Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AZ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τετάρτη 25
Απριλίου 2018
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΦύλλου 6084
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Evveco, aub ανόμενο το
ενδιαφέρον των Κυπριών
για τουρισμό στην Hmopo
Η ΑΝΑΠΤΥΕΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΜΙΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΕΙ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ
ΑΙΤΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Εικοσι και Πλεον επιχειρηματιες του
τουριστικοο κλάδου, Δήμοι κ.α., nou
ανταοκρ18ηκαν στην ανοικτή
δημόσια πρόσκληση της Περιφ4rας Ηπειρου, εδωσαν δυναικό
Οι συνθήκες υπήρχαν
έλλειπον οι επαγγελματίες
κη Εκ8ean «TaS1δι 2018, tng
Konpou.
ΣΕΛ. 5
ΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ANMED ΤΗΚΕ
EHRIHIAA ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ
«Να κοιτάξουμε
κτοκομικης Σχολής Ιοανννων και
αλακτος και
to npud tng Tpltng.
τυν προϊοντων του
ΣΕΛ. 2
Τουρσμού του Ευρωπαϊκού
κονοβουλίου συ vHmepo
κα Touopa) του ΕΚ σεις 7-9 Mdou
petd and Πρόταση του eupa Βουλατη
του Ποομιο ΜΟ του Κορκου. Σκομε τους Βασικος εταιρους και Φορις
τα) τομέα enaqopuw σην Ελλάδα
ΣΗΜΕΡΑΤΑΕΙΚΑΊΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
«Οι αμέτρητες όψεις του
Ωραίου» στο Μουσείο
Αργυροεχνίας
EEA 4
γνωμη
Δική μας υπόθεση η
asiono1ηση της lus
Αριλίου (ώρα 18:30, στο Μουσειο
Προκειται για τον
στα8μό tng
συμβανει pe mv Tus Alr και εις
npoana8ειες nou κάνει ο δήμος
Αρχαιολογικού Μουσειου (EAM), Που
προκειμένου να e5ασφαλισουν
εκείνες εις συν8ηκες και εις πρ00no8eaeg Προκειμένου το αεροΖΑΓΟΡΙ: Η διάσωση των πέτρινων
γεφυριών απαιτεί συνεργασία
(ΠΙΟΠ). Η
νησε and tn Σηάρτη
Ελιάς και Ελληνκοο καιτο Μουσειο
Ελιάς και Ελληνικο Λαδιω angel
νοντας μεγάλη επτυχ1, Kadig
Μουσειο
αεροορικός κομβος για Konpa
Ισραηλ και Ευρώπη
συγκέν tpωσε το ενδιαφέρον nepnu
ΣΕΛ 9