Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27031 ΕΤΟΣ 890v
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Πολύ σύντομα το
εποπτειας νια τις
8 χαλάρωσαν χαι οι γενικοί όροι για
χαι σύγχρονο πλαίσ10 που θα αφοΟά στη λειτουογία χαι εποπτεία τον ε
ιτοκίου
διο κητικό συμβούλιο του Εμποριχού και Βιομη
χανιχού Επιμελητηρίου
Όπως ανέφερε ο υφυπουρ
κατατε
έδιο νόμου στη Β
χαι στεγαστιχά δάνεια υψηλότερου XLV
ταιρείες Περιορισμένης
υλευση τ
ο σχέδιο νόμου για την
συνέχισε να αυ
νεται για όλες
ση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων
αποδόθηκε χυρώς στις επενδύσεις παγί
εταιρειών, δουλεύει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για θέματα μετασχηματισμών χαι συγχώνευσε
και θέματα που αφορούν στο Γενικό Εμπορχό Μηayo
(M&A) εταιρειών και το γενικό επίπεδο
ελητηρίων, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη απλοπο
διχασιών ίδρυσης και λειτουργία
ανειών συν
ε αυτά θα πρέπει
όαπό ότι στο προη
πτικές της στεγαστικής αγορά. Οι δαπά
χαταναλωτιχ
O. Φέσσας:
χαμηλά
Ετοιμαζονται
δάνεια στα νοιχοχνοιά χαλάρωσαν περαιτέρω
στη χαι άλλα δάνεια σε νοικοκυριά χαλάρωσα
ουες δανείων ήταν η πίεση του ανταγωνισμού η αστον κίνδυνο που
εμπιστοσυνη συνέχισαν να συμ
ειον σε επιχειρήσεις χαλά00.
ι στις τρεις αυτές
Οσον αφορά στην επίδραση του προγράμματος
αγορών ομολόγων (APP) της ΕΚΤ, οι τράπε ες της
Τράπεζας (April 2018 bank lending survey, BLS)
υ υνδύνου και η ανοχή των τραπε
) των XQ1τηρίων (των
ράν ότι το ΑΡΡ επηρέασε θετικά το ενεργητικό και
στωτικών Χανόνων, ενώ το κόστος χρηματοδότησης
χαι τις συνθήκες χρημ
π τωτικων κανονων, οπω
τοδότησης στην αγορά κατά τ
μήνες, αλλά είχε αρνητική επίπτωση στην χερδοφο
ρια τους ως αποτέλεσμα των χ
μηλότέρωνχαθαρών περιθωρίων HVA
σχυοτεση από αυτή που προέβλεπαν οι τράπε
σχεδιασμου, συμφωνα με εσωτερικη ερευνα μελων
τους δεν επηρέασαν σε
υ ΣΕΒ, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Θε
όδωρος
αυτά δεν
ση των πιστωτιχων χανονων χαι.
Επιπλεον, οι πιστωτιχου κανονες για στεγαστιχα
δοργανώνει
ο ΣΕΒ στην Αθήνα.
ις τρεις κατηγορίες δανείω
Όπως ανέφερε χαραχτηριστικά, υπάρχει διάχντη Χινηταχύτητα σε επίπεδο ενδιαφέροντος, συζητή
WSJ: Επιστρέφουν επιχειρησεις που κάποτε
πένδυση έ
Ελλάδα
χάθαρές επενδύσεις έχου
ειχαν ένραυει την
ια, οι
νται,
δεν αρχούν από μόνες τους για να χαλννουν το χε
νό, χρειαζόμαστε περι'
πει να βελτιώσουμε συν
Σκόπια:
Ελλάδα μετά από μια δεχαετία XQίσης, επιστρε
φουν χαι ποιες από τις επιχειρήσεις που x ποείχαν ξεγράψει τη χώρα» γράφει η wall Street
πενδυτές να επιστρέψουν. Αν διατηρηθεί η πολιτιχή
και Χουνωνική σταθερότητα τότε θα δούμε ανάπτυξη» δηλωσε ο Φ Καρακίτσος ε τελεστιχ ςδιευ
ντής της Spar Hellas.
γραμμα των πιστωτών. Η λιτότητα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η αρνητική της επίδραση στην ανά
πτυξη εξασθενεί Οι σχέσει της Αθήνας με τους
ζητά για Grexit. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν αυτή
αντίδραση της οχονομίας είναι βραχυπρόθεσμη ή
Journal.
Ενκαίνια
Η Wall Street Journal αναφέρει ότι «η ταλα πω.
ρημένη χώρα έ
ευνώντας την επέχτασή της στην Ελλάδα, η
ε πιχείρηση τροφίμον Spar εγκαινίασε δύο νέα su
α από τα
α συνέλθει από την τραυματική δεκαετία. Ο
αποτελεί την ένοξη μιας μαχράς περιόδου βιώσι
τον νεον
τεηευταιου
τμηματος του
δραστικός δημοσιονομικός περιορισμός με αντάλς ανάπτυξης», δήλωσε ο Τάσος Αναστασάτος, ε
χει προγραμματίσει. Δύο μόλις
προκάλεσε οικονο
πιχε φαλής οικονομολόγος στην EFG Eurobank.
λεύθερη πτώση. Το ΑΕΠ μειώθηκε χατά 28% χαι η
ανεργία ανκαι αποκλιμαχώνεται, παραμένει άνω
s SA ένιωσε αρχε
όμιλος είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά
την χρεοκοπία του Ελληνα εταίρου της» σημειώνει
εφημερίδα και προσθέτ
ποοοπτικέ
ς σήμερα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε με
δας είναι πολύ πιο ενοίοοσκοβισί: «Τέλος στ
η φημοΛΟΥια
2007. Οι έρευνες δείχνουν επίπεδα δραστηριότητας,
σημειωθούν χρόνια. Οι αναλ τές αναμένουν ανά
βαθύτερη οιχονομική ύφεση στη σύγχρονη ιστορία, η
περι παρατασης του προγραμματος»
ηση ότι
πτυξη 2% για το 2018, Μετά από
των μεταφορών «είναι ιδιαίτερος στο να αμι Εαρινές Σύνοδοι του ΔΝΤ Χαι της 11 αγκόσμιας Τράπεζας έδωσαν ο!ιστικό τέλος στη φημολογία
ατασης του του προ-αμμα Μασωσ τη
ς υποθέ
διατηρηθεί, η ανάκα nm αυτή θα κλείσει το τελευ
ςμε τρόπο
σημαντικά ζητήματα» εξέφοασε, από τα Σκό.
Γάλλος Επίτροπος τάσσεται, επίσης, υπέρ ενός ητερο χαι απ
χώρας από το πρόγραμμα στήριξης»
μιαυτόματου μηχανισμού οοποίος θα μπορεί να διασφαλί ει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ενω ταν
τόχρονα θα επιτρέπει μετά τα μέσα Αυγούστου (ημερομηνία ολοχλήρωσης του σχεδίου διάσωσης) τη βιωσιμότητά του-μέσω μέτουν ελάφρυνσης
στη χωρο.
ιτιμε ς των α
σεσυνάρτηση με την ανάπτυξη που θα χαταγράφεται
ρε)παϊκού Διαδρόμου 10. Προκει. 2 NAA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα