Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Πέμπτου
Απριλίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι επιλογές
του φετινού
! Έξτρα φόρ0s 22% αν δεν
φόρου εισο- καλυφθεί το αφορολόγητο
δήματ0s
Των φρονίμων τα παι. ταξιούχοι και αγρότες
διά πριν πεινάσουν μα. για να κατοχυρώσουν
γειρεύουν λέει μια την έκπτωση φόρου
λαϊκή ρήση και αυτό 1.900 έως 2.100 ευρώ
συμβαίνει και με τις θα πρέπει να έχουν
φετινές φορολογικές πραγματοποιήσει δα
πάνες με πλαστικό
Από τα εισοδήματα χρήμα ανάλογα με το
του 2017(συμπλήρωση ύψος του εισοδήματος
δηλώσεις
φετινής δήλωσης) για
πρώτη φορά το αφορολόγητο ποσό εισοδήτους
Η αδυναμία Πολλών
φορολογουμένων να
Πώς κερδίζουμε έκ
πτωση φόρου
αντεπεξέλθουν στις ματος συνδέθηκε ΤΟ ελάχιστο ποσό των
υποχρεώσεις τους, υποχρεωτικά με συ- ηλεκτρονικών αποδεί.
το ναλλαγές μόνο με τη ξεων που θα έπρεπε να
υπουργείο Οικονομι-|χρήση καρτών ή άλλων έχουν συγκεντρώσει
κών και την αρμόδια μορφών πλαστικού από πέρυσι οι φορολογούμενου ανάλογα με
σουν τρόπους διευκό- Τα τραπεζικά ιδρύ- το εισόδημ τους
εισόδημα ανέρχεται σε
10.001 έως και 30.000
ευρω και
ρος επαγγελματίας), ο
δικαιούχος αφορολο.
γήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολ
των ηλεκτρονικών
πληρωμών του κοινού
αναγκάζουν
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15%
επί των επόμενων
τους! ματα έχουν ήδη απο- προσδιορίζεται με την 20.000 ευρώ και 20% λογαριασμού για ΤΟ
προκειμένου να μην σ τ ε ί λ ε ι εξής προοδευτική κλί
επί του υπερβάλλον- χτίσιμο του αφορολοσυνέχεια στην 11
συγκεντρωτικά,
ΑΦΜ, τόσο πληρωμές
οι οποίες έγιναν με μεταφορά r0τώσεων και
μακα:
τος ποσού, εφόσον το
30.000
γήτου
-10% του ετησίου εσοδήματός του, πραγματικού ήτεκμαρτού,
ετήσιο εισόδημά
ξεπερνά
Αν δεν καλύπτεται το
ελάχιστο απαιτούμενο
ποσό, τότε ο φόρος ει.
Evas στ0US
Πέντε Ελλnves
αδυνατεί να
κα Ψει ασι
αμεση χρεωση σε nu- εφοσοντο εισοδημα
στωση επαγγελματι- αυτό ανέρχεται έως
Σε περίπτωση συζυ- σοδήματος που
γων με κοινό τραπε. κληθούν να πληρώ.
ζικό λογαριασμό, όπου σουν φέτος rροσαυξα
κών λογαριασμών όσο
10.000 ευρώ
των 10.000 ευρώ και νος δικαιούταογουμε
λοντος ποσού, εφόσον και ο έτερος δεν
καλύψει βασιKesava les
χρηση χρεωστικών με
τα 110.000 ευρώ και
ένας φορολογούμε νεται ούττοπ οσ
χρηση χρεωστικών π
στωτικών καιπροπλη.
νεταπροκυττοαπο
15% επιτου υπερβάν
το ετήσιο ατομικο του
λόγητο (π.Χ μισθωτός)
καιούται (π.χ. ελεύθε
θετική διαφορά με.
ταξύ του απαιτούμε
ρωμένων καρτών
διΈτσι, μισθωτοί, συνσυνέχεια στην 10
Ατσιόγλου:
Έρχονται
Αδυναμία να καλύψει
βασικές ανάγκες, από
την έγκαιρη πληρωμή
των λογαριασμών έως
την κατανάλωση κρέα
τος σε τακτά χρονικά Υια την αδήλωτη
διαστήματα, είχε το
2017 περίπου ένας
στους πέντε πολίτες
στην Ελλάδα. Το σχε
τικο ποσοστο πολιτων
με υλική στέρηση
21,1%, που κατέγραψε
συνέχεια στην 2
εργασία