Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Website

Recognized text:
Ο Γιώργος
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και oxi Πολλά
από τους λίγους"
αχολιάζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4075-ΕΤΟΣ 150
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Νίκη με Κισσαμικό
. Η Αναγέννηση θέλει σήμερα μια ακόμη νίκη αυτη τη
φορά επί του αδιάφορου Κισσαμικο για να κάνει ένα
ακόμη βήμα παραμονής στην κατηγορία
EKOnAWO
ημητική
εκδήλωση
. Για τον επίτιμο
αρχηνό ΕΛΑΣ κο 1.
Ραχωβίτσα στις 28
Απριλίου Σελ. 11 11
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
! Κυνηγεσία 2018
n.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-202
Ημερίδα
«Η Λειτουργία των κέντρων Κοινότητας
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
. ναμική ταν η παρουσία της Περι.
φέρειας Θεσσαλίας στην Έκθεση
| «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2018», η οποία πραγματο-:
ποιηθηκε με μενα η επιτυχια στις 30, 1
| 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου στο εκθε- 1
1 σιακό κέντρο MEC Παιανίας στην Ι
i Αθήνα
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε Π. Περ έρεας θεσσαλίας δοργανώνει Ημερίδα για τη
ΛΕΙΤουργία Των Κ Τρ
Θεσσαλίας 2014-2020, στη Λάρισα, Ξενοδοχείο Larissa Imperial Hotel, την Πέμπτη 26 Απριλίου
2018 με ώρα έναρξης 10.00 n.μ.
Κονότητας στη θεσσαλία ο χρηματο του Τ
ΤΟΠΕΛ
01402,10.0 Λάρισα,
Η Ημερίδα διοργανω ετα σε συνεργασία με Τιςαχοδιες υηρεσιες Του ΥΠουργείου Εργασίας
Kon νικής Ασφάλισης και Κο νωνικής Αλληλεγ
στο πλα σιο της αναγνωρισης Της ση υδαιότητα του έ You nou καλούντα νο mecouv Το
Κέντρα Κοινότητος, για την ενημέρωση και unoomρξη για τα θέματα αρμοδιοτήτων και κανόνων
Του συσήμπος διαχείρισης Του ΕΣΠΑ, Τοσο Των εργα ομένων σε ατά όσο και Των Δικαιούχων
αρμοδιων στελεχών και εκπροσωηων Των Δημαν και Νομικων Προσα row TOUConou λετουρ ουν.
EA 14
κα Του ΥΠΟ p e ou Οικονομιας και Αν mu
Ζ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & N. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Η Ημερήσια Διαταξη Περιλαμβάνει θέματα σχεδιασμού συγκρότησης και λεπουργιος Των Κέντρων
||| Κονότητας, θέματα άμεσου aT κειμένου εργασίας Τους όηώς ο Εθνικός Μηχανισμός
Παρακολούθησης το Κ.Ε.Α., ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Α. κ.α., καθώς και θέματα ana τησεων διαχείρισής
τους στο ΕΣΠΑ, με εσηνητές εκπροσώηους όλων των αρμοδίων φορέων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2014-2020
Με Τη αγχρηματοδότηση Της Ελλάδος και της Ευρωηΐής Ενωσης