1η Μαϊου (11Qω
ομαγιά). Το Γαλλικό ΙΙοαχτορείο παρου
σιάζει τους διάφορους τρόπους με τους
οποίους γιο!τάζεται η ημέρα της ε07ασί
ας και των ε!γαζομένων σε διάφορες χώ
Qες στον κόσμο
χταώρου. ΠερισσόΣε προθάλαμο για τα πανεπιστήμια
θα εξελιχθεί ουσιαστικά η Γ' Λυκε
μέσα από προπαρασκευαστικά μαθήματα, καθώς το γενικό πρόγQ αμμα θα ολοκληούνεται στη Β' Λυκείου
«Δεν είναι ώρα για νέα μέτρα επιβά
τεροι από 300.000 εQγάτες εγκαταλείπουν
τα εργοστάσιά τους σε όλη τη χώρο.
λιτότητα ο
μονόδ
μος για την ανάκτηση της ανταγωνιστικό
τητας» επισήμανε ο πρωθυπουργός, Αλέεπεισόδια ξεσπούν στο
Σικάγο, ένα από τα κέντρα της διαμαρτυ
ξης Τσίπρας.
των ονται
α, από τ
«Επενδύουμε στην παραγωγικότητα
της εργασίας και στηρίζουμε ένα παραγωαπο την αστυνομια. Ιην
πομένη, βόμβα εκρήγνυται

Τελευταία νέα από την εφημερίδα