Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 26 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.528 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åãéíáí ïé ðëåéóôçñéáóìïß
ìå ôç óõíäñïìÞ ôùí ÌÁÔ
Μπορεί την προηγούµενη Τετάρτη οι αλληλέγγυοι να κατόρθωσαν να τους αναβάλουν, δε συνέβη όµως το ίδιο και χθες…
Υπήρξε µεν έντονη διαµαρτυρία από τα µέλη του Κινήµατος κατά των κατασχέσεων της λαϊκής περιουσίας έξω από συµβολαιογραφεία της Πάτρας, ενώ έλαβαν

χώρα και µικροεντάσεις µε τις δυνάµεις καταστολής, ωστόσο υπήρχε… άνωθεν
εντολή να «θωρακιστεί» µε κάθε τρόπο από τις Αρχές η διαδικασία…
Υπό το φόβο «χτυπηµάτων» από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, ζουν οι συµβολαιογράφοι της περιοχής και, κατ’ επέκταση, της λοιπής χώρας.
ÓÅË.3

H Ðáíá÷áúêÞ åðÝóôñåøå ÷èåò
óôá åíôüò Ýäñáò «ôñßðïíôá»…

ÔÏÍ ÅÓÖÁÎÅ ÓÔÇ ÌÅÓÇ ÔÏÕ ÄÑÏÌÏÕ
ÃÉÁ ÔÏ ÅÕÔÅËÅÓ ÐÏÓÏ ÔÙÍ 10 ÅÕÑÙ!

ÓÅË.12

Óôñáôéùôéêïß: Áðåññßöèç ôï
íÝï áßôçìá áðïöõëÜêéóçò…
ÓÅË.9

Φονικό, χθες, στην οδό Ιπποκράτους, έξω από το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, στο Ρίο Πατρών. Ένας 62χρονος, γνωστός στις Αρχές, τράβηξε
µαχαίρι και επιτέθηκε σε 31χρονο, για προσωπικούς λόγους, τραυµατίζοντάς τον θανάσιµα. Ο δράστης συνελήφθη από δυνάµεις της ΕΛ.ΑΣ. που
προσέτρεξαν στο σηµείο. Οι αυτόπτες µάρτυρες στο σηµείο δηλώνουν
ότι ο καυγάς ανάµεσα στους δυο άνδρες ξεκίνησε για το ευτελές ποσό
των 10 ευρώ και πως σχετίζεται µε αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.