Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τον Καοαμανλή
Παράσχενή 27Άποιλίου 2018
Αριθμ. Φύλ. 410361-Ετος!
8.12.
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ εικοσι έ
ιδρ Κτήτ ΝΔ στη μΚαραμα στη νέο ν
Μεταπτυχία
Πατάτης μίζας
νος μνημοσυν
τών Αρχείων του-νά μήν πώ άπό ποιους-και σέ
ιερώματα στα οποία κορυφαία στε
λέχη της ΝΔ μπήκαν στον πειρασμό νά συγκρί
Οκτώ μήνες έπιμορφωση σέ Άθήνα-Θράκή μέ έντολή της Εισαγγελέως του Άρειου Πάγου
συ Καραμανλή.
θεση διαφθορας, είτε αφορούν οργανιων και τον δικαστών νά άντε
ήμα του συνεπο
μνήμης θα πυροδοτούσε σε
κων ύποθέσεων κατά τής διαφθοράς παα το τέλος των
ία της στο συνέδριο «Δημοτήν άρνησή του στην προληπτική γραμμή πί
εκάλυψε οτι 41 συνάδελφοί της π
γό-άλλά στήν Βουλή τών Ελλήνων ήταν πο|
αρκείας όκτώ μηνών στο Καποδιστρια1<<για να κε
κατά τής διαφθοράς δέν
έχουμε άλλο τρόπο παρά να το λύσουμε».
προσωπικότητα τοϋ Κωνσταντίνου Κ
1ο Πανεπιστήμιο Θ
ει μπροστά της ή χώρα. Εκ
μια μετρημένη ομιλία ή όποια ούτε παρεξηγή
κονομικο Συστημα για να μπο
εφοδιασθούν με δεξιότητες
ρούν να
.ΗΕλσαγγελεις του Άρειου Πάγου Ε
η Δημητριου
σα έρμηνεια τής διαφθορας, λέγοντας
ρωμες,ιαπλοκή στό οημ τελισμός
νάέντριοικής διαφθοράς), δικαστι40έκατ εύρω και δεσμεύθηκαν πο πο
σιακά στοι
στηνιστορια τηςκαι γνωριο με ολοι
ζόντια και κάθετη διαφθορά» έπεσήμα.
ητρίου δήλωσε εύθέως ότι οί
όριοί μίζες, η
σιακά στοιχεία άνω τών 400 έκατ. ευρώ.
δημόσιο και10 ou
κοί λειτουργοί λόγω «τών μή γνώσεων»
φθοράς. «Οι δικαστικοί είμαστε άδύναμοι, δέν έχουμε τίς γνώσεις νά άνταπεαλλων τό έλλειμμα ελέγχου, τ
λές νομοθετικό πλαίσιο και ή άναποτελεσματικ
χανισμών κατά τήν εφαρμογή τού νοτού Εθνάρχηωση μέ τήν έξουσία, ή συνολική
τατόπιση της κοινωνίας
της» είπε ο κ. Πέππας στέλλοντας και
αύτός τό μήνυμα τι ή δημοκρατία πρέπει να άμυνθεί έναντίον τής διαφθοράς.
ανεγνώρισε ώς ένα ά
από τις αξίες
λύσει τα δικαστήρια».
έχουν
«Δεν υπάρχει φορέας γιά τόν όποίο νά
λησε για τις μίζες στα έξοπλιστικά π
γράμματα, για τις όποίες δπιος ύπεγράμίκονομία σήμερα άντιμετωπίζει τη χειρότερ
νεχει έρθει στην Δικαιοσύνη ύποχάθηκε στη
τη τού άδερφού σας το τεσσερακοστό έτος
ναυπηρετηθεί ήμνήμη του τερος τρόπο τεί
μέτα οαση
τ Γιον εο
ο Ζαν-ΚΛώ
Κανονική χάου» ή Έλλάς μετά τις 20 Αύγουστου
νον Κωνσταντίν
θα ήταν αν καλείτο και «προσκυνο
ε τόν Πρωθυπουργό, ό όποίος
δόσεις τής 'Ελλάδος
θυσίες τών 'Ελλήνων
πως και τις
έγαρο Μαξίμου
μνήμη του ίδρυτή της παράταξης, πρώην πραδρος τής Κομμισσιόν Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ! Μια δικητουφραση χα
ρακτηρισμού τής έξοδου της χώραςαπό τό μνημόνιοάπεδό από
την οιερμηνεαος σαφης εςοοο»
στά ΜΜΕ. Τ
πημα στον Πρωθυπουργό έδωσε
πουμε μπροστά μας»
Ηίδια ή πορεία τοϋ Καραμανλή ηταν γεμά
τη υπερβάσεις για τις οποίες δέν μέτρησε πο
Τσακαλώτος οποιοςάπεκάλυψε
οτι η τρόικα θά ερχεται τεσσερεις
'Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ρωτήθηκε και για το αναπτυξιακό σχέ
ο τής Κυβερνήσεως που εχει παδος» από την Κυβέρνηση.
Αυτό δητου
ν συνεκαιριού ή 'Ελλάς θά γ
ρα κανονική. Στις 20 Αυγούστου
θα είναι το τέλος του προγράμμαtnkai ολε, οι μεταρρυομ
υιοθέτησε ή Κυβέρνησις κα
εζης Τσίπρας να σημεινται για σαφή και καθαρή έξοδο».
διόρθε σε άργότερα το Μαξίμου
τος. Μαζί θα γυρίσουμε τη σελίδα
αύτών τών δύσκολον χρόνων» ση
να μικρύνουν τόν Καραμανλή
νελόγο για συνέχιση των μεταρ
δρος τής Ευρωπαϊκής,Επιτροπής,
ματικών φιλοδοξιών τους. Τον φαντάζομαι άπο
κοιτάει και να κουνά το κε|
στο κείμενο με τις έπίσημες δ
κοινοτ
σαφής και ή πιο καθαρή», έξενευχαρακτήρισε εξαιρετικές τις έπιπτει ή Κυβέρνησις.
ένώ τό 91 % των θανάΝαυτιλιακή οινότητα αι σφαιοι ή ένημέρωση
τητα να μετα
θ ματα πού άπασχολούν τήν χώρα
καί δέν περιορίζεται άποκλειστικώς
κόδι αρο» πού TO5syiernbp1άλτη"
λαο έγώ τώρα καΐ &λλα περί Eipπης, άλλά δέν άκούσαμε π.Χ γιατί ή
κεντρική Ευρώτη Εχει ύμόσει ΤΕίχος
στήν πολιτική τών «άνοιχτών συν.
ρον», ή όποια Ισχύει μόνο γιά τόν
σκονται στό Αιγαίο», άκούσαμε ότι
«τό Λιμενικό Σώμα στά θ ματα pe
νη5 καί δια ώσεος κρατα TOUS ToupKOUS σέ άπόσταση», &τι τό Σώμα, μέ
δσα μέσα δια &τα, κρατά ακριά από
Έχουμε άπό την στήλη αύτή
άναφερθε criv σπουδαία άλλαγή
ή Ελονοσία «θερίζει».
Πρό έτών 1510s ό άρμό.
πόλεως Πακιστανοί και
ΣΕΛ 4 |
κή Λέσχη» στήν Ακτή Μιαούλη. Η
στόν παγκόσμιο όργα
άξέχαστου φλου Στα ρου, Εχει άλλόμάνι-τόόττοϊοίχει πλέον περάσει σέ
κινεζικά χέρια καί
«άπειλείονά έπέπιβουλή TO Syofroves
τής γλωσσικήs έπικοιναθυμίζουμε στούς ομιλητές-dλλά
καίδσους όμιλήσουν στό μελλον-ότ
ol περισσότεροι Έλληνες
elval
ϋξηση | μπλήρωσε
(Βρέ πώς πέρασαν;)-άρχίζει άξα
on αρχίζουν νά γεμίζουν, ό κα pés, μέ
τήν έξα ρετική θέα στο λιμάνι, ξανακρουαζιερόπλοια μέχρι τήν Σχολ
Δοκίμων παρακολουθήσαμε μιά tri
Κ. έπατα άοούσαμε γιά τό Alydio
καί τά αληνοτουρκικά, άκούσαμε
ότι ό-Ερντογάν μπορει νά φωνάζει
οπλίστ
σεως των Ελλήνων
Δέν είναι άποάλλά σέ κάποιες
κοινωνίες ειναι τόσο συχιος π ού προκαλεϊφόβο.
μονη προοπόθαα bpr σιχασμου, πού
άπευθυ ότον σέ έ αν κόσμο ό όπ01S
είναι Χιώτες, ΟΙνουσσιώτες, Κασ.
μπορεϊ νά μήν έχει οικονομική έξάρ.
τηση άπό τό ελληνικό κράτο, άλλά
άνήσυχε γιά τήν πατρίδα του.
&λλά δέν hvoci befva πού κάθε τ
σοΜει, άοούσαμε ότι δλα δσα bUToμίζονται άπό τό Τουρκικό κουαρτέ
λάχιστον
20 χλμ. Κάθε fixos είναι
μιά διαφορετική λέξι
Kd τά
TOUS. Tour
ϋ c1φησυχασμού
πού συμ αδίζει
λα μαζεύεται κόσμος στις διάρρεςKdudés-biniao es τ's όποίες διορπεριεχουν καΑκούσαμε καλά λόγια γιά τήν
ά EVon γιά
Ton άπό τήν οσο ΕΙναι ή
τάμέσον δρο 15 λέξεις,
Έτσι καί τήν 'περασμένη Δευτ+
ρα, παρακολουθήσαμε τήν διάΝΕη
ΕΕ, ή όποία ό(opls άμφιβολία) στηρίζα την χώρα μας (άλλά καί σέ όριuéws Teprrmboes card τή γνώμη
Tis b ατό», ά ούσαμε δτι έ α depμό έπεισόδιο» dva μάλλον €trion o»
καί &λλα άπολιτως κο ησυ arTwa.
Εύτυχώς, άκούσαμε κι έναν άξι_
ωματικό Το Λιμενικού Σώματος, ό
στιγμή ή Ναυτιλιακή κοινότ τα νά
άκούσα και &λλες φωνές γιά νά 1 α
Χθον άσφαλή συμπ ρό ομοτα. Διότι
καί άλλο df ήμισείστοιχεία ειναι άπογοη
TEUT1κά: πάνω άπό 200
έκατ av parol Κολλάνε
έλονοσία τόν χρόνο, τό
2016 έχασαν τήν ζωή
TOUS 445.000 άνθρωποι,
της γλώσσης στην χώ
ρα μας σέ λ/γο καί έμεις
θα συνεννοούμαστε μέ
Ντόκου μέ θέμα: «Γεωπολιτικέ5
καί οικονομικέ$ξελίξεις: Κίνδυνοι καί
E nonples». Μιά διάλεξη ή ότοία δείχνει ότι ή Ελληνική νατιλιακή κον6με γιά τήν άνάγκη ένιαίου προοπολογισμού τής ΕΕ, άοούσαμε &τι ό μΧγάλος κίνδυνος γιά τήν EEdvn σήμ_
ρα ή Ήταλία (μήπως έπειδή oTraol
στον οί Μπόρα έχουν καί
μια μουσικότητα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ