Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

22oC, 12.00

29oC, 8.00 μ.μ.

24oC - Υγρασία 43%-55% - Άνεμοι: ΝΔ 2 - Α 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:31 - Δύση ηλίου: 20:13

€0.80

Ãéá íá ðåé ôá ðéêñáìÝíá ðïõ ’÷ù ìåò óôï óôüìá*
Όπως και η υπόθεση της Εργασίας έχει τους κλασικούς της έτσι και η «αστική» Δημοκρατία έχει τους δικούς της. Οι θεμελιωτές της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, στα χρόνια του Διαφωτισμού, αναζήτησαν τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος σχέσεων, που εκπορεύτηκαν από τις νέες δυνάμεις της αγοράς και των πολιτικών που αυτή ενέπνευσε. Μια απ’ αυτές, και ο Τύπος. Προσαρμόστηκε, κι από ιαχή εθνικών προσδοκιών, στο πεδίο της κατάρρευσης των αριστοκρατικών Αυτοκρατοριών, έγινε θεματοφύλακας της νέας εξουσίας
της εκπορευόμενης από τον λαό, έτσι όπως το ένα μετά το άλλο τα Συντάγματα, εγγυήθηκαν. 3 >>

Σάββατο 28 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4637

Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ

Ðñïóå÷þò êáôåäÜöéóç;


Ôïé÷ïãñáößåò,
ó÷åäéáãñÜììáôá
êáé óõíèÞìáôá,
ìÜñôõñåò Üëëçò
éóôïñéêÞò ðåñéüäïõ
îåöôßæïõí
óéãÜ - óéãÜ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όταν τον Απρίλη του
2007 δημοσιεύαμε στην «Ενημέρωση»
κείμενο για το αγγλικό νοσοκομείο στο
Παλιό Φρούριο, ήταν κάπως δύσκολο
να φανταστούμε ότι ακριβώς έντεκα
χρόνια αργότερα θα επανερχόμαστε με
μοναδικό λόγο τη συνεχιζόμενη ερείπωσή του και - από ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε - την ανυπαρξία προγράμματος
διάσωσης και αξιοποίησης.

Σήμερα το κτίριο βρίσκεται σε κυριολεκτικά άθλια κατάσταση. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του εμποδίζεται, αν
και κάποιες φορές είναι δυνατή. Τμήμα της στέγης η οποία καλύπτει τη μεγάλη νότια αίθουσα του 2ου ορόφου
έχει καταρρεύσει», ενώ οι ζημίες μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια εγκατάλειψης είναι εμφανείς παντού.

ÓÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÈÅÁÔÑÏ

Σελίδες 6&7>>

Ôé åßäå & ôé
Ýìáèå óôçí
ÊÝñêõñá
ï ÓõíÞãïñïò
ôïõ ðïëßôç >>
5

ÊõñéáêÞ 29.4.2018
Viking Star:
07:30 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 954
Ôñßôç 1.5.2018
Costa Deliziosa:
09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 3.570
AIDA Blu:

12:00 - 20:00
ÅðéâÜôåò: 2.450
ÔåôÜñôç 2.5.2018
MSC Lirica:
13:00 - 19:30
ÅðéâÜôåò: 1.984
Silver Wind:
13:00 - 23:00
ÅðéâÜôåò: 298

ÁÐÏØÅ & ÁÕÑÉÏ DUST IN THE WIND 8:30



Τελευταία νέα από την εφημερίδα