Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 28 - ÊÕÑÉÁÊÇ 29 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.530 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ðñùôáãùíßóôñéá óôçí áíåñãßá
ìå 26,3% ç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá
«ÁãêÜèé» áðïôåëåß ç êáôçãïñßá ôùí ìáêñï÷ñüíéá áíÝñãùí êáé ôùí íÝùí çëéêßáò 15-24 åôþí, óôçí ðåñéï÷Þ,
óýìöùíá ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Ýñåõíáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÓôáôéóôéêÞò Õðçñåóßáò, ãéá ôï 2017
Σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία η Περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
το 2017 (29,1%) µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ,
ενώ άλλες τρεις ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται
στις πρώτες δέκα µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας: Η Δυτική Ελλάδα (26,3%), η Ήπειρος (24,8%) και
η Κεντρική Μακεδονία (22,9%).
Μεταξύ των 275 περιφερειών της ΕΕ, οι 56 είχαν
ποσοστό ανεργίας 3,8% ή λιγότερο, που είναι το

µισό του µέσου ποσοστού της ΕΕ (7,6%). Σε αυτές
περιλαµβάνονται 21 γερµανικές περιφέρειες, 13
βρετανικές, επτά τσέχικες, τρεις ουγγρικές και τρεις
αυστριακές. Από την άλλη πλευρά, 31 περιφέρειες
είχαν ποσοστό ανεργίας τουλάχιστον 15,2%, διπλάσιο από αυτό της ΕΕ. Σε αυτές περιλαµβάνονται και
οι 13 ελληνικές περιφέρειες, εννιά ισπανικές, πέντε
γαλλικές και τέσσερις ιταλικές. Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών, τρεις
ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη δε-

Í. ÐáððÜ: Åãêáéíßáóå ÷èåò ôï
áðüãåõìá Ýêèåóç Patras iQ

κάδα της ΕΕ: Το Βόρειο Αιγαίο (58,2%), η Ήπειρος
(58%) και η Δυτική Μακεδονία (55%).
«Πρωταθλήτριες» είναι οι ελληνικές περιφέρειες
και στη µακροχρόνια ανεργία -στο ποσοστό δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργασθεί για 12
ή περισσότερους µήνες-, καθώς έξι φιγουράρουν
στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ: Η Αττική (77,3%), η Θεσσαλία (77,2%), η Δυτική Ελλάδα (74,7%), η Ήπειρος
(74,6%), η Στερεά Ελλάδα (74,2%) και η Πελοπόννησος (73,1%).

ÌÅ ÔÏ ÁÃ×ÏÓ ÔÙÍ ÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÓÌÙÍ
ÏÓÏÉ Å×ÏÕÍ ×ÑÅÇ ÐÑÏÓ ÔÇÍ ÅÖÏÑÉÁ

ÓÅË.7

ÐÜôñá: Ôá äýóêïëá åßíáé ðëÝïí
ðßóù ãéá ôç Ìßíé ÐåñéìåôñéêÞ
ÓÅË.4

Ðñüâá ðïëéôéêïý áññáâþíá ãéá
«ÑÁл - «Ôþñá ãéá ôçí ÐÜôñá»

ÓÅË.3

Ôá ðñþôá 15 áêßíçôá ïöåéëåôþí ôïõ
Äçìïóßïõ âãÞêáí ÷èåò óôï óöõñß
ìå Ýíá êëéê… îåêéíïýí ôçí åðüìåíç
åâäïìÜäá êáé ïé êáôáó÷Ýóåéò ãéá
ïöåéëÝò ðñïò ôïõò ÄÞìïõò

ÓÅË.5