Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:

Recognized text:
Óá÷ôïýñç 10 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: alagi@hol.gr

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ

TETAÑTH 25 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.527 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Σκάνδαλο και στην Unicef.
Εκεί που η ευαισθησία έπρεπε να
περισσεύει, περισσεύει το χρήµα
στα βαλάντια των – κατά τα άλλα
– «ανιδιοτελώς» προσφέρονται για
την ανακούφιση και την περίθαλψη
µικρών παιδιών.
Η «ανθρωπιστική» αυτή οργάνωση
συγκίνησε τους όπου Γης ευαίσθητους, γιατί ο σκοπός ήταν «ιερός».
Ελα όµως που από τον «ιερό» αυτό
σκοπό, οι ιθύνοντες ενθυλάκωναν
παχυλούς, παχυλότατους µισθούς
της τάξης των 5-6 χιλιάδων ευρώ.
Αυτά είναι τα γνωστά, χωρίς να ξέρουµε τι άλλες διαρροές γίνονταν
από τα ταµεία. Ταµεία που είχαν σχηµατιστεί µε τον οβολό του κάθε καλοπροαίρετου από το υστέρηµά του.

ÃñïèéÜ óôï óôïìÜ÷é
Ναι υπήρχαν άνθρωποι που πρόσφεραν και το αντίτιµο ένας µε δυο
τρεις καφέδες, γιατί αυτό µπορούσαν, για τα παιδάκια τα σκελετωµένα από την πείνα και τις αρρώστιες
στην Μπιάφρα π.χ.
Από αυτά τα λίγα, από το υστέρηµα του καθενός, µαζεύονταν µεγάλα
ποσά λόγω της πλατιάς βάσης των
προσφορών, ορµούσαν οι διαχειρίζοντες τον οργανισµό της Unicef και
άρπαζαν όσα τους… έλειπαν για να
καλοζωίζουν οι ίδιοι, να καλοτρώνε,
να καλοπίνουν και ότι περίσσευε να

πήγαινε για τα σκελετωµένα παιδιά
του Τρίτου Κόσµου.
Αυτό το σκάνδαλο, τινάζει στον
αέρα ότι ηθικό, όποια αλληλεγγύη
και όποιον ανθρωπισµό είχε αποµείνει στον κόσµο. Χτύπησε κατευθείαν, την εµπιστοσύνη του κάθε καλοπροαίρετου σε ανθρωπιστικές κινήσεις που είχαν επαινεθεί από όλους,
από όλα τα µέσα και από αυτές εδώ
τις στήλες.
Αντε τώρα, να παροτρύνεις για την
προσφορά σε φτωχούς και αδικηµένους και να γίνεις πιστευτός, άντε

να συντρέξει κανείς σε βοήθεια και
να µην σκεφτεί που θα καταλήξει ο
όβολός του.
Το κακό που κάνει, αυτό το σκάνδαλο, δεν µετριέται σε απώλεια χρήµατος, µετριέται σε απώλεια και της
τελευταίας ευαισθησίας που είχε
αποµείνει στον κόσµο και µας µπάζει στο απόλυτο µηδέν του ατοµισµού των… παρτάκηδων.
Υ.Γ. Πως µπορούµε να µην ρωτήσουµε, το περίφηµο ταµείο Μολυβιάτη που συστήθηκε µετά τις πυρκαγιές στην Ηλεία τί απέγινε και
πού κατέληξαν τα χρήµατα; Ή να µη
ρωτήσουµε τι έγιναν παλιότερα τα
χρήµατα από το «τάµα του έθνους»
επί χούντας; Θα µου πείτε τι ρωτάµε
τώρα!!!

Óôçí áîéïðïßçóÞ ôïõ ðñï÷ùñïýí
ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò
êáé ï ÄÞìïò ÐáôñÝùí,
óôï÷åýïíôáò óôç äçìéïõñãßá åíüò
ðïëõäýíáìïõ êÝíôñïõ êáé óå ìéá
åí åêôÜóåé êïéíùíéêÞ áíÜðëáóç…

ÅÍÙÍÏÕÍ ÄÕÍÁÌÅÉÓ
ÃÉÁ ÔÏ «ËÁÄÏÐÏÕËÏ»

ÓÅË.3

ÓÔÏ ÊÁÑÁÌÁÍÄÁÍÅÉÏ 8×ÑÏÍÇ
ÐÏÕ ÔÇ ÄÁÃÊÙÓÅ Ï×ÉÁ…

Åêáíå
ãõìíáóôéêÞ
óå ãÞðåäï ôçò
Êõðáñéóóßáò

ÓÅË.5