Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική 2018
Μαϊου
Αριθ. ΦύΑ: 6446
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κατάλογοι»: | "κούρεμα" στα αγροτικά δάνεια
«Διπλοί
Αλλη τιμή για μετρητά
60% του κεφαλαίου
Μέσα στο αμέσως
προσεχές διάστημα θα
αρχίσει να εφαρμόζε.
ται ρύθμιση για τα
αγροτικά χρέη προς το
ημόσιο και τιςτράπε.
ζες, με το «Κούρεμα»
του κεφαλαίου να φτάνει μέχρι και 60% και η
αποπληρωμή τις 120
νεταιριστικές, TT,FBB.
Probank, Proton κλπ)
Σύμφωνα με πληρο
φορίες από το υπουρ
γείο Οικονομίας, η
ρύθμιση οφειλώνδύ
ναται να περιλαμβάνει:
100% διαγραφή
τόκων υπερημερίας
δανείων. ΕΠπρόσθετα
διαγραφή τόκων και
Νέα «φάμπρικα»
έχουν ανοίξει επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει POS
Οσεις
Συγκεκριμένα, σύμναμε πληροφορίες
Καταγράφουν λιγο- που μεταδίδει το Αθη.
τερο τζίρο, καθώς κόΊναϊκό Πρακτορείο Ει,
αλλά με χαμηλότερη!αντιπροεδρος της κυρέωση Τούτο συμ.| βέρνησης και υπουρ.
γός Οικονομίας και
Ανάπτυξης Γιάννης
Δραγασάκης, έχει η
τήσει εντός του Μαΐου
ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα ρύθμισης
των οφειλών αγροτών
προς εφορία για εισό.
κεφαλαίου δανείων
βάσει των δηαποπλη.
ρωμενων ποσων, αφου
ληφθεί υπόψη ο νόμος
για τα πανωτόκιακαι οι
ισχυουσες, υποθήκε
(κατότν ελέγχου). Εννοείται ότι εφόσον ο
αγρότης το επίθυμεί.
έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε πώληση ακι
νήτων του σε τρίτους,
με σκοπό την εξόφληση του εναπομει.
ναντος χρέους
υπόψη οι εύλογες δα.
πάνες,διαβίωσης
Όφελος
Ειδικά για τη ρύθμιση
των αγροτικών δανείων τα οφέλη είναι
ταεξής
πανωτοκίων) naroπληρωμή μπορεί να
διαρκέσει έως και 10
έτη και η διαγραφή κ
φαλαίου να φτάσει το
Σε ποιούς απευθύνε
ται η ρύθμιση
Η ρύθμιση απευθύνε.
βουν μεν απόδειξη δήσεων.
βαινει- φυσικά εν|
με συνεννόηση μαζι
ση του πελάτη κα
Σε περίπτωση ολικής
εξόφλησης εντός τρι.
- μήνου του εναπομεί. ται σε:
συνέχεια στην 11
ναντος ποσού (KaTomv
-αγρότες,γεωργο
κτηνοτρόφους,πτηνοτρόφους,και αλιείς, οι
της ανωτέρω δια
φής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή οποίοι έχουν λάβει
κεφαλαίου μπορε να
φτάσει ακόμα και το
ΟΟΣΑ: 57%
πιθανότητεs
οι Ελλ nves
να χάσουν
τη δουλειά τ0US
από ρομπότ στα
επόμενα χρόνια
δημα ΦΠΑ κλπ για
εισφορές του ΟΓΑ και για τα
αγροτικά δάνεια προς
τράπεζες που έκλεισαν
και βρίσκονται υπό εκΔιαγραφή προστίμων
και προσαυξήσεων δ
μοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
-Αποπληρωμή σ
120 δόσεις, βάσειτου
δανεια
αγροτικό
προϊόν (καλλιεργητικό
δάνειο, δάνειο αγοράς
εφοδίων κλπ) από την
πρώην ΑΤΕ και τις λοι.
πές ανωτέρω τράπεζες
υπό εκκαθάριση
ασφαλιστικές
Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του ενα.
Πομείναντος
(κατόπιν της ανωτέρω
διαγραφής τόκων και
ποσού
καθαριση . (πρώην
| Αγροτικη' porwa, zu.
διαθέσιμου εισοδήμα
τος, αφου ληφθουν
συνέχεια στην 10
Τα μυστικά
του Ε3 για
τιs φορολογικές
Πολύ υψηλ ποσοστά
αυτοματοποίησης των
θέσεων εργασίας στα
επόμενα 20 χρόνια έχει
η Ελλάδα με τις reavoτητες για τον μέσο Ελ
ληνα να αντικατασταθεί
στη δουλειά του από
ρομπότ να φτάνει στο
: | δηλώσεις του 2018
Σύμφωνα με μελέτη! Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σύζυγοι
του ΟΟΣΑ που αφορά
συνέχεια στην 2