Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

20oC, 12.00

26oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

20oC - Υγρασία 53%-77% - Άνεμοι: Δ 2 - Β 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:33 - Δύση ηλίου: 20:12

Âãáßíïõìå ìùñü ìïõ...

Η δυσχερέστατη θέση που περιήλθαν οι περισσότερες ελληνικές, μικρές επιχειρήσεις είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικά σκληρής εισπρακτικής πολιτικής, που εφαρμόστηκε, προκειμένου να μετακυλίσουν πόροι (και) απ’ αυτές στο πτωχευμένο Δημόσιο. Έτσι περιμένουν στην άκρη του γκρεμού του Ζαλόγγου είτε να πηδήξουν από μόνες τους είτε να σπρωχθούν, από κάποιον τέλος πάντων, στο κενό. Οι πολύ μικροί επαγγελματίες, ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συμπληρώνουν έτσι την ευρεία ομάδα των θυμάτων της
δημοσιονομικής προσαρμογής μαζί με τους μισθωτούς, σε μια δραστικότατη και δραματική αφαίμαξη πόρων. 3 >>

MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4636

Óôçí ÊÝñêõñá ïäçãïýí
ïé ãáóôñïíïìéêïß äñüìïé!


Ãêñßíéá áíÜìåóá óôïí
áíôéäÞìáñ÷ï Êáââáäßá êáé
äçìïôéêÞ Õðçñåóßá ãéá ôçí
åêôáìßåõóç ôçò óõììåôï÷Þò
óôï food & wine festival

ÅðéäáðÝäéá ðáé÷íßäéá áðü ôï 13ï Óýóôçìá Áåñïðñïóêüðùí

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρέχουμε στην τελική
ευθεία για το κερκυραϊκό Φεστιβάλ
Γαστρονομίας και σύμφωνα με τους
διοργανωτές, με ενδιαφέρον και θέληση αντιμετωπίζουν ξένες Πρεσβείες
και Φορείς την πρόσκληση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Έτσι βεβαιώνεται, μέχρι στιγμής, η συμμετοχή διακεκριμένων σεφ από τη Ρωσία,
την Ιταλία και τη Βρετανία.
Σελίδα 5 >>

Ðüôå èá
ðëçñùèïýí
ïé óõíôÜîåéò
ôïõ ÌáÀïõ
áðü êÜèå
Ôáìåßï >>
3

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το 13ο Σύστημα Αεροπροσκόπων είναι το μοναδικό Αεροπροσκοπικό σύστημα της Περιφερειακής Εφορείας και στεγάζεται στα Γαζάτικα. Στη 12ετή πορεία του έχει δώσει δείγματα γραφής με τις
δράσεις του κάνοντάς το αναπόσπαστο κομμάτι της κερκυραϊκής κοινωνίας.
8 >>

Óôï ÁÓÅÁÄ
ï Öáßáêáò
ãéá ôï ìáôò
ìå ôç
Íéêüðïëç 15 >>

Ï Â. ÂáóéëÜêçò
óôç äéïßêçóç
ôçò ÐÏÅÓÅ >>
5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα