Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Απριλίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6444
Τιμή: 1.00€
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημερίδα Διακηρυχών-Δημοπρασιών,
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ανάπτυξη
«βλέπει»
για το 2018
ιβ211. | «Ασφυξία» για 81.000
το ΙΟΒΕ μικρομεσαίεs επιχειρησε!s
Υπό τη Δαμόκλειο
σπάθη των κατασχέ.
σεων καιτης δέσμευσης των λογαριασμών
ρίσκονται
81.000 επιχειρήσεις, 4
στις 10 αναμένουν επδείνωση των οικονομικών τους μεγεθών, και
1 στις 4 οφείλει σε
ασφαλιτων επιχειρήσεων θε.
ωρεί αρκετά και πολύ
πιθανό να κλείσει το
επόμενο διάστημα
(έναντι 38,1%του προ
ηγούμενου εξαμήνου
και 38,1% της αντίστοι
χης έρευνας του Φεβρουαρίου του 2017)
Εκτιμάται ότι η μείωση
επαχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι
Στο 2,1% εκτιμά τον
ρυθμό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας
για το τρέχον έτος το
Ίδρυμα Οικονομικών
εφορία και
στικά ταμεία.
Την ίδια ώρα μετ' εμ,
ποδων είναι η υπαπερ
ίπου 7.000 επιχει
ρήσεις,
κυρίως
εξωδικαστικό μηχανι.
σμό, ποσοστό 44,8%
απασχολεί προσωτικό
με ευέλικτες μορφές
απασχόλησης. Το
36,7% καθυστερεί την
καταβολή των μισθών
ενώ ποσοστό 45% της
μικρές και αυτοαπασχολούμενο.
Αυτά είναι επΙΥραμ.
ματικά τα βασικά συμπεράσματα
έρευνας της ΙΜΕ ΓΣΕ.
ΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την
εταιρεία MARC AE οε
αν και βελτιούμενος
βρουάριο του 2015, Το
Ερευνών, έναντι 2,5%
που είναι η επίσημη
παραμένει ο δείκτης 38,5% των επιχειρή
χρησιμοποίησης
σεων αναμένει επιδεί.
παραγωγικού δυναμι.
κού, καθώς κινείται
στην περιοχή του 55%
(από 51,3%) και υπολεί.
πεται σημαντικά από
τον αντίστοιχο δείκτη
νωση (από 47,4%), το
19,1% βελτίωση (από
10,9%), ενώ το 36,4%
των επιχειρήσεων δεν
αναμένει καμιά μετα
βολή. Μεγαλύτερο
εκτίμηση από
πλευρά της κυβερνησης. Η απόκλιση απο.
συνέχεια στην 11
κότητα γικης μο ρομε
κότητας των μικρομε.
σαιων επιχειρησεων
10 ελμικρών και τομα της βιομηχαν 9,5% ο
1008 μικρών και πολύ
μικρων επιχειρησεων
ρουσιάζουν δοξίας τα
ανέρχεται σε 69,5%.
ρουσιάζουν μεγαλύτε2. Οι προσδοκίες σχερες επιχειρήσεις με
ακίνητα
το στόχαστρο Ι λ
τns εφορί s
παραμένει ανεκμετάλ.
Ο δείκτης ανασφά.
τε ιαπορεία φόβοι για
(-49 άτομα προσω.
τικό), στο διάστημα 27
Φεβρουαρίου έως 7
τικά με την Πορεία των
επιχειρήσεων, το επό.
μενο εξάμηνο διατηΠάνω από 5 άτομα προσωπικό και με Τζίρο
άνω των 300.000
Μαρ βασικά συμπερά
αρνητικό ευρώ)
την πορεία της επιχεί.
λές τιμές. Το 34,5%
Τα βασικά συμπερά.
πρόσημο, αλλά παρουσιάζουν τις καλύτερες
επιδόσεις από το Φε
3 Ως τρος το δείκτη
κερδοφορίας, το
1.Σε χαμηλά επίπεδα,
συνέχεια στην 10
Στο 1 δισ.
κρυμμένα ακίνητα
από την εφορία αναζη.
τεί ο ελεγκτικός μηχαυποχρεώσεις για
| 213.000 συντάξεις
και εφάπαξ
Ανεξάρτητη"coaen
Δημοσίων Εσόδων
κυρίως αν αυτά ανή
κουν σε οφειλέτες
του ελληνικού Δημο
λουνέτσι ώστεναιΕΙ
Στόχος είναι να βρ
λωθούν στο Ε9 και να
πληρωθούν οι αναλο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9